Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

TONOS-STYRE-2019

Virksomhetens status og fremtidige utvikling

TONO er et samvirkeforetak som forvalter fremførings- og lydfestingsrettigheter til musikk. I tillegg til individuelle forvaltningskontrakter med ca. 34 000 rettighetshavere, har TONO gjensidige representasjonsavtaler med 74 utenlandske søsterselskaper. På denne måten forvalter TONO verdensrepertoaret av opphavsrettslig beskyttet musikk i det norske
territoriet. TONO har overdratt forvaltningen av sine rettighetshaveres lydfestingsrettigheter til NCB (Nordisk Copyright Bureau) i København, som eies av de nordiske forvaltningsselskapene KODA (Danmark), STIM (Sverige), STEF (Island), Teosto (Finland) og TONO.

TONO drives fra Oslo med besøksadressen Tøyenbekken 21, 0134 Oslo. 

I 2019 er det avholdt 9 styremøter og 4 styreutvalgsmøter. 

Forvaltningskontrakter 

Pr. 31.12.19 hadde TONO forvaltningskontrakter med 34 233 rettighetshavere. I 2019 tilkom det 1 650 nye rettighetshavere, hvorav 12 var musikkforlag.  

Til sammenlikning var antallet pr. 31.12.18 32 590 rettighetshavere. I 2018 tilkom det 1 642 nye rettighetshavere, hvorav 11 var musikkforlag. 

Det er 20 % kvinnelige medlemmer og 80 % mannlige medlemmer. Forlagsmedlemmer utgjør 1 %.

Andelshavere 

Pr. 31.12.2019 var det registrert 1 752 andelshavere i TONO

Pr. 31.12.2018 var det registrert 1 620 andelshavere i TONO.

98,7 % av andelshaverne er opphavere, herav 15,8 % kvinner. 1,3 % av andelshaverne er musikkforlag. 

Økonomiske forhold

TONO hadde i 2019 en brutto omsetning på kr 771 029 047. Dette er en økning på 9,01 % sammenlignet med 2018.

Resultatet til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 674 391 863, en økning på 9,88 % sammenlignet med 2018. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var 10,50 %.

Regnskapet er satt opp etter kravene i regnskapsloven av 1998, og tilfredsstiller kravene i gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Regnskapsloven av 1998 medførte i 1999 vesentlige endringer for føring av pensjonskostnader. Som følge av dette bokfører TONO en negativ egenkapital. Opprinnelig var denne effekten av forpliktelser minus kr 11 026 446. Pr. 31. desember 2019 er den totale effekten av forpliktelser som er bokført mot egenkapitalen på kr 11 387 128. Året før var denne forpliktelsen på kr 11 533 193.

Ettersom TONOs resultat til fordeling hvert år utgjør mellom 85-90 prosent av omsetningen, samt at resultatet til fordeling er det som til enhver tid er igjen etter at alle kostnader er trukket, er det styrets oppfatning at TONOs økonomiske resultat for 2019 er godt, og at virksomhetens finansielle stilling er sterk. Fortsatt drift er således uten risiko. Det er gode forutsetninger for at TONOs virksomhet vil oppnå et godt resultat i 2020.

TONO har til enhver tid en stor og likvid forvaltningsportefølje. Målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko. TONOs konservative plasseringsstrategi sikrer stabil avkastning. Den enkelte plassering skal være blant de med lavest risiko innenfor sin aktiva klasse. Risiko reduseres ytterligere gjennom en bredt sammensatt portefølje, og TONO bruker flere finansielle aktører for å redusere forvaltningsrisiko.

TONO forvalter eierskapet av virksomhetens lokaler i Sameiet Galleriet gjennom det heleide datterselskapet Harmoni AS.

Markedets utvikling

Vi ser at de største markedsområdene viser svært god utvikling, med konsert, filmstreaming/VOD og TV distribusjon som de områder som øker mest. Det har vært en tendens til konkurranse om kunder innen bakgrunnsmusikksegmentet ved at leverandører av lisensfri musikk har økt noe.  

Høsten 2018 ble en årelang uenighet mellom RiksTV og TONO avgjort i Høyesterett. Etter at TONO hadde vunnet i både Tingretten og Lagmannsretten avsa Høyesterett en enstemmig dom der TONO ble gitt fullt medhold. TONO har i samsvar med dommen fremsatt et betydelig erstatningskrav mot RiksTV og 23. desember 2019 forlikte partene erstatningssaken på MNOK 100,5.  

Det er ikke inntrådt forhold i 2019 som vesentlig påvirker TONOs virksomhet.

COVID-19-situasjonen – inntrufne hendelser i 2020 før avgivelse av styrets beretning som har betydning for
TONOs stilling

Den alvorlige situasjonen som Koronaviruset har skapt over hele verden vil påvirke TONOs virksomhet i 2020.  Pr. 24. mars 2020 er det ikke mulig å si noe sikkert om konsekvensene.

I TONOs rettighetsportefølje forventes det ikke særskilte endringer i inneværende år. 

Etter at TONO har iverksatt diverse tiltak for å begrense spredningen av viruset, har vi en stabil tilgang til medarbeiderressurser fra hjemmekontorene, og oppgavene utføres på tilnærmet ordinær måte.  Vi vil likevel stå overfor et betydelig fall i omsetningen i 2020, og dette omsetningsbortfallet vil bli større jo lengre Koronasituasjonen varer. 

NCB

NCB er en selvstendig juridisk enhet og ledes av et styre valgt av KODA, TEOSTO, STIM, STEF og TONO. NCBs operasjonelle drift utføres av KODA. Dette har vist seg å være en effektiv løsning for organisasjonen NCB og dets eiere.

NCBs drift viste i 2019 et overskudd på DKK 4 667 000.
Dette er overført til egenkapital som pr 31.12.2019 utgjør DKK 42 852 000. Salget av fonogrammer går stadig ned, og NCB har tilpasset seg markedssituasjonen, med betydelig redusert omsetning.

TONOs personale

Ved utgangen av 2019 hadde TONO 60 fast ansatte medarbeidere, hvorav 3 deltidsansatte. I 2018 var antallet fast ansatte 65, hvorav 6 medarbeidere arbeidet deltid.

TONO har en målsetting om at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn. Det innebærer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.  Det er 33 kvinner og 27 menn i TONOs arbeidsstokk. 2 menn og 1 kvinner er ansatt i deltidsstilling. Gjennomsnittsalderen for alle er 45,8 år (45,5 år for kvinner og 47,8 år for menn).

Gjennomsnittlig brutto månedslønn for samtlige kvinnelige ansatte ved utgangen av 2019, ledere inkludert, er kr 52.274. Gjennomsnittlig brutto månedslønn for mannlig ansatte, ledere inkludert, er kr 65.049. Den høyere gjennomsnittslønnen for menn skyldes at andelen menn i ledende stillinger er høyere enn for kvinner. 

Internkontroll, HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU) for personalets tillitsvalgte og ledelsen er HMS-arbeidet satt i system. Det holdes regelmessige møter i AMU. Sykefraværsarbeid skal behandles i minst to møter årlig.

TONO har i mange år hatt IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv), en samarbeidsavtale mellom den enkelte virksomhet og NAV. Avtalens hovedmål var å gi plass til alle som kan og vil arbeide, helt eller delvis.  IA-avtalen er fra og med 2019 gjort gjeldende for hele arbeidslivet, og inngås dermed ikke lenger særskilt med den enkelte virksomhet.

I 2019 var sykefraværet 4,44 %, mot 5,77 % året før. Sykefraværet følges opp iht. IA-avtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

TONO driver ikke virksomhet som kan forurense det ytre miljø.

Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering  

TONO har over tid hatt som mål å få en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn i medarbeiderstaben. 31.12.2019 er det 55 % kvinnelige ansatte og 45 % mannlige ansatte. Kvinner og menn i sammenlignbare stillinger lønnes likt. 

3 medarbeidere er etter eget ønske ansatt i deltidsstillinger, dels grunnet omsorgsbehov i hjemmet og dels på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Velferds- og omsorgspermisjoner fordeler seg likt på kjønn, men det er en høyere andel sykefravær blant kvinner enn blant menn. 

TONO har oppmerksomhet på likestillingsområdet, og statistikken viser at kravene i likestillingsloven er tilfredsstilt.

TONOs vedtekter har en bestemmelse om at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i TONOs styre.

Blant TONOs 60 ansatte er det en bred etnisk fordeling. Vi har medarbeidere fra alle skandinaviske land, Europa for øvrig, samt Afrika, Asia og USA.

Vi mener således at TONO fremmer likestilling i henhold til lovens formål. 

____

Oslo, 24. mars 2020

____

Ingrid Kindem (styreleder), Jørgen Karlstrøm (nestleder), Tove Bøygard, Stian Westerhus, Stine Sørlie, Ine Kristine Hoem, Kai Robøle, Unni Boretti, Jonas Risting (ansattrepresentant), Ida Otterstad (ansattrepresentant), Håvard Offer-Ohlsen (ansattrepresentant), Cato Strøm (adm. dir.)