TONO omsatte for 843,9 MNOK i 2021

Covid-19-restriksjonene ga TONO de laveste konsertinntektene i 2021 siden 2010. Sterke resultater fra kringkasting og musikk- og filmstrømmetjenester bidro likevel til en brutto omsetning på 843,9 MNOK, den høyeste i TONOs historie. Administrasjonsprosenten var på 10,66 prosent.

 / 21/04/2022 /


TONO er en kollektiv forvaltningsorganisasjon og et non-profit samvirkeforetak, som eies og styres av norske komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag, og som avregner alle inntekter videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk i inn- og utland. 

TONOs brutto omsetning for 2021 endte på 843 967 603, en økning på 18,9 prosent fra 2020-omsetningen på 712 381 506. 

– Det er hyggelig å kunne melde om rekordomsetning for 2021, samtidig som vi er smertelig klare over at det andre året med pandemitiltak var et svært vanskelig år for de fleste av TONOs medlemmer. Konsertmarkedet lå nede store deler av året, og det er på dette området TONOs norske medlemmer har sine økonomiske interesser. Det merkes også på TONOs konsertinntekter, som var på 43,7 millioner kroner, de laveste siden 2010, forteller Strøm.

Viktig covid-19-støtte fra KUD

Kulturdepartementet kunngjorde nylig at TONO får 33,9 millioner kroner for å kompensere medlemmene for tap av vederlagsinntekter som følge av covid-19-restriksjoner.

– TONO avregner penger på bakgrunn av fremført musikk, og det er en kjensgjerning at rundt 60 prosent av TONOs avregninger hvert år sendes til opphavere i andre land. TONOs medlemmer har lidd store covid-19-relaterte tap på en rekke områder, deriblant fra konserter. Vi har dokumentert disse tapene overfor Kulturdepartementet, og kompensasjonen på 33,9 millioner vil utgjøre svært kjærkomne midler for TONOs norske medlemmer når de blir avregnet nå i 2022, sier Strøm.

Nedgang på flere områder

Covid-19-restriksjonene preger ikke bare TONOs konsertinntekter i 2021. Kinoområdet ga inntekter på bare 2,4 millioner kroner. Det var inntektene i «normalåret» 2019 på 12,7 millioner kroner. Det var også nedgang innen videresending av TV-innhold, bakgrunnsmusikk (hoteller, restauranter m.m.) og fra søsterselskaper i andre land, som samler inn vederlag på vegne av TONO når TONOs repertoar brukes i deres respektive land.


– All nedgang var forventet. Inntektene fra søsterselskaper var på 72,2 millioner kroner, ned fra 95,7 millioner kroner i 2020. Nedgangen skyldes blant annet lavere konsertvirksomhet på grunn av covid-19-restriksjoner, samt til dels at strømmeinntekter fra andre land i økende grad er en del av TONOs onlineinntekter. Dette skyldes at TONO har begynt å direktelisensiere internasjonale onlinetjenester for mange land gjennom Polaris Hub, som TONO eier sammen med danske Koda og finske Teosto, sier Strøm.

Cato Strøm, Adm.dir i TONO
– Det er hyggelig å kunne melde om rekordomsetning for 2021, samtidig som vi er smertelig klare over at det andre året med pandemitiltak var et svært vanskelig år for de fleste av TONOs medlemmer, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Sterke tall fra kringkasting og strømming

Fra kringkasting og online kunne TONO føre rekordresultater for 2021. Fra radio- og TV-området var inntektene rekordhøye 289, 7 millioner kroner, opp fra 193, 9 millioner kroner i 2020. Veksten skyldes til dels et særskilt oppgjør etter at en uenighet om vederlagsstørrelse med TV2 ble løst i fjor, noe som også medførte etterbetaling for flere år.

Fra film- og musikkstrømmetjenester var inntektene 227,1 millioner kroner, en økning på 62,4 prosent fra 2020 da disse inntektene var på 139,8 millioner kroner. Også her skyldes den sterke veksten til dels oppgjør etter at langvarige uenigheter med flere distributører ble løst.

– Vi har en god vekst fra musikk- og filmstrømmetjenester, og det er særlig filmstrømmetjenester som trekker opp. Samtidig begynner vi å se resultatene av at TONO direktelisensierer vårt repertoar til Spotify og andre strømmetjenester for hele verden, sier Strøm.

Øvrige nøkkeltall

TONO fikk 1549 nye medlemmer i 2021, og dermed økte medlemsmassen til totalt 37 439 ved utgangen av året. Medlemmene registrerte 32 219 nye verk i løpet av året. 27 911 av TONOs medlemmer fikk avregning i 2021. TONO hadde i 2021 en kostnadsprosent på 10,66 prosent av brutto omsetning mot 13,8 prosent året før. De kulturelle midlene, som går til stipender og nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONO, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, beløp seg til 49 millioner kroner.


TONOs årsrapport vil bli publisert på TONO.no ca 25. mai.

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254
Cato Strøm, administrerende direktør i TONO, cato.strom (a) tono.no, mob. 922 16 319