DSCF7363-liggende-web
 © Kristian Dugstad / TONO

Mer enn dobbelt så mange TONO-medlemmer får stemmerett

TONOs årsmøte vedtok i går å senke kravene for å for å bli «stemmeberettiget medlem» i organisasjonen. Resultatet er at antallet TONO-medlemmer som kan delta på organisasjonens årsmøte, stemme på tillitsvalgte og selv stille til valg for tillitsverv i organisasjonen mer enn dobles – og øker fra 1 972 til 4 663 medlemmer. – Årsmøtets vedtak styrker demokratiet i TONO, sier styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm.

TONOs andelshavere deltok på årsmøtet både fysisk og digitalt.

Andelen TONO-medlemmer med stemmerett øker ved årsskiftet med 2 691 medlemmerfra 1 972 til 4 663 etter at TONOs årsmøte i går stemte for forslaget fra TONOs styre om å redusere kravene for å bli «stemmeberettiget medlem» i samvirket TONO SA.

Det nye antallet stemmeberettigede medlemmer representerer ca 85 prosent av avregningene til TONOs medlemsmasse, som per mai 2022 utgjør ca 38 000 komponister, tekstforfattere, arvinger og musikkforlag.

– Etter loven om kollektiv forvaltning har TONO et ansvar for å sikre likebehandling av medlemmer. Samtidig har styret et ønske om å styrke medlemmenes mulighet for innflytelse i TONO, og å ta konkrete grep for å styrke demokratiet. Et omforent styre valgte derfor å foreslå overfor årsmøtet å innføre en betydelig reduksjon i terskelen for å kvalifisere til status som «stemmeberettiget medlem». Vi er glade for at årsmøtet nå har tatt et så tydelig prinsipielt standpunkt for et styrket demokrati i TONO, sier Jørgen Karlstrøm, som ble gjenvalgt som styreleder i TONO på årsmøtet.

90 prosent reduksjon i inntektskrav

Et TONO-medlem ble tidligere andelshaver i TONO når vedkommendes gjennomsnittlige avregning de siste to avregningsår utgjorde minst 0,5 G for komponister, 0,25 G for tekstforfattere, 1 G for arvinger etter komponister og 0,5 G for arvinger etter tekstforfattere. G betegner her folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp, som justeres årlig, men som til orientering per mai 2022 er på 109 784 kroner. (Kilde: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden)

Disse ulike inntektskravene er etter vedtaket i TONOs årsmøte, for både komponister, tekstforfattere og arvinger, redusert til 0,05 G av gjennomsnittlig TONO-avregning over de siste tre år, eller 0,3 G for siste år.  For musikkforlag er det tidligere inntektskravet på 3,0 G i snitt over to år redusert til gjennomsnittlig avregning over tre år på minst 0,30 G eller 1,8 G siste år.

Bortfall av stemmerett

Årsmøtet vedtok også at stemmeberettigede medlemmer vil miste stemmeretten igjen dersom gjennomsnittlig TONO-avregning over fem år faller under 1/5 av beløpsgrensene på 0,05 G for komponister, sangtekstforfattere og arvinger og 1/5 av 0,30 G for musikkforlag.

– Årsaken til at medlemmer med stemmerett også kan miste stemmeretten har sin bakgrunn i kollektiv forvaltningslovens krav om likebehandling av medlemmer. Terskelen for å miste stemmeretten igjen er imidlertid satt lavt, i praksis ved en gjennomsnittlig årlig avregning fra TONO over en femårsperiode på ca. 1 100 kroner, sier Karlstrøm. 

Styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm.

Fra andelshaver til stemmeberettiget medlem

Årsmøtet vedtok også styrets forslag om å endre begrepene «andelshaver» til «stemmeberettiget medlem». Medlemmer uten stemmerett omtales som medlem. Dette gjør vedtektene mer i samsvar med både samvirkeloven og lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. I praksis og dagligtale brukes dessuten medlem om alle rettighetshavere som har forvaltningskontrakt med TONO.

Øvrige vedtektsendringer

Det ble også vedtatt en rekke andre justeringer i TONOs vedtekter i lys av tilpasningene til loven om kollektiv forvaltning. Dette dreier seg til dels om mindre presiseringer for å klargjøre regler som allerede i dag praktiseres i samsvar med loven, og endringer blant annet i §3 om TONOs oppgaver, §§ 6 og 7 om forvaltningskontrakten, §16 om årsmøtet (herunder produksjon av åpenhetsrapport m.m.) og § 28 om styret m.m. Vedtektsendringene vil bli oppdatert på tono.no i løpet av kort tid.

Les også denne saken fra TONOs årsmøte om vedtak av TONOs nye styre og stipendkomite, styreleder og nestleder m.m.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO, jorgen.karlstrom@komponist.no, mob. 957 25 736
Cato Strøm, adm. direktør i TONO, cato.strom@tono.no., mob. 922 16 319
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; Tlf. +47 909 65 254