Fra styret 2022

Årsberetning 2022

Virksomhetens status og fremtidige utvikling
TONO SA er et samvirkeforetak som forvalter fremførings- og lydfestingsrettigheter til musikk. I tillegg til individuelle forvaltningskontrakter med 39 060 rettighetshavere, har TONO gjensidige representasjonsavtaler med 78 utenlandske søsterselskaper, og forvalter dermed også deres rettigheter i det norske territoriet. TONO har overdratt forvaltningen av sine rettighetshaveres lydfestingsrettigheter til NCB (Nordisk Copyright Bureau) i København, som eies av de nordiske forvaltningsselskapene Koda (Danmark), Stim (Sverige), STEF (Island), Teosto (Finland) og TONO.

TONO drives fra Oslo med besøksadressen Møllergata 4, 0179 Oslo.

I 2022 er det avholdt 9 styremøter og 3 styreutvalgsmøter.

TONO har tegnet styreforsikring og forsikring for daglig leder i samsvar med RL §3-3a. Dekningen er på kr 5 000 000.

Forvaltningskontrakter
Pr. 31.12.22 hadde TONO forvaltningskontrakter med 39 060 rettighetshavere. I 2022 tilkom det 1657 nye rettighetshavere, hvorav 13 var musikkforlag.

Til sammenlikning var antallet pr. 31.12.21 37 439 rettighetshavere. I 2021 tilkom det 1 549 nye rettighetshavere, hvorav 13 var musikkforlag.
Blant opphaverne er det 21,8 % kvinnelige medlemmer og 78,2 % mann-lige medlemmer.

Musikkforlagsmedlemmer utgjør 1,2 % av medlemsmassen.

Stemmeberettigede medlemmer
Pr. 31.12.2022 var det registrert 1 965 stemmeberettigede medlemmer i TONO.
Pr. 31.12.2021 var det registrert 1 917 stemmeberettigede medlemmer i TONO.

Av de stemmeberettigede medlemmene som er opphavere, er 16,6 % kvinner og 83,4 % menn. 1,1 % av de stemmeberettigede medlemmene er musikkforlag.

Økonomiske forhold
TONO hadde i 2022 en brutto omsetning på kr 864 624 850. Dette er en økning på 2,45 % sammenliknet med 2021. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 717 348 479, en reduksjon på kr 20 160 236 fra 2021. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2022 på 12,77 %. Året før var tilsvarende prosent på 10,66 %.

Regnskapet er satt opp etter kravene i regnskapsloven av 1998, og tilfredsstiller kravene i gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Regnskapsloven av 1998 medførte i 1999 vesentlige endringer for føring av pensjonskostnader. Som følge av dette bokfører TONO en negativ egenkapital. Opprinnelig var denne effekten av forpliktelser minus kr 11 026 446. Pr. 31. desember 2022 er den totale effekten av forpliktelser som er bokført mot egenkapitalen på kr minus 8 176 241. Året før var denne forpliktelsen på kr 11 741 423. Den store endringen er et resultat av frikjøp av en pensjonsordning.

TONOs resultat til fordeling utgjør vanligvis mellom 85 og 90 prosent av omsetningen. Fordelingen av resultatet er det som til enhver tid er igjen etter at alle kostnader er trukket, og det er styrets oppfatning at TONOs økonomiske resultat for 2022 er godt.

TONO har til enhver tid en stor og likvid forvaltningsportefølje. Målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko. TONOs konservative plasseringsstrategi sikrer stabil avkastning. Den enkelte plassering skal være blant de med lavest risiko innenfor sine aktivaklasser. Risiko reduseres ytterligere gjennom en bredt sammensatt portefølje, og TONO bruker flere finansielle aktører for å redusere forvaltningsrisiko.

Markedets utvikling
2022 ble året da covid-19-pandemien omsider slapp taket. Økt konsertvirksomhet bidro til sterk vekst i TONOs konsertinntekter, som endte på 104 millioner kroner, de høyeste noensinne fra konsertområdet. På bakgrunnsmusikkområdet var inntektene også de høyeste for TONO noen gang, to millioner kroner over pre-pandemiåret 2019. Kinoinntektene var tilbake på normalt nivå. På medieområdet, det vil si kringkasting og online, så vi en underliggende, organisk vekst, men må likevel regnskapsføre en liten nedgang med grunnlag i at 2021-inntektene var preget av flere større etteroppgjør.

Loven om kollektiv forvaltning fikk effekt for TONO og våre vedtekter i 2022. TONO etablerte rettighetskategorier, endret i forvaltningsavtalen og innførte nye vilkår for konsertarrangører. I tillegg ser vi, i lys av kollektivforvaltningsloven, at flere forhold krever avklaringer i rettssystemet. Dette innebærer økte kostnader for TONO.

Musikkøkonomien er i stadig endring. Flere av trendene vi har sett de siste årene fortsatte i 2022, slik som direktelisensiering og oppkjøp av rettigheter. Den teknologiske utviklingen fortsetter, og 2022 ble året da kunstig intelligens for alvor gjorde sitt inntog innen musikkområdet. TONO følger utviklingen tett, og vil adressere den i det kommende strategiarbeidet.

TONO inngikk i oktober 2022 et samarbeid med det irske teknologiselskapet Spanish Point Technologies, som er en anerkjent leverandør av systemer til forvaltere av musikkrettigheter. Siste kvartal 2022 etablerte TONO det omfattende teknologiprogrammet Mjølnir, som hadde full oppstart fra nyttår 2023. Denne omfattende satsingen på teknologi har vært etterspurt av TONOs årsmøte. Satsingen på teknologi vil medføre økte administrasjonsinvesteringer i 2023 og 2024, men vil legge grunnlaget for en mer moderne og effektiv drift, og er i en teknologidrevet tid nødvendig for at TONO skal kunne utføre sitt oppdrag etter TONOs vedtekter §3 (1) og (2) a.

TONO forventer ikke særskilte endringer i TONOs rettighetsportefølje i inneværende år.

NCB
NCB er en selvstendig juridisk enhet, og ledes av et styre valgt av Koda, Teosto, Stim, STEF og TONO. NCBs operasjonelle drift utføres av Koda. Dette har vist seg å være en effektiv løsning for organisasjonen NCB og dets eiere.

NCBs totale innsamlede vederlag var i 2022 på DKK 95 millioner mot DKK 119,9 millioner i 2021. 2022-inntektene var likevel høyere enn i 2020, da de var på DKK 87 millioner. NCBs hadde i 2022 et overskudd på DKK 13,047 millioner, mot DKK 8,55 millioner i 2021. Dette er overført til egenkapital, som pr. 31.12.2022 utgjør DKK 70,269 millioner. Salget av fonogrammer går totalt sett ned i takt med økende bruk av digitale tjenester, og NCB har tilpasset seg markedssituasjonen, med betydelig redusert omsetning.

TONOs personale
Ved utgangen av 2022 hadde TONO 64 fast ansatte medarbeidere, hvorav 3 deltidsansatte, mens ved utgangen av 2021 var antallet fast ansatte 65, hvorav 3 medarbeidere arbeidet deltid.

TONO har en målsetting om at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn. Det innebærer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Det er 35 kvinner og 29 menn i TONOs arbeidsstokk. 2 menn og 1 kvinne er ansatt i deltidsstilling. Gjennomsnittsalderen for alle er 47 år (46,0 år for kvinner og 47,5 år for menn).

Gjennomsnittlig brutto månedslønn for samtlige kvinnelige ansatte ved utgangen av 2022, ledere inkludert, er kr 58 631. Gjennomsnittlig brutto månedslønn for mannlig ansatte, ledere inkludert, er kr 71 122 Den høyere gjennomsnittslønnen for menn skyldes at andelen menn i ledende stillinger er høyere enn for kvinner.

Internkontroll, HMS (helse, miljø og sikkerhet)
Gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU) for personalets tillitsvalgte og ledelsen er HMS-arbeidet satt i system. Det holdes regelmessige møter i AMU. Sykefraværsarbeid skal behandles i minst to møter årlig.

TONO har i mange år hatt IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv), en samarbeidsavtale mellom den enkelte virksomhet og NAV. Avtalens hovedmål var å gi plass til alle som kan og vil arbeide, helt eller delvis. IA-avtalen er fra og med 2019 gjort gjeldende for hele arbeidslivet, og inngås dermed ikke lenger særskilt med den enkelte virksomhet.

I 2022 var sykefraværet 3,89 % mot 3,07 % året før. Sykefraværet følges opp iht. IA-avtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

TONO driver ikke virksomhet som kan forurense det ytre miljø.
Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering TONOs forretningsetiske retningslinjer, som alle TONOs ansatte har signert, inneholder blant annet følgende:

«TONO skal være en arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. Ansatte skal behandle hverandre og de som de kommer i kontakt med gjennom arbeidet, med respekt og integritet. TONO skal legge til rette for et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering, det være seg på grunn av forhold som religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. TONOs ansatte skal også medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. TONO tolererer ikke at noen utviser adferd som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.»

TONO har over tid hatt som mål å få en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn i medarbeiderstaben. 31.12.2022 er det 55 % kvinnelige ansatte og 45 % mannlige ansatte. Kvinner og menn i sammenlignbare stillinger lønnes likt.

Tre medarbeidere er etter eget ønske ansatt i deltidsstillinger, dels grunnet omsorgsbehov i hjemmet og dels på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Velferds- og omsorgspermisjoner fordeler seg likt på kjønn, men det er en høyere andel sykefravær blant kvinner enn blant menn. TONO har oppmerksomhet på likestillingsområdet, og statistikken viser at kravene i likestillingsloven er tilfredsstilt.

TONO følger samvirkelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon, som innebærer at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i TONOs styre.

Blant TONOs 64 ansatte er det en bred etnisk fordeling. Vi har medarbeidere fra alle skandinaviske land, Europa for øvrig, samt Afrika, Asia og USA.

Vi mener således at TONO fremmer likestilling i henhold til lovens formål.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
En redegjørelse for TONOs aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven blir tilgjengelig på TONOs nettsted i juni d.å.

 

Oslo, 16. mars 2023