TONO moderniserer konserttariffen

TONO moderniserer nå konserttariffen slik at den bedre reflekterer virkeligheten i konsertmarkedet, der billettsalget ofte bare utgjør en del av de samlede konsertinntektene. Samtidig er TONO opptatt av at arrangørene skal få god tid til å tilpasse seg endringene, og innfører derfor modellen for fullt først fra 2027.

 / 28/05/2024 /

Den nye konserttariffen innebærer at fra og med 2027 vil TONO-betalingen til komponister og sangtekstforfattere beregnes som en andel av alle relevante konsertinntekter, ikke bare billettinntekter. Alle relevante konsertinntekter omfatter eventuelle offentlig eller private tilskudd og støtte til konsertgjennomføring som hver enkelt konsertarrangør måtte ha. Tilskudd som ikke relaterer seg til konsertgjennomføring skal dermed ikke regnes med i vederlagsberegningen til komponistene og sangtekstforfatterne.

TONO er opptatt av at endringene ikke skal gi de mindre arrangørene og enkeltarrangementer unødig meradministrasjon og etablerer derfor en nedre beløpsgrense på hva som inngår i beregningsgrunnlaget.

Tilskudd og støtte under 50 000 kroner per år vil ikke inngå som en del av beregningsgrunnlaget. Får man mer enn 50 000 kroner i støtte, trekker man også først fra 50 000 før man sitter igjen med størrelsen på tilskuddet som skal inngå i vederlagsberegningen sammen med brutto billettinntekter.

Arrangøren definerer hva slags tilskudd som er konsertrelevant

Tilskudd og støtte gis i mange former – og kan være alt fra rammetilskudd til øremerkede midler. Det er konsertarrangøren selv som definerer hvilke tilskudd og støtte som knyttes direkte til konsertgjennomføring, og dermed er konsertrelevante inntekter som skal legges til grunn i sin inntektsrapportering til TONO. TONO vil også bistå med å avklare hva som er konsertrelevante inntekter.

Beregningen skjer utfra TONOs etablerte trinnmodell. I trinnmodellen skjer det også en gradvis endring fram mot 2027. Her vil prosentsatsen økes gradvis fra 2 til 3 prosent i trinn 4, det vil si konserter med inntekter over ca 220 000 kroner (dagens satser). Første endring skjer 1.4.2025 da dette trinnet økes til 2,5 prosent. Dernest til 3 prosent 1.4.2026. Prosentsatsen på trinn 1-3 blir som før. Det samme gjelder minimumsbeløpet.

Ønsker dialog med arrangører

TONO har som ambisjon at disse endringene ikke skal medføre mer byråkrati og økte administrasjonskostnader for konsertarrangørene. Det pågår et større digitaliserings- og forenklingsprosjekt i TONO og innen 2027 er det vårt mål at all rapportering enkelt vil skje digitalt.

TONO starter nå arbeidet med få på plass alle detaljer og løsninger for den praktiske gjennomføringen, slik at innføringen skjer med størst mulighet grad av enkelhet og forutsigbarhet. TONO er opptatt av å ha en god dialog med konsertarrangører og andre interesserte i dette arbeidet, og vi vil derfor invitere til dialogmøter hvor det vil bli gitt muligheter til å gi innspill til den praktiske gjennomføringen og få svar på spørsmål man måtte ha.