Adm. dir. har ordet – 2022

Tilbake til unormalen

2022 var året da TONO og samfunnet for øvrig var tilbake «til normalen» etter to år som var preget av covid-19-nedstengninger med fall i inntekter, særlig fra konserter, kino og bakgrunnsmusikkområdet. Vi er derfor tilfredse med en brutto omsetning på kr 864,6 millioner.

Fratrukket covid-19-kompensasjonen til TONOs norske medlemmer i 2021 på 33,9 millioner kroner, tilsvarer det en økning fra 2021 på ca. 4 prosent. TONOs inntekter fra konsertmarkedet var rekordhøyde og endte på 104 millioner kroner. Resultat til fordeling etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 717, 3 millioner kroner. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2022 på 12,77 %, opp fra 10,66 % året før. Dette skyldes særlig kostnader knyttet til juridiske prosesser, og noe knyttet til oppstarten av et nytt og omfattende teknologiutviklingsprogram.

Endringsår
Selv om vi er tilbake til en slags normalitet etter pandemitid, står vår bransje og vår virksomhet i kontinuering endring. Det unormale er blitt normalen. Teknologi, representert gjennom nye verktøy som benytter kunstig intelligens, økte forventninger til løsninger og rapportering, og oppkjøp og fragmentering innen rettighetseierskapet.

Både 2022, 2023 og 2024 er, og blir, endringsår for TONO. Vi gjør nå betydelige investeringer på IT-siden for å skape automatiserte, konkurransedyktige og fremtidsrettede løsninger. Den satsingen vi nå gjør skal sikre at TONO forblir en foretrukket forretningspartner også inn i fremtiden – for medlemmer, for våre kunder og for våre søsterselskaper i andre land. Vi har et mål om å være en ledende forvalter av musikkrettigheter. TONO skal være effektive og presise, og vi skal skape merverdi for både opphavere og brukere.

Loven om kollektiv forvaltning ble implementert til norsk lov for fullt i 2021, og TONO har tilpasset seg lovens krav. Etter årsmøtet 2022 er TONO derfor mer åpent og demokratisk enn noen gang tidligere.

Vi etablerte rettighetskategorier i 2022, og innførte nye vilkår for konsertarrangører, med mulighet for reduksjon i vederlaget ved fremføring av repertoar utenfor TONOs forvaltning. Endringen kom som følge av endrede juridiske rammebetingelser, og selv om den isolert sett medfører noe lavere konsertinntekter, er ikke effekten særlig stor for helheten. En fordel er også at den gir bedre rapportering av det som er fremført på konsertene.

Åpenhet
Åpenhet er avgjørende for å beholde tilliten fra kunder, medlemmer, søsterselskaper og omverden.

Vi tilstreber åpenhet i vårt daglige arbeid. Vi har gjennom 2022 invitert inn grupper av enkeltmedlemmer, musikkforlag og managere til ulike medlemsmøter. I 2023 etablerer vi møteplasser med kunder. Dialogen med grupper og interessenter som er berørt av TONOs virksomhet er nyttig.

I tillegg til kravene i loven om kollektiv forvaltning skal TONO i 2023 også etterleve kravene i den nye åpenhetsloven. Den skal bidra til å sikre at virksomheter over en viss størrelse har etisk forretningspraksis. Det er et tolkningsspørsmål om TONO er en virksomhet som faller inn under åpenhetsloven, men vi mener den er så relevant og viktig at vi uansett ønsker å etterleve kravene. Vår første redegjørelse omkring åpenhetsloven offentliggjøres på tono.no i juni 2023. Det grunnlaget vi har lagt våren 2023 vil etter hvert også omfatte det viktige området bærekraft.

TONO skaper verdier for våre medlemmer, søsterselskaper og kunder
Selv om grunnlaget for opphavsrettsøkonomien er et godt juridisk vern, så oppstår ikke opphavsrettsinntekter av seg selv. TONOs mer enn 60 ansatte representerer et sterkt fagmiljø som gjør en formidabel innsats for norske og utenlandske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. TONO er, og skal fortsette å være, et selskap som ikke bare administrerer, men skaper genuine verdier for de vi representerer.

I en tid hvor den internasjonale rettighetsøkonomien fragmenteres, med nye, kommersielle selskapskonstellasjoner og hvor rettigheter mer enn noen gang tidligere skifter hender, tror TONO at verdiene skapes best gjennom kollektiv forvaltning. Det verdensrepertoaret av musikk TONO forvalter gir oss samlet sett den styrken som er nødvendig for å sikre det loven kaller «rimelig vederlag» til rettighetshaverne – både i inn- og utland.

For virksomheter og organisasjoner som bruker musikk er kollektiv forvaltning en glimrende idé. Med en TONO-lisens står man fritt til å velge og vrake i verdens beste musikkrepertoar, og man kan, ved hjelp av TONOs musikkrettigheter, selv verdiøke sitt tilbud til kundene – enten man driver strømmetjeneste, radiokanal, en konsertscene, en frisørsalong eller en kino. Les gjerne mer om kraften i bruk av riktig musikk på musikkenforsterker.no

 

Karl Vestli 
Adm.dir.