TONOs skilt på utsiden av kontorene.

Spørsmål og svar om TONO og merverdiavgift

Her er svar på de de spørsmål vi tror kunder, medlemmer og andre kan ha om at TONO har blitt merverdiavgiftspliktig.

Her er svar på de de spørsmål vi tror kunder, medlemmer og andre kan ha om at TONO har blitt merverdiavgiftspliktig. Informasjonen som handler om spesifikke mva-regler, fordeler og ulemper med AS-formen etc har vi fått fra vår revisor. Har du spørsmål om merverdiavgift og liknende du ikke får svar på her oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en ekspert på merverdiavgift, det vil si en regnskapsfører, revisor, advokater med spesialisering på denne tematikken eller skatteetaten.

1. Hva betyr nyheten, i korthet, for TONOs kunder?
Skattedirektoratet har avgjort at oppkrevd rettighetsvederlag gjennom TONO er omsetning etter merverdiavgiftsloven. For å ivareta avgiftsreglene innebærer det at TONO vil starte å fakturere alle norske kunder (unntatt på Svalbard og Jan Mayen) med merverdiavgift etter en sats på 25%. TONO ble registrert i merverdiavgiftsregisteret 16. november, og oppkreving av merverdiavgift fra kundene starter fra 1. januar 2022.

2. Vil TONO fakturere alle kunder med merverdiavgift?
Bare de norske kundene. Ikke kunder i utlandet, og heller ikke Jan Mayen og Svalbard, som ikke er del av det norske merverdiavgiftsområdet.

3. Slår dette ulikt ut for ulike kundegrupper i TONO?
Alle kunder i Norge vil motta faktura fra TONO med mva. Kunder som er kommuner eller driver virksomhet som ligger under frivilligheten (registrert i frivillighetsregisteret) vil kunne få kompensert for merverdiavgift gjennom kompensasjonsordninger. Se nærmere om dette under punkt 5 under.

Kunder som er mva-registrerte vil få fullt fradrag dersom selskapet kun har avgiftspliktig omsetning. Dersom all aktivitet er avg pliktig så er det fullt fradrag. Dersom bruken av rettigheter både brukes i avgiftspliktig del og ikke avgiftspliktig del blir det forholdsmessig fradrag (16).

Kunder som ikke har noe avgiftspliktig omsetning vil ikke få fradrag for mva. Dette vil typisk være kunder som kun driver innenfor følgende områder:

 • Helsetjenester (mval § 3-2)
 • Sosiale tjenester (§3-4)
 • Undervisningstjenester (§3-5
 • Finansielle tjenester (§3-6)
 • Kunst og kultur (§3-7)
 • Idrett (§3-8)
 • Stat/kommune (§3-9 og 3-10)
 • Fast eiendom (mange unntak) (§3-11)
 • Veldedige og allmennyttige institusjoner (§3-12)
 • Ideelle organisasjoner (§3-13)
 • Lotteritjenester (§3-14)
 • Seremonielle tjenester (§3-15)
 • Tjenester som medlem av styre mv (§3-17)
 • Frimerker, sedler og mynter (§3-18)
 • Varer til privat bruk (§3-19)
 • Sletting av klimakvoter (§3-20)

Merk at flere av de som utøver aktiviteter som nevnt over vil kunne få mva-kompensasjon. Dersom deler av virksomheten er avgiftpliktig vil man kunne få forholdsmessig fradrag.

4. Hva er bakgrunnen for endringen?
Skattedirektoratet har angitt at vederlag som TONO og de øvrige rettighetsorganisasjonene (IFPI, Gramo og Norwaco) oppkrever er å anse som omsetning etter merverdiavgiftsloven. TONO og de andre organisasjonene har i den forbindelse blitt pålagt av skattemyndighetene å endre dagens praksis og oppkreve merverdiavgift på de deler av vederlagene som er avgiftspliktige. TONO oppkrever vederlag for 2-3 millioner rettighetshavere og baserer oppkrevingen på kollektive avtaler, og har ikke mulighet til å skille vederlag basert på rettighetshavernes egen avgiftsstatus ved oppkreving fra kunder. For å oppfylle regelverket, har TONO som følge av dette blitt avgiftsregistrert og vil starte oppkreving av merverdiavgift på alt vederlag fra 1. januar 2022. 

5. Finnes det noen kompensasjonsordninger på området?
Det finnes kompensasjonsordninger for frivillige organisasjoner og kommuner. Se nærmere om vilkårene for denne på lotteri- og stiftelsestilsynets nettsted.  

Se også:

Kommuner: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2003-2004/inno-200304-020/20/

Frivilligheten: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600  og https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/momskompensasjon-til-frivillige-organisa/id674455/

6. Når ble TONO informert om at det skal legges merverdiavgift på TONO-vederlaget?
Det har vært dialog om dette over en tid, men Skattedirektoratet tydeliggjorde i brev til IFPI, Gramo, Norwaco og TONO i slutten av august 2021 at organisasjonene måtte endre dagens praksis. TONO har deretter gjort avklaringer og forberedelser, og ble den 16. november forhåndsregistrert i merverdiavgiftsregisteret. TONO sendte deretter ut varsel om endringen til organisasjonens medlemmer og kunder så fort som mulig etter dette i e-postutsendelse 18. november.

7. Må TONOs kunder foreta seg noe aktivt i denne forbindelse?
Nei, kundene trenger ikke å gjøre noe overfor TONO.

8. Er TONO den eneste forvaltningsorganisasjonen som nå omfattes av endringen?
TONO, Norwaco og Gramo er omfattet av det samme pålegget fra Skattedirektoratet.

9. Mener TONO at en merverdiavgiftsprosent på 25 prosent er riktig?
TONO mener at det vil være en fordel om det etableres en kulturmoms som er så lav som mulig, for eksempel 12 eller 6 prosent. TONO og gruppeforeningene NOPA, Norsk komponistforening og Musikkforleggerne er allerede i gang med et arbeid for å få en lavere kulturmoms også på vederlaget TONO fakturerer kundene.

10. Hva betyr nyheten for TONOs medlemmer?
De av TONOs medlemmer som får utbetalt TONO-avregningene som privatpersoner eller ENK berøres ikke direkte av dette. De medlemmer som har organisert sin virksomhet slik at TONO-avregningene utbetales til et AS, må fra 1. januar 2022 registrere i TONO at de skal ha utbetalt merverdiavgift med avregningene dersom foretaket er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Lurer du på om du skal registrere deg i merverdiavgiftsregisteret bør du ta kontakt med en regnskapsfører, revisor eller skattemyndighetene.

11. Hva har dette å si for enkeltpersonforetak?
Enkeltpersonforetak vil ikke få utbetalt merverdiavgift fra TONO, uansett om enkeltpersonforetaket er merverdiavgiftrsegistrert eller ikke, så lenge dette gjelder rettigheter som innehaver av enkeltpersonforetaket har originær opphavsrett til. Dette skyldes at avregninger omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven paragraf 3-7(4). Utbetalinger til opphaverens ENK likestilles med utbetaling til opphaveren selv.

Dersom enkelpersonforetak mottar vederlag for nærstående rettigheter (tilfeller hvor rettigheten ikke er å anse som opphavsrett til åndsverk*), rettigheter som er ervervet eller arvede rettigheter (fra andre enn ektefelle) vil enkeltpersonforetak kunne motta mva fra TONO dersom dette skjer i næring, gitt at enkeltpersonforetaket blir mva registrert. Se spm 26 for nærmere rundt næringsbegrepet.

*Tilfeller hvor rettigheten ikke er å anse som opphavsrett til åndsverk, ved at det typisk ikke har tilstrekkelig verkshøyde el.l. Skatteeaten har i den forbindelse uttalt at bare åndsverk etter åvl. § 2 (nå § 3) skal anses som «kunsteriske verk» etter mval. § 3-7 (4), og at eksempelvis opphavsrett til lydopptak, som er en nærstående rettighet, faller utenfor. Skatteetaten har videre brukt som eksempel (som kan være sammenlignbart) at ved en film-/tv-produksjon vil et stort antall yrkeskategorier kunne ha medopphavsrett, for eksempel manusforfatter, manusbearbeider, oversetter, regissør, koreograf og fotograf. Disse tjenestene har preg av en selvstendig skapende innsats og vil således være gjenstand for opphavsrettslig beskyttelse. Andre tjenester vil imidlertid ikke være beskyttet, så som miksing, tekstsetting, klipping, fremkalling, kopiering mv. Det skal imidlertid bemerkes at man ikke på generell basis kan fastslå om det frembrakte tilfredsstiller kravet til verkshøyde i åndsverkloven. Den opphavsrettslige status må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

12. Hvilke TONO-medlemmer vil få merverdiavgift utbetalt med avregningen?
Alle som fra januar 2022 aktivt ber TONO om å utbetale avregningene til et AS (eller annen juridisk enhet) som er merverdiavgiftspliktig og registeret for merverdiavgift. Det kommer informasjon om hvordan dette gjøres i januar og hvilken dokumentasjon som skal utstedes i den forbindelse. TONO tar ikke mot slike registreringer før 2022.

13. Når og hvordan kan man registrere at man ønsker TONO-avregningene med mva?
Det er ikke mulig å registrere denne informasjonen hos TONO før i 2022. TONO jobber med å utvikle løsninger for dette, og vil informere medlemmene om hvordan dette gjøres så snart det er klart.

14. Må de som er registrert med AS i TONO fra før foreta seg noe?
Dersom de ønsker å få utbetalt merverdiavgift fra TONO med avregningene, og forutsatt at AS’et (eller annen foretaksform) er registrere i merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysund, kan de fra januar 2022 registrere i TONO at de er merverdiavgiftspliktige.

15. Er nyheten positiv for meg som driver min musikalske virksomhet gjennom et merverdiavgiftpliktig foretak?
For deg er dette trolig positivt, da gjeldende oppkreving uten merverdiavgift kan være i strid med regelverket. Enkelte har kanskje tidligere betalt inn merverdiavgift til Skattemyndighetene av sine TONO-inntekter, og dermed endt opp med avgiftsregningen selv. Andre har vært usikre på hva de skulle gjøre, men har nå fått en tydelig retningslinje.   

Fra januar vil medlemmer med mva-pliktige foretak som varsler TONO om det få utbetalt merverdiavgift på toppen av TONO-avregningen. Dermed benyttes dette til å betale mva til skattemyndighetene.

Inntektene fra TONO vil nå inngå i den avgiftspliktige omsetningen og det vil da være mulig å få fradrag for mva for kostnader og anskaffelser som er knyttet opp til denne inntekten. Dersom en kostnad både gjelder den avgiftspliktige og den avgiftsfrie delen av virksomheten vil fradraget være forholdsmessig. Et eksempel kan være ved kjøp av gitar og gitaren både brukes til å lage åndsverk og samtidig brukes til å spille konserter (ikke avgiftspliktig). Dersom vederlaget fra TONO utgjør 20% av inntektene og 80% kommer fra konserter (uten mva) vil 20% av den inngående mva være fradragsberettiget. Andre kostnader som typisk vil gjelde både innefor og utenfor mva loven er regnskapshonorar og revisjonshonorar.

For kostnader som utelukkende gjelder konsertvirksomheten vil det ikke være noe fradrag for inng mva. For kostnader som utelukkende gjelder produksjon av åndsverk så vil all inngående mva være fradragsberettiget. Forholdsmessig fradrag er nærmere behandlet i merverdiavgiftsloven § 8-2.

16. Min musikalske virksomhet er ikke merverdiavgiftspliktig. Hva vil dette ha å si for mine avregninger?
For deg som ikke er pliktig til å legge merverdiavgift på dine tjenester har dette ingenting å si. Du vil få avregninger som før.

17. Hva skjer hvis jeg glemmer å informere TONO om at mitt merverdiavgiftspliktige foretak ønsker utbetalt merverdiavgift på avregningen?
Det blir ikke utbetalt merverdiavgift til noen dersom TONO ikke har blitt informert om det. Det er ingen automatikk i at man får utbetalt merverdiavgift med TONO-avregningen bare fordi selskapet er registrert i merverdiavgiftregisteret.

18. Kan utenlandske musikkforlag få utbetalt merverdiavgift med TONO-avregningen?
Nei, det er kun musikkforlag som er registrert i Brønnøysund, og som også er registrert som mva-pliktig, med virksomhet i Norge som vil kunne få utbetalt merverdiavgift med TONO-avregningene.

19. Er overgangen til merverdiavgift noe TONO selv har besluttet å gjøre?
Skattemyndighetene har uttalt at dagens praksis er i strid med regelverket, og TONO har som følge av dette måttet legge om praksis.

20. Påvirker administreringen av merverdiavgift TONOs arbeid med avregninger? Blir det mer komplekst og ressurskrevende?
Nei, ikke direkte.

21. Er det noen fordel i dette for TONO?
TONO har tidligere ikke hatt fradrag for mva på inngående fakturaer, og når vi nå får det vil det medføre lavere kostnader. Isolert sett er det positivt for organisasjonen ettersom det dermed vil bli mer midler til fordeling til rettighetshavere.

22. Hvordan påvirker dette musikkforlag som har inngått forskuddsavtaler med medlemmer?
Hvis en opphaver har inngått en forskuddsavtale med et musikkforlag er de økonomiske forpliktelsene overført til forlaget. Norske musikkforlag som er registrert i merverdiavgiftsregisteret vil da motta mva-kompensasjonen fra TONO.

23. Burde jeg som TONO-medlem nå registrere et AS, og motta mine TONO-avregninger der?
Om du bør registrere et AS eller ikke må være opp til deg, TONO kan ikke ha noen mening om dette. Vi anbefaler at du kontakter Skattemyndighetene eller en regnskapsfører/revisor.

Fra vår revisor har vi fått følgende oversikt over fordeler og ulemper med AS:

Fordeler:

 • Mulig å være ansatt i AS. Som ansatt har man i en del tilfeller bedre sosiale rettigheter og ytelser. Særlig knyttet til dagpenger ved arbeidsløshet, permisjoner og sykepenger.
 • Begrenset risiko med AS. Risikerer ikke risiko for å gå konkurs med AS (forutsatt at man ikke stiller personlig sikkerhet).
 • Mer fleksibelt og bedre dersom man ser for seg stor vekst og vil ha mulighet til å bli flere eiere (skalerbart).
 • Dersom man ser for seg at man ikke trenger ta ut hele overskuddet til privat bruk, så kan overskudd beskattes med 22% i selskapet. Ved uttak av utbytte fra AS til privat bruk kommer det i tillegg skatt på utbytte, slik at samlet skatt i selskapet og på utbytte blir nærmere 50%. Kan man vente lenge med å ta utbytte vil besparelsen kunne bli stor og likviditeten i selskapet bedre.
 • Det kan gjøres fradrag for inngående mva for kostnader og investeringer i AS. Dette får man ikke fradrag for i ENK dersom vederlaget er for egen opphavsrett eller opphavsrett arvet av ektefelle. Se for øvrig spm 15 mht fradragsrett for inngående merverdiavgift for AS.
 • Lavere formueskatt (fordelen blir trolig mindre de neste årene)

Ulemper:

 • Det er mer formaliteter med AS. Det er krav om utarbeidelse og innsendelse av årsregnskap, det skal holdes styremøter og generalforsamling. Det er også krav om at det skal lages protokoller fra styremøter og generalforsamlinger.
 • Det kreves aksjekapital på kr 30 000 for å stifte et AS og registrering av AS koster kr 5 570.
 • Ofte dyrere regnskapsføring knyttet til AS.
 • Utbytteregler forhindrer mulighet for løpende uttak av penger gjennom året. Det er rigide regler her og lån fra selskap til aksjonær beskattes som utbytte. Det er i tillegg begrensninger for hvor mye som kan gis i lån og tas i utbytte. Tas det lån må det i tillegg stilles betryggende sikkerhet. Slike transaksjoner bør avklares med regnskapsfører/revisor i forkant.

Når det gjelder skatt er det et noe mer komplekst bilde. Eierne av AS må betale arbeidsgiveravgift av egen lønn, men samtidig er trygdeavgiften høyere i ENK. For AS kan man spare opp overskudd og utsette skatten til man tar penger ut av AS som utbytte. Det betales ikke arbeidsgiveravgift på utbytte og dermed blir skatten lavere enn for lønn gjennom ENK.

Og igjen: Har du flere spørsmål rundt foretaksform oppfordrer vi deg til å ta kontakt med revisor, regnskapsfører eller skatteetaten.

24. Når blir TONO-medlemmer merverdiavgiftspliktige?
Inntekt fra TONO som avregnes til et AS vil alltid inngå som avgiftspliktig inntekt i AS’et og andre selskapsformer. Se spm 11 for enkeltpersonforetak. Dersom inntektene fra TONO, og annen avgiftspliktig inntekt, er under kr 50 000 slipper foretaket å mva-registrere seg da foretaket er under registreringsgrensen på kr 50 000. Det skal i slike tilfeller ikke rapporteres inn mva, og det skal heller ikke avregnes med mva fra TONO til foretaket. Mye av kunst og kultur er avgiftsfritt etter merverdiavgiftsloven §3-7. Inntekt fra kunst og kultur knyttet til opphavsrett er avgiftsfritt kun dersom det går direkte til opphaver eller enkeltpersonforetak. Ikke når pengene går til andre selskapsformer.

25. Hvilke TONO-Medlemmer er avgiftspliktige og hvilke er ikke?

TONO har fått redegjørelsen under fra vår revisor. Husk å oppsøke råd for din egen situasjon med regnskapsfører, revisor, skatteadvokat eller skatteetaten.

MVA:

For alle svarene under er det en forutsetning for mva-plikt at avregningen fra TONO og annen avgiftspliktig omsetning samlet overstiger kr 50 000. For enkeltpersonforetak vil ikke vederlag som gjelder opphavers eget verk eller arvet opphavsrett fra ektefelle inngå i den avgiftspliktige omsetningen.

 • Aksjeselskaper (og andre foretak/foreninger-unntatt enkeltpersonforetak) (12/15)
 • Enkeltpersonforetak som har arvet opphavsrett fra andre enn ektefelle
 • Enkeltpersonforetak (og andre selskapsformer) som driver forlagsvirksomhet og forvalter rettigheter for andre
 • Enkeltpersonforetak (og andre selskapsformer) som mottar vederlag for nærstående rettigheter og driver i næring (11,26)
 • Enkeltpersonforetak (og andre selskapsformer) som mottar vederlag for ervervede rettigheter og driver i næring (11, 26)

Ikke MVA:

 • Privatpersoner og enkeltpersonforetak som mottar vederlag for egne opphavsretter
 • Privatpersoner og enkeltpersonforetak som mottar vederlag for andres rettigheter og ikke anses å drive næring (11, 26)
 • Privatpersoner og enkeltpersonforetak som mottar vederlag fra nærstående rettigheter og ikke anses å drive næring (11,26)
 • Privatpersoner og enkeltpersonforetak som mottar vederlag for egne og/eller arvet opphavsretter fra ektefelle
 • Aksjeselskaper (og andre foretak/foreninger) som har samlet avgiftspliktig omsetning (inkludert vederlag fra TONO) under kr 50 000

For alle som ikke er eller skal bli mva-registrert vil ikke TONO sin mva-registrering medføre noen endring (16).

Det er i hovedsak merverdiavgiftsloven §3-7 som regulerer mva knyttet til kunst og kultur. §3-7 (4) omhandler forhold rundt omsetning knyttet til opphavsrett. Merverdiavgiftshåndboken beskriver nærmere rundt opphavsrett. Se link under direkte til §3-7. https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-3/M-3-7/


26. Hvorfor skal TONO innkreve vederlag med moms når det spesifikt gis fritak for kunst og kultur i merverdiavgiftloven § 3-7.?
Dersom en rettighetshavers rettigheter er overført til et AS – selv om AS’et er helt eller delvis eid av opphaveren selv – så er det ikke lenger opphaveren selv (eller ENK’et hans) som omsetter rettighetene, men AS’et, og da faller omsetningen utenfor unntaket i § 3-7 (4): Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn.

TONO oppkrever vederlag etter en kollektiv forvaltningsmodell på vegne av mer enn 37 000 TONO-medlemmer samt flere millioner rettighetshavere fra verden for øvrig. TONO har ikke mulighet til å lisensiere individuelt på vegne av alle rettighetshaverne, vi lisensierer kollektivt som andre TONO-selskaper. Den eneste måten TONO kan rette seg etter Skattedirektoratets regler på er å registrere TONO i momsregisteret, og fakturere alle kunder med moms.

Les gjerne også denne saken som redegjør ytterligere for bakgrunnen for at TONO har blitt merverdiavgiftspliktig: https://www.tono.no/tono-og-moms-her-er-bakgrunnen/

27. Hva legges i begrepet næringsvirksomhet (særlig relevant i relasjon til spm 11)?

Merverdiavgiftsloven har ingen definisjon av næringsdrivende. Det samme gjelder skatteloven. Folketrygdloven har i § 1-10 første ledd definert næringsdrivende på følgende måte:

«Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.»

I § 1-10 annet ledd er nevnt følgende momenter (ikke uttømmende) til bruk i vurderingen av om næringsvirksomhet foreligger:

 • om virksomheten har et visst omfang,
 • om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten,
 • om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere,
 • om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.),
 • om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten,
 • om vedkommende bruker egne driftsmidler.

Det er et tungtveiende hensyn i merverdiavgiftssystemet å motvirke konkurransevridning og derigjennom oppnå størst mulig nøytralitet. Virksomhet som er innrettet slik at den går i balanse, men som objektivt sett anses egnet til å gå med overskudd, kan på denne bakgrunn bli merverdiavgiftspliktig. I brev av 27. november 2001 til et fylkesskattekontor uttalte Skattedirektoratet at det ikke er til hinder for at det dreier seg om avgiftspliktig utleie av arbeidskraft at partene baserer seg på ren kostnadsfordeling uten fortjeneste for den virksomheten som sitter med arbeidsgiveransvaret. Se også Rt. 2002 s. 1469 (Eksakt Regnskap AS). Tilsvarende kan omsetning fra ideelle og allmennyttige institusjoner bli omfattet av avgiftsplikten.

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-2/M-2-1/M-2-1.4/

 • Artikkelen ble endret 19/11 kl. 15.35: Spørsmålet Hva er skattedirektoratets argument for å gjøre TONO-penger mva-pliktig? ble lagt til.
 • Artikkelen ble endret 19/11 kl. 14.55: Det ble presisert at enkeltpersonforetak ikke vil få utbetalt moms fra TONO. Et nytt spørsmål vedrørende enkeltpersonforetak ble lagt til.
 • Artikkelen ble endret 20/11 kl. 17.18: Ordet «mindre» ble fjernet i sammenheng med ordet «konsertarrangører».
 • Spørsmålene ble nummerert 25. november 13.54 for å gjøre det enklere å navigere i teksten.
 • Artikkelen kan bli oppdatert med flere spørsmål.
 • Hele dokumentet ble erstattet av oppdatert versjon 01.12.21 kl 13.10.
 • Det ble lagt inn et mer utfyllende svar under punkt 3 den 07.12.2021 kl 11.53.
 • Det ble lagt inn et nytt punkt 25, som utdyping av punkt 24. Dermed ble også tidligere punkt 25 og 26 endret til punkt 26 og 27. Endringen ble gjort 07.12.2021 kl 12.01