Dette ble vedtatt på TONOs årsmøte 2022

Fire gjenvalg til TONOs styre, nye medlemmer i stipendkomiteen, vedtektsendringer, og stående applaus for Cato Strøm på hans siste år som adm.direktør i TONO. Her kan du lese en oppsummering fra TONOs årsmøtet i går.

 / 09/06/2022 /
TONOs årsmøte

TONOs årsmøte for 2022 ble avholdt i går, 8. juni, som hybridmøte med fysisk arrangement på Popsenteret i Oslo og noen titalls deltakere over nett hjemmefra. Møtet startet kl 18, og varte i tre timer.

Les pressemelding om vedtektsendringer her

Fire gjenvalg til styret

TONOs styre består av to representanter fra hver av grupperingene Norsk komponistforening, NOPA, Musikkforleggerne og de uavhengige andelshaverne, samt tre ansattrepresentanter. Medlemmer i TONOs styre velges for to år av gangen, med overlappende valgperioder. Med fire styreplasser på valg hvert år sikres kontinuitet i styrearbeidet.

TONOs årsmøte 2022 vedtok valgkomiteens innstilling slik den var fremlagt i forkant, og dermed fortsetter TONOs styre med samme medlemmer som i forrige periode. Med to gjenvalg også av varaer, er det kun Anne Judith Wik og Mathilde Groos Viddal som er nye i styresammenheng i TONO.  

TONOs styre

Medlemmenes representanter i TONOs styre for 2022-23 er dermed som følger, med representantene som var på valg uthevet i fete typer:

 RepresentantVararepresentant
NOPATove BøygardJon-Willy Rydningen (1. vara)
 Ole Henrik Antonsen (gjenvalg)Anne Judith Wik (2. vara) (ny)
NKFStine SørlieKnut Olaf Sunde (1. vara)
 Jørgen Karlstrøm (gjenvalg)Mathilde Groos Viddal (2. vara) (ny)
MFUnni BorettiThomas Wettergreen (1. vara) (gjenvalg)
 Kai Robøle (gjenvalg)Tonje Hovde (2. vara)
Uavh.Ine Kristine HoemMarie Amdam
 Stian Westerhus (gjenvalg)Halvard Rundberg (gjenvalg)

I tillegg til disse er det også tre ansattrepresentanter i styret, som velges annethvert år av TONOs ansatte etter egne regler. Se oversikt over hele TONOs styre her.

Gjenvalg av styreleder og nestleder

Styreleder Jørgen Karlstrøm (NKF) og nestleder i styret Kai Robøle (MF) var innstilt av valgkomiteen til å fortsette i sine roller også i ett år til, og dette ble også vedtatt.

Stipendkomiteen for 2022-23

TONOs stipendkomite består av to medlemmer fra gruppeforeningene NOPA og Norsk komponistforening, ett medlem fra Musikkforleggerne og to uavhengige medlemmer i TONO. Medlemmene i komiteen velges for to år av gangen med overlappende valgperioder. 

Også her ble valgkomiteens innstilling tatt til følge. TONOs stipendkomite for 2022-23 utgjøres dermed av følgende representanter, med posisjonene som var på valg uthevet med fete typer:

RepresentantVar
NOPATore ThomassenDagfinn Nordbø
 Tove Kragset (gjenvalg)Claudia Scott (ny)
NKFMartin ØdegaardJulian Skar
 Hilde Marie Holsen (ny)Agnes Ida Pettersen (ny)
MFAnthony Smith (ny)Marion Skogseth Bjørsvik (ny)
Uavh.Ole Børud (gjenvalg)Edvard Valberg (ny)
 Kaja GunnufsenElla Marie Hætta Isaksen (ny) (1år)

Det var i år ikke valg av medlemmer til TONOs kontrollkomite og valgkomiteen, ettersom disse velges for to år, og hvor sittende komiteer ble valgt på TONOs årsmøte i 2021.

Årsberetning, årsregnskap og honorarer

TONOs årsberetning og årsregnskap for 2021 for selskapet og konsernet TONO, herunder revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning, ble vedtatt, og det ble også fastsatt honorar til revisor og tillitsvalgte i TONO. Sistnevnte reguleres på nivå med reguleringen av lønningene til ansatte i TONOs administrasjon, men forhandlingene på dette området var ikke klart før årsmøtet.

Foto: Kristian Dugstad / TONO

Overskuddet fra salget av Tøyenbekken 21

TONO solgte i 2021 sine gamle lokaler i Tøyenbekken 21 i Oslo. Eierskapet var organisert i eiendomsselskapet Harmoni AS, som ble opprettet i 1988, og det var fremmet forslag fra styret overfor årsmøtet at overskuddet skulle forvaltes til det beste for rettighetshaverne, både opphavere og musikkforlag, og øremerkes kulturelle formål i vid forstand i tråd med Harmonis formålsbestemmelse og til etablering av et musikkrom i forbindelse med TONOs lokaler til fri bruk for medlemmene.

Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å fatte nærmere vedtak i tråd med dette om hvordan midlene skal forvaltes.  I tillegg ble styret etter en tilleggsvotering bedt om å komme tilbake med detaljer rundt øremerkingen av midler fra Harmoni AS. Det vil derfor redegjøres nærmere for dette ved årsmøtet i 2023.

Prinsipper for fordeling av vederlag, fradrag og TONOs plasseringsstrategi

I tråd med § 12 i lov om kollektiv forvaltning tok også årsmøtet stilling til TONOs generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshaverne («fordelingsplanen»), TONOs plasseringsstrategi og generelle prinsipper for fradrag i rettighetsinntekter, herunder kulturelle midler. Årsmøtet stemte i tråd med styrets fremlagte innstillinger.  

Endringer i TONOs vedtekter

Det ble også vedtatt endringer i TONOs vedtekter i tråd med innføringen av loven om kollektiv forvaltning som ble innført 1. juli 2021. Disse vil bli oppdaterte på tono.no i løpet av kort tid.

Les også denne saken: Pressemelding om vedtektsendringer

Adm. direktør Cato Strøm ble takket av

TONOs årsmøte i 2022 markerte også Cato Strøm sitt siste årsmøte som administrerende direktør i TONO etter 34 år i rollen. Som tidligere varslet på TONOs nettsider går han av med pensjon senere i år. Styreleder Jørgen Karlstrøm takket Strøm for en fantastisk innsats gjennom mange år. Strøm holdt også en tale til årsmøtet der han takket for 39 interessante og gode år i tjeneste for rettighetshaverne, og som ble avsluttet med stående applaus fra årsmøtet.

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, får stående applaus.