TONO om «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v.»

TONO leverte den 13. januar inn en uttalelse til Stortingets Familie- og kulturkomite der vi gir uttrykk for vårt syn på forslaget til ny lov om kollektiv forvaltning. Les uttalelsen her.

 / 14/01/2021 /

EU vedtok i februar 2014 et direktiv som har til hensikt å regulere kollektive forvaltningsorganisasjoner som forvalter opphavsrettigheter i musikkverk. Direktivet skal etter vedtak i EØS-komiteen i 2017 implementeres til EØS-avtalen og dermed norsk lov. Kulturdepartementet sendte i desember 2019 ut et høringsnotat med forslag til gjennomføring i norsk rett. TONO leverte i denne sammenheng inn et høringsinnspill, som kan leses her.

Den 20. november 2020 kom «Proposisjon 53 L (2020-2021) om lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v.». Til dette lovforslaget har Stortingets Familie- og kulturkomite bedt om innspill. TONOs uttalelse ble levert inn den 13. januar. Les brevet under. TONO vil også delta i høringskonferansen som arrangeres av Familie- og kulturkomiteen 21. januar.

Les om direktivet på regjeringens nettsider

Innspill til prop. 53 L (2020-2021) Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Vi viser til komiteens invitasjon til å sende inn høringsinnspill til proposisjonen.

Samvirket TONO SA (heretter omtalt som «TONO») ble stiftet i 1928, og driver kollektiv rettighetsforvaltning på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO har forvaltningskontrakt med ca. 36 000 individuelle rettighetshavere, og forvalter gjennom gjensidige representasjonsavtaler med utenlandske forvaltningsselskaper også verdensrepertoaret i det norske territoriet.  TONO hadde i 2019 en omsetning på ca. 771 MNOK, med en administrasjonskostnad på ca. 10,5 %.

TONO eies og styres av medlemmene selv, og har opp gjennom årene etterstrebet medlemsdemokrati og åpenhet i sin forvaltning. Dette har bl.a. materialisert seg i vedtektsbestemmelser om f.eks. representativitet, kjønnsbalanse og ansattes medbestemmelse.  Denne utviklingen har vært godt hjulpet av implementeringen av lov om samvirkeforetak (2007), som TONO er omfattet av og som innebærer at organisasjonen i alle ledd er tilpasset moderne selskapslovgivning.

TONO tilslutter seg derfor, og tilstreber allerede, direktivets målsetninger om transparens og effektivitet fullt ut, herunder kravet til å presentere en årlig åpenhetsrapport.

Vi har registrert at våre innspill til departementet i forbindelse med utarbeidelsen av lovutkastet i overveiende grad er blitt hørt og ivaretatt.  Spesielt er det viktig for TONO at bestemmelsene som sørger for ensartede konkurransebetingelser ser ut til å være godt ivaretatt.  Såkalte uavhengige forvaltningsorganisasjoner (i direktivet omtalt som «independent management entities») drives ut fra rent kommersielle prinsipper, og bør, så langt det er mulig, være underlagt de samme krav som kollektive forvaltningsorganisasjoner når de utfører de samme aktivitetene.

I det hele tatt håper og forventer vi at direktivet også vil stimulere land i territorier utenfor EU/EØS til å implementere tilsvarende lovgivning. På den måten kan rettighetsforvaltning skje på like vilkår og gagne rettighetshavere ikke bare i Norge og Europa.

Vi har fått lese Norwacos innspill til denne høringen og vil uttrykke støtte til dette.  Spesielt mener vi at beskrivelsen av styrkeforholdet mellom rettighetshaversiden – representert ved forvaltningsselskapene – og brukersiden, representert til dels ved store, multinasjonale selskaper gir et godt bilde av hvilken virkelighet våre organisasjoner ofte befinner seg i.

Vennlig hilsen

TONO SA

Jørgen Karlstrøm                                                                                                     Cato Strøm
Styreleder                                                                                                               Adm. direktør