TONOs årsmøte 2023:

Vedtektsendringer og nye medlemmer i sentrale verv

TONOs årsmøte vedtok endringer i vedtektene, og valgte inn nye representanter i TONOs styre og andre styrende organer.

 / 07/06/2023 /

TONOs årsmøte ble avholdt 6. juni som et hybridmøte med deltakere på Popsenteret i Oslo og over nett.

Tre nye og ett gjenvalg til TONOs styre

TONOs styre består av to representanter fra Norsk komponistforening (NKF), NOPA, Musikkforleggerne (MF), uavhengige medlemmer samt tre ansattrepresentanter. Medlemme velges for to år av gangen med overlappende valgperioder. Fire styreplasser er på valg hvert år for å sikre kontinuitet.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med NOPA-representant Tove Bøygard på gjenvalg, og Kristin Bolstad fra Norsk Komponistforening, Mia Hallesby fra Musikkforleggerne og uavhengige Camilla Granlien som nye representanter. Dette innebærer samtidig at Stine Sørlie (NKF), Unni Boretti (MF), og Ine Hoem har gått ut av TONOs styre.

TONO-medlemmenes representanter i TONOs styre er dermed som følger, med representantene som var på valg uthevet i fete typer:

Representant Vararepresentant
NOPA Tove Bøygard (gjenvalg) Jon-Willy Rydningen (1. vara) (gjenvalg)

Anne Judith Wik (2. vara)

Ole Henrik Antonsen
NKF Kristin Bolstad (ny)  Martin A. Hirsti-Kvam (1. vara)(ny)

Mathilde Groos Viddal (2. vara)

Jørgen Karlstrøm, styreleder
MF Mia Hallesby (ny) Thomas Wettergreen (1. vara)

Tonje Hovde (2. vara) (gjenvalg)

Kai Robøle, nestleder
Uavh. Stian Westerhus Halvard Rundberg
Camilla Granlien (ny) Elisabeth Nesset (ny)

 

I tillegg til disse er det også tre ansattrepresentanter i styret, som velges annethvert år av TONOs ansatte etter egne regler. Se oversikt over hele TONOs styre her.

TONOs styreleder, Jørgen Karlstrøm, og nestleder, Kai Robøle, ble gjenvalgt i sine respektive roller i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Kontrollkomiteen

Samtlige posisjoner i kontrollkomiteen var på valg, og ble vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling. Dermed er dette TONOs kontrollkomite for de neste to årene:

Representant Vararepresentant
NOPA Ragnar Bjerkreim (gjenvalg) Anniken Paulsen (ny)
NKF Bjørn Bolstad Skjelbred (gjenvalg) Christian Blom (gjenvalg)
MF Frithjof Hungnes (gjenvalg) Celine Høie (ny)
Uavh Andreas Stensland Løwe (gjenvalg) Marie Amdam (ny)
Arvinger Ane Lillian Tveit (ny) Britt Irene Børresen (ny3)

 

Stipendkomiteen

Medlemmene av stipendkomiteen velges for to år med overlappende valgperioder. Den nye stipendkomiteen består av følgende representanter:

Representant Vara
NOPA Tore Thomassen (gjenvalg) Philip Emilio Larrain (ny)
Tove Kragset Claudia Scott
NKF Julian Skar (ny4) Jonas Skaarud (ny)
Hilde Marie Holsen Agnes Ida Pettersen
MF Anthony Smith Marion Skogseth Bjørsvik
Uavh.  Ole Børud Edvard Valberg
  Helga Myhr (ny) Ella Marie Hætta Isaksen (gjenvalg)

 

Valgkomiteen

I henhold til §24 (1), tredje setning i TONO’s vedtekter, er det TONOs tyre som foreslår representanter til valgkomiteen overfor årsmøtet. Følgende innstilling ble vedtatt:

Representant Vara
NOPA  Arvid Wam Solvang Kate Havnevik
MF  Asbjørn Myrvold Kristin Andersen
NKF Anna Aardalen  Yngve Slettholm
Uavh. Alexander Rishaug  Nora Konstanse


Vedtektsendringer

Årsmøtet vedtok endringer i § 3 om TONOs oppgaver og § 43 om flertallskrav i TONOs vedtekter. Den reviderte formuleringen i §3 er som følger, med endringer markert med fet skrift:

«TONO skal handle til det beste for rettighetshaverne som TONO representerer, og herunder likebehandle medlemmer og musikkformer, jf. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett kapittel 2. TONO skal ikke pålegge rettighetshaverne plikter som ikke er nødvendige for å verne deres rettigheter eller interesser eller for effektiv forvaltning av deres rettigheter.»

Den reviderte formuleringen i §43 er som følger, med endringer markert med fet skrift:

(1) En styrebeslutning, eller innstillinger til årsmøtet, krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Styrebeslutning om endring i regler, praksis eller bevilgning som angår midler til avregning eller kulturelle midler, krever at minst to tredeler stemmer for endringen. (2) Bestemmelsen gjelder tilsvarende for beslutninger i styreutvalget.

Øvrige vedtak

Etter § 12 i lov om kollektiv forvaltning tok også årsmøtet stilling til TONOs generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshaverne («fordelingsplanen») og TONOs generelle prinsipper for fradrag i rettighetsinntekter, herunder kulturelle midler. Videre ble det fattet vedtak om opprettelsen av en konto for midlene fra salget av TONOs tidligere lokaler i Tøyenbekken. Disse midlene skal forvaltes i samsvar med TONOs generelle investeringsstrategi, men behandles separat med et eget regnskap. Formålet med kontoen er å sikre gjennomføring av aktiviteter i tråd med TONOs oppdrag, inkludert fremme av TONOs repertoar.

Årsberetning, årsregnskap og honorarer

TONOs årsberetning og årsregnskap for 2022 for selskapet og konsernet TONO, herunder revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning, ble vedtatt, og det ble fastsatt honorar til revisor og tillitsvalgte i TONO. Sistnevnte reguleres på nivå med reguleringen av lønningene til ansatte i TONOs administrasjon.

Se TONOs åpenhetsrapport her.

 

Adm. direktør i TONO, Karl Vestli, på TONOs årsmøte 6. juni 2023. (Foto: Kristian Dugstad/TONO)