Illustrasjonsfoto som viser publikum på konsert.
 © Johannes Andersen

Nye TONO-vilkår for konsertarrangører

TONO innfører nye vilkår for konsertarrangører der det stilles tydeligere krav til søknader om fremføringer, rapportering av konserter og tidsfrister. Med grunnlag i nye lovmessige rammebetingelser gir vilkårene også konsertarrangører mulighet til å opplyse om fremføring av verk som ikke forvaltes av TONO, og få en forholdsmessig reduksjon i vederlagsbetalingen.

De nye vilkårene trer i kraft 7. november og understreker blant annet at konsertarrangører må søke TONO om tillatelse til fremføringer av TONOs repertoar i god tid før arrangementet. Vilkårene stiller nå også strengere kvar til rapportering etter at arrangementet har funnet sted og at andre inntekter enn billettinntekter kan hensyntas i særskilte tilfeller for å sikre rimelig vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne.

Nye lovmessige rammebetingelser

Med bakgrunn i den europeiske rettsutviklingen, herunder direktivet for kollektiv forvaltning som nylig også er implementert i norsk rett, innføres dessuten en reduksjonsfaktor for konserter hvor det, i tillegg til musikkverk fra TONOs repertoar, også fremføres verk TONO ikke forvalter.

– Med reduksjonsordningen TONO innfører kan nå konsertarrangørene i sine søknader og musikkrapporter til TONO opplyse om hvor stor prosentandel av konsertens spilletid som har bestått av verk som ikke forvaltes av TONO. Vederlagsbetalingen til TONO reduseres deretter forholdsmessig med utgangspunkt i konsertarrangørens opplysninger. Vi vil gjennomføre stikkprøver av slike rapporter, men det er arrangørens ansvar å sørge for at de opplysninger vi får er korrekte, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Ved fravær av rapporter eller mangelfull rapportering vil TONO fastsette og fakturere vederlag for arrangementet ut fra opplysningene som er tilgjengelige for TONO. TONOs nye vilkår for konserter understreker at det ikke er lov å gjennomføre et arrangement der det spilles musikk som TONO forvalter uten TONOs tillatelse. 

Se de nye vilkårene for konserter og events her.

Konsekvenser for komponister og sangtekstforfattere

Det er en sammenheng mellom TONOs konsertinntekter og hvor mye midler TONO har til konsertavregning til komponister og sangtekstforfattere.

– Reduksjonsordningen vil Isolert sett kunne føre til at TONO får noe lavere konsertinntekter. Vi vil naturligvis likevel arbeide videre fremover med å sikre låtskriverne, komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene en sterkest mulig posisjon i den norske konsertøkonomien også i fremtiden, sier Martinsen.

Er du et TONO-medlem som har spørsmål om dette, kontakt medlem@tono.no. Dersom du er konsertarrangør og har spørsmål om hvordan dette påvirker deg, kontakt marked@tono.no. Du kan også ringe TONO på 22 05 72 00.

Se spørsmål og svar om TONOs nye vilkår for konsertarrangører nederst på denne siden.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

Mediehenvendelser

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no


Spørsmål og svar om TONOs nye vilkår for konserter og events

Hvorfor innfører TONO en reduksjonsfaktor på konsertområdet?

Nye lovmessige rammebetingelser i EØS-området stiller krav om at selskapene skal bruke mest mulige objektive kriterier ved beregning av vederlag. TONO vil  håndtere dette med en såkalt reduksjonsfaktor på konsertområdet. For at TONO skal kunne fakturere for kun vårt repertoar fremført på konserter, der det også fremføres verk utenfor vår forvaltning, er det arrangørenes ansvar å rapportere rettidig og korrekt.

Hva innebærer reduksjonsfaktoren for konsertarrangører – kort fortalt?
Dersom det blir fremført verk TONO ikke forvalter kan arrangørene opplyse om dette i sine TONO-rapporter og motta en lavere faktura som står i forhold til mengden TONO-repertoar som er fremført. Arrangørene må i rapportene over fremførte verk markere hvilke verk de mener ikke er i TONOs forvaltning, og regne ut i prosent hvor stor andel av konsertens spilletid (i minutter) som har bestått av TONO-forvaltede verk. TONO vil fakturere kunden med utgangspunkt i denne prosentandelen.

Det betyr at en konsert på 100 minutter, der 90 av disse minuttene er i TONOs forvaltning, så vil TONO fakturere på bakgrunn av de 90 minuttene.

Minimumsvederlaget på 712 kroner er ikke omfattet av ordningen.

Hva må konsertarrangører gjøre for å få reduksjonsfaktor for konserter der det både fremføres verk TONO forvalter og verk TONO ikke forvalter?

  1. Søk om tillatelse senest 7 dager før arrangementet
  2. Rapportering senest 10 dager etter arrangementet

Senest 10 dager etter arrangementet må arrangøren fylle ut og returnere skjemaet arrangøren mottok da  tillatelsen ble gitt. Arrangøren må fylle inn antall tilhørere, brutto billettinntekter samt en repertoar-/spilleliste. Hvis det på arrangementet er spilt musikk som arangøren mener ikke forvaltes av TONO (dvs som ikke lenger er vernet av opphavsrett eller hvor opphaveren ikke har overlatt forvaltningen til TONO) og arrangøren ønsker at vederlaget skal reduseres forholdsmessig må arrangøren også oppgi hvilke verk dette gjelder, samt spilletiden for hvert enkelt verk på arrangementet og den samlede spilletiden på arrangementet.

Hvordan forholder TONO seg til gamle ikke-vernede verk som har blitt registrert med nye beskyttede arrangementer i TONO?
Slike verk forvaltes av TONO, og det gis dermed ikke reduksjonsfaktor for dette.

Må norske kulturhus og andre som har inngått faste avtaler med TONO søke i forkant for hver konsert for å få reduksjonsfaktor?

Kulturhus og andre med faste avtaler med TONO har allerede en tillatelse gjennom avtalen de har signert med TONO. De skal dermed fortsette som de har gjort tidligere.

Hva betyr dette for TONOs medlemmer?

TONOs medlemmer kan bli påvirket av dette fordi hvis TONO får lavere konsertinntekter samlet sett har vi mindre penger å fordele til låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere for konsertfremføringer. Det er for tidlig her og nå å si hva effekten av reduksjonsfaktoren blir på lang sikt.