TONOs årsmøte: Ett nytt styremedlem og én vedtektsendring

Frida Ånnevik ble valgt inn som nytt styremedlem i TONO på TONOs årsmøte tirsdag 29. mai. Det ble også vedtatt en endring i TONOs vedtekter som innebærer at det er årsmøtet som skal velge styrets leder og nestleder.

 / 30/05/2018 /
Frida Ånnevik ble valgt inn som nytt styremedlem i TONO på TONOs årsmøte tirsdag 29. mai. Det ble også vedtatt en endring i TONOs vedtekter som innebærer at det er årsmøtet som skal velge styrets leder og nestleder. Det var TONOs styre som selv fremmet forslaget.

 

Rita Engedalen takket av etter å ha sittet på fri plass i TONOs styre siden 2013 som representant for de uavhengige andelshaverne i samvirket TONO SA. I valgkomiteens innstilling var alle de faste plassene foreslått videreført, med unntak for den ene frie plassen, der Frida Ånnevik var innstilt. Sverre Indris Joner var det eneste nye navnet som var foreslått blant varaene. Årsmøtet ga sin tilslutning til Valgkomiteens innstilling.

Dermed består TONOs styre m/varaer av de følgende navn (uthevet skrift markerer hvilke som var på valg i år):

 

 

Representant

Vararepresentant

NOPA Ingrid Kindem (gjenvalg) Jon-Willy Rydningen (1. vara)

Arvid W. Solvang (2. vara) (gjenvalg)

  Tove Bøygard
NKF Stine Sørlie Kristin Bolstad (1. vara) (gjenvalg)

Glenn Erik Haugland (2. vara)

  Jørgen Karlstrøm (gjenvalg)
MF Philip Kruse Unni Boretti (1. vara) (gjenvalg)

Stine Osmo Lieng (2. vara)

  Kai Robøle (gjenvalg)
Fri plass Stian Westerhus Bugge Wesseltoft
  Frida Ånnevik (NOPA) (ny) Jan Stefan Bengtsson (MF) (gjenvalg)
  Ine Kristine Hoem Sverre Indris Joner (NOPA/NKF) (ny)

 

I tillegg består styret av Håvard Offer-Ohlsen (ansattrepr.) og Line Marie Langøien (ansattrepr.), og vararepresentantene Hege Dreyer Harstad, Ellen Tove Gunleiksen og Øystein Haugland.  Disse velges ikke av årsmøtet, men av TONOs ansatte, for to år av gangen.  Valgene følger prosedyrer fastsatt i representasjonsforskriften, FOR-2017-08-24-1277.  Det er ikke valg på ansattrepresentanter i 2018.

Vedtektsendringer

TONOs styre hadde også foreslått en endring i TONOs vedtekter som ble vedtatt. Endringen innebærer at det vil være årsmøtet, og ikke styret, som velger styrets leder og nestleder. Dette innebærer i praksis at TONO går tilbake til valgordningen som gjaldt til og med 2012. Endringene medfører at det nå kommer inn nye formuleringer i tre paragrafer i TONOs vedtekter.


§16 – Tidligere ordlyd:

§ 16 Ordinært årsmøte
– – –

(2) På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
a) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen;
b) valg av styre (§ 30), kontrollkomité (§ 53), valgkomité (§ 24), revisor (§ 50) og eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

c) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

§16 – Styrets forslag til ny ordlyd, og som ble vedtatt på TONOs årsmøtet:

§ 16 Ordinært årsmøte
– – –

(2) På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
a) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen;
b) valg av styre – herunder styreleder og nestleder (§ 30), kontrollkomité (§ 53), valgkomité (§ 24), revisor (§ 50) og eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

c) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.


§30 – tidligere ordlyd:

§ 30 Nærmere om årsmøtets valg av styremedlemme
– – –
(5) Styret velger selv, i sitt første møte etter det ordinære årsmøtet, styreleder og nestleder blant styrets medlemmer for ett år. Styreleder og nestleder kan ikke velges fra samme gruppe, jf. § 28 (2) a til d. Nestlederen fungerer i styrelederens fravær.

§30 –Styrets forslag til ny ordlyd, og som ble vedtatt på TONOs årsmøtet:

§ 30 Nærmere om årsmøtets valg av styremedlemmer
– – –
(5) Styreleder og nestleder kan ikke velges fra samme gruppe, jf. § 28 (2) a til d. Nestlederen fungerer i styrelederens fravær.


§31 – tidligere ordlyd:

§ 31 Styremedlemmers tjenestetid , overlappende valgperioder
– – –
(2) Tjenestetiden regnes fra valget. Den opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året tjenestetiden utløper.
(3) Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet (varamedlemmet) bli stående i vervet inntil nytt medlem (varamedlem) er valgt.

§31 –Styrets forslag til ny ordlyd, og som ble vedtatt på TONOs årsmøtet:

§ 31 Styremedlemmers tjenestetid , overlappende valgperioder
– – –
(2) Tjenestetiden regnes fra valget. Den opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året tjenestetiden utløper.
(3) Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet (varamedlemmet) bli stående i vervet inntil nytt medlem (varamedlem) er valgt.
(4) Styrets leder og nestleder velges for ett år.  Annet og tredje avsnitt gjelder tilsvarende.