Fra styret 2021

Årsberetning 2021

Virksomhetens status og fremtidige utvikling

TONO SA er et samvirkeforetak som forvalter fremførings- og lydfestingsrettigheter til musikk. I tillegg til individuelle forvaltningskontrakter med 37 439 rettighetshavere, har TONO gjensidige representasjonsavtaler med 76 utenlandske søsterselskaper, og forvalter dermed også deres rettigheter i det norske territoriet. TONO har overdratt forvaltningen av sine rettighetshaveres lydfestingsrettigheter til NCB (Nordisk 
Copyright Bureau) i København, som eies av de nordiske forvaltningsselskapene Koda (Danmark), Stim (Sverige), STEF (Island), Teosto (Finland) og TONO.

TONO drives fra Oslo med besøksadressen Tøyenbekken 21, 0134 Oslo.

I 2021 er det avholdt 9 styremøter og 10 styreutvalgsmøter.

TONO har tegnet styreforsikring og forsikring for daglig leder i samsvar med RL §3-3a. Dekningen er på kr 5 000 000.

 

Forvaltningskontrakter

Pr. 31.12.21 hadde TONO forvaltningskontrakter med 37 439 rettighetshavere. I 2021 tilkom det 1 549 nye rettighetshavere, hvorav 13 var musikkforlag.

Til sammenlikning var antallet pr. 31.12.20 35 910 rettighetshavere. I 2020 tilkom det 1 678 nye rettighetshavere, hvorav 26 var musikkforlag.

Det er 20 % kvinnelige medlemmer og 80 % mannlige medlemmer.

Forlagsmedlemmer utgjør 1 %.

 

Andelshavere

Pr. 31.12.2021 var det registrert 1 917 andelshavere i TONO.
Pr. 31.12.2020 var det registrert 1 828 andelshavere i TONO.
Av andelshaverne som er opphavere, er 18,5 % kvinner. 1 % av andelshaverne er musikkforlag.

 

Økonomiske forhold

TONO hadde i 2021 en brutto omsetning på kr 843 967 603. Dette er en økning på 18,47 % sammenliknet med 2020. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 737 508 715, en økning på kr 139 391 000. Den tilsvarende prosentvise økningen er 23,3 % sammenliknet med 2020. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2021 på 10,66 %.

Regnskapet er satt opp etter kravene i regnskapsloven av 1998, og tilfredsstiller kravene i gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Regnskapsloven av 1998 medførte i 1999 
vesentlige endringer for føring av pensjonskostnader. Som følge av dette bokfører TONO en negativ egenkapital. Opprinn-
elig var denne effekten av forpliktelser minus kr 11 026 446. 
Pr. 31. desember 2021 er den totale effekten av forpliktelser som er bokført mot egenkapitalen på kr 11 741 423. Året før var denne forpliktelsen på kr 11 807 960

Ettersom TONOs resultat til fordeling hvert år utgjør mellom 85 og 90 prosent av omsetningen, samt at resultatet til for-
deling er det som til enhver tid er igjen etter at alle kostnader er trukket, er det styrets oppfatning at TONOs økonomiske resultat for 2021 er godt, særlig sett i lys av at Norge i 2021 har vært hardt rammet av Covid-19-pandemien, og at virksomhetens 
finansielle stilling totalt sett er sterk. Fortsatt drift er derfor uten risiko.

TONO har til enhver tid en stor og likvid forvaltningsporte-
følje. Målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning med 
lavest mulig risiko. TONOs konservative plasseringsstrategi sikrer 
stabil avkastning. Den enkelte plassering skal være blant de med lavest risiko innenfor sine aktivaklasser. Risiko reduseres ytterligere gjennom en bredt sammensatt portefølje, og TONO bruker flere finansielle aktører for å redusere forvaltningsrisiko.

TONO forvalter eierskapet av virksomhetens lokaler i Sameiet Galleriet gjennom det heleide datterselskapet Harmoni AS.

 

Markedets utvikling

Norge ble hardt rammet av Covid-19-pandemien i 2020, og de omfattende tiltakene som måtte iverksettes for å begrense spredningen av viruset har gått hardt utover store deler av norsk næringsliv og, ikke minst, mange av TONOs medlemmer. TONOs resultat for 2021 viser totalt sett en meget 
positiv økning særlig på det digitale området, herunder kringkasting.

Innenfor de enkelte forretningsområdene ser vi Covid-19-
relatert nedgang i inntekter fra særlig kino, konserter og revy, men også til dels innenfor bakgrunnsmusikkområdet, som omfatter hoteller, restauranter, kafeer og liknende. Vi ser også nedgang innenfor distribusjon av TV-sendinger.

Tapene innenfor de nevnte områdene er betydelige, men 
effektene av dem dempes ved at vi ser en betydelig inntektsvekst innen online-området og kringkastingsområdet, særlig drevet frem av veksten i bruk av filmstrømmetjenester.

TONO har gjennom 2021 vært i tett og konstruktiv dialog med Kulturdepartementet om en kompensasjonsordning for 
TONOs norske medlemmers tap som følge av nedstengningene i samfunnet.

Dette har resultert i en søknad fra TONO om statsstøtte. KUD har 20. mars i år meddelt TONO at de vil gi en statsstøtte til 
TONOs medlemmer via TONO på kr 34 millioner. Prinsippene for tildeling av denne støtten vil KUD gi i et tilskuddsbrev som pr. 21. mars ikke er mottatt.

TONOs medlemmer vil bli informert på TONOs nettsted, samt i e-post, om hvordan og når dette i praksis vil bli gjort.

Trenden med direktelisensiering innenfor onlineområdet fortsetter internasjonalt. På samme måte som mange av TONOs søsterselskaper direktelisensierer sine repertoarer med strømmetjenester uten TONOs hjelp, direktelisensierer også TONO sitt repertoar mot de store musikkstrømmetjenestene sammen med våre søsterselskaper Koda, Teosto og STEF, gjennom 
selskapet Polaris Hub AB. TONO forventer ikke særskilte 
endringer i TONOs rettighetsportefølje i inneværende år.

 

NCB

NCB er en selvstendig juridisk enhet, og ledes av et styre valgt av Koda, Teosto, Stim, STEF og TONO. NCBs operasjonelle drift utføres av Koda. Dette har vist seg å være en effektiv løsning for organisasjonen NCB og dets eiere.

NCBs drift viste i 2021 et overskudd på DKK 8,552 millioner, mot DKK 5,8 millioner i 2020. Dette er overført til egenkapital, som pr. 31.12.2021 utgjør DKK 57,222 millioner. Salget av fonogrammer går totalt sett ned i takt med økende bruk av digitale tjenester, og NCB har tilpasset seg markedssituasjonen, med betydelig redusert omsetning.

 

TONOs personale

Ved utgangen av 2021 hadde TONO 65 fast ansatte medar
beidere, hvorav 3 deltidsansatte. I 2020 var antallet fast ansatte 65, hvorav 3 medarbeidere arbeidet deltid.

TONO har en målsetting om at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn. Det innebærer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for 
eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er 35 kvinner og 30 menn i TONOs arbeidsstokk. 2 menn og 1 kvinne er ansatt i deltidsstilling. Gjennomsnittsalderen for alle er 47 år (46,0 år for kvinner og 47,5 år for menn).

Gjennomsnittlig brutto månedslønn for samtlige kvinnelige ansatte ved utgangen av 2021, ledere inkludert, er kr 55 171. Gjennomsnittlig brutto månedslønn for mannlig ansatte, ledere inkludert, er kr 67 623. Den høyere gjennomsnittslønnen for menn skyldes at andelen menn i ledende stillinger er høyere enn for kvinner.

 

Internkontroll, HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU) for personalets tillits
valgte og ledelsen er HMS-arbeidet satt i system. Det holdes regelmessige møter i AMU. Sykefraværsarbeid skal behandles i minst to møter årlig.

TONO har i mange år hatt IA-avtale (Inkluderende Arbeids
liv), en samarbeidsavtale mellom den enkelte virksomhet og NAV. Avtalens hovedmål var å gi plass til alle som kan og vil 
arbeide, helt eller delvis. IA-avtalen er fra og med 2019 gjort gjeldende for hele arbeidslivet, og inngås dermed ikke lenger særskilt med den enkelte virksomhet.

I 2021 var sykefraværet 3,07 % mot 2,23 % året før. Sykefraværet følges opp iht. IA-avtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

TONO driver ikke virksomhet som kan forurense det ytre miljø.

 

Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering 

TONOs Code of Conduct, som alle TONOs ansatte har signert, inneholder blant annet følgende:
«TONO skal være en arbeidsplass med et inkluderende 
arbeidsmiljø. Ansatte skal behandle hverandre og de som de kommer i kontakt med gjennom arbeidet, med respekt og 
integritet. TONO skal legge til rette for et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering, det være seg på grunn av forhold som 
religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. TONOs ansatte skal også medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. TONO tolererer ikke at noen utviser adferd som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.»

TONO har over tid hatt som mål å få en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn i medarbeiderstaben. 31.12.2021 er det 51 % kvinnelige ansatte og 49 % mannlige ansatte. Kvinner og menn i sammenlignbare stillinger lønnes likt.

Tre medarbeidere er etter eget ønske ansatt i deltidsstillinger, dels grunnet omsorgsbehov i hjemmet og dels på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Velferds- og omsorgspermisjoner fordeler seg likt på kjønn, men det er en høyere andel sykefravær blant kvinner enn blant menn.

TONO har oppmerksomhet på likestillingsområdet, og 
statistikken viser at kravene i likestillingsloven er tilfredsstilt.

TONO følger samvirkelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon, som innebærer at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i TONOs styre. Blant TONOs 65 ansatte er det en bred etnisk fordeling. Vi har medarbeidere fra alle skandinaviske land, Europa for øvrig, samt Afrika, Asia og USA.

Vi mener således at TONO fremmer likestilling i henhold til lovens formål.

Styret i TONO