TONO legger fram positivt resultat for 2010

Inntektene i 2010 var på 388,8 millioner kroner. Resultat til fordeling ble kr 330,7 millioner kroner. I 2010 fordelte vi125 mill. kr til norske rettighetshavere, mens 158,2 mill. kr gikk til utlandet.

Digital musikk opp med 75 %

Inntektene fra digitale musikktjenester i Norge økte med 75 % fra 2009 til 2010. Det er i hovedsak strømmetjenester som står for inntektsøkningen. Nedlastingstjenester holdt seg stabilt.

 – Etter en treg start i 2009, har vi sett en betydelig økning i antallet abonnenter til strømmetjenester i 2010, sier Cato Strøm, administrerende direktør i TONO. Vi er optimistiske med tanke på inneværende år og forventer en sterk vekst også i 2011. Antallet abonnenter øker måned for måned, avslutter Strøm.

Fortsatt økning på konserter

TONOs inntekter fra konserter fortsatte også å øke i 2010, selv om økningen ikke var like stor som tidligere år. Konsertinntektene økte med 5,5 % i 2010.

Cato Strømadministrerende direktørmobil: 92 21 63 19epost: [email protected]

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjefmobil: 99 24 86 87epost: jrk[email protected]

TONOs årsrapport for 2010

Årsrapporten er tilgjengelig som oppslag (to sider per skjermbilde) og enkeltsider (best egnet for utskrifter). Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt i papirform, vennligst

TONO-nytt nr 2 2011

I det nye nummeret kan du lese intervju med Stein Torleif Bjella og Hilde Marie Kjersem. I tillegg kan du lese om Stargates Master Class og norsk-polsk jazzharmonikk, for ikke å glemme TONO-quizen som denne gangen tar for seg de mørke sidene ved sommeren.

Du kan velge mellom pdf som er tilrettelagt for skjermvisning og pdf som er tilrettelagt for utskrift. God lesing!

Unge talenter 2011

Unge talenter er for TONO-medlemmer opp til 21 år, og er finansiert av NOPA og Norsk Komponistforening.

 

 

 

Stipendmottakere 2011

TONOs stipendkomité består av to medlemmer fra NOPA, to medlemmer fra Norsk Komponistforening, ett medlem fra Norsk Musikkforleggerforening og én fri representant.

Blant søknadene som oppfylte de formelle kravene om medlemstid og søknadsfrist, ble det foretatt en helhetsvurdering med hovedvekt på følgende momenter:

Komiteen ønsker å gi stipendmottakerne mulighet og stimulans til fordyping, og har satt stipendbeløpene i den ordinære stipendordningen til det samme nivået som ved fjorårets tildeling. Fem personer mottar stipender på 100.000 kroner, tyve personer mottar 50.000 kroner, mens 200 personer mottar 20.000 kroner.

Personer som er markert med * har søkt om stipend på vegne av flere. I de tilfellene står hele tildelingsbeløpet oppført på hovedsøkers navn.

I tillegg er det 38 personer som mottar stipend på 10.000 kroner under ordningen . Unge talenter er for TONO-medlemmer opp til 21 år, og er fiansiert av NOPA og Norsk Komponistforening.

TONO-stipend 2011:

Spørsmål og svar om kringkastingsavregning

En av de viktigste endringene er at vektgruppene nå er avskaffet. Hadde du alle eller de fleste av verkene dine i vektgruppe I, vil du oppleve at et fremført minutt har høyere verdi enn tidligere på de fleste av kanalene på kringkastningsområdet.

Det er viktig å se den nye avregningsmodellen under ett. Vi avregner for konserter til høsten og måten vi avregner konserter på er også endret i forhold til tidligere. Konsertvederlaget som utbetales er nå mer i samsvar med innbetalt vederlag fra konsertarrangøren, og hver konsert får sin egen minuttverdi. Dette betyr at vederlaget som utbetales til TONO-medlemmer står mer i forhold til inntektene fra konserten enn tidligere.

Urfremføringsavregning går nå automatisk. Du slipper med andre ord å sende inn skjema.

En mer detaljert gjennomgang av den nye avregningsmodellen, finner du i TONO-nytt nr. 4 2008.

Dersom du hadde flest verk i vektgruppe II eller III, er det naturlig at vederlaget blir mindre med den nye avregningsmodellen. Samtidig kan det være at verkene dine har blitt mindre fremført. Minuttverdien på de enkelte kanalene varierer dessuten fra år til år.

Vektgruppene er nå avskaffet. Det betyr at verk i vektgruppe I får en høyere avregning enn tidligere. Hadde du flest verk i vektgruppe I tidligere, kan det medføre at du får mer utbetalt i år.

Minuttverdien på de enkelte kanalene varierer dessuten fra år til år.

Minuttverdien for kjenninger er 50 % av minuttverdien for mekaniske fremføringer. Dette er en endring fra tidligere, da minuttverdien var lik den mekaniske verdien.

De tre NRK-kanalene tildeles et like stort fordelingsbeløp. Antall fremførte minutter totalt per kanal og andelen levende fremføringer i forhold til mekaniske fremføringer varierer, og skaper ulik minuttverdi for kanalene.

En fremføring avregnes som mekanisk når musikkverket blir avspilt fra en plate, cd, mc, musikkvideo etc.

En fremføring er levende når det er en liveopptreden og/eller når  fremføringen skjer til playback. Det er dessuten et krav at kringkastingsselskapet har produsert utsendelsen. For utsendelser som ikke er produsert av kringkastingsselskapet avregnes det som levende fremføring dersom utsendelsen er direktesendt (dette gjelder også eventuelle repriser). Det er imidlertid kun de to første gangene utsendelsen/produksjonen vises, at vi avregner fremføringene som levende (gjelder pr kanal). Eventuelle etterfølgende sendinger avregnes som mekanisk fremføring.

Disse kanalene ligger under engelsk territorium og blir avregnet av PRS for Music i England. Eventuelle avregninger fra disse kanalene, vil man få gjennom utlandsavregningene.

Sampling vil si at man tar utgangspunkt i en avgrenset periode (et visst antall uker) og avregner på bakgrunn av rapporter sendt fra kanalene. Dette gir et representativt utvalg, og er en mer effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på enn om man skulle gjort det for et helt år.

Følgende kanaler samples i år:

mPetreNRK KlassiskNRK JazzNRK FolkemusikkNRK GullNRK Super (radio)NRK Alltid nyheterTV 2 ZebraTV2 FilmkanalenTV2 Sonen

Nei. Inntektene fra lokalradio og lokal-TV blir fordelt på andre riksdekkende kanaler som vi får rapporter fra, og som i stor grad treffer de samme rettighetshaverne. Dersom vi skulle hatt rapportering fra lokalradio og lokal-TV ville kostnadene ved å avregne dette blitt for høy. Dette er en kollektiv forvaltningsbeslutning som er bestemt av TONOs tillitsvalgte.

I kringkastingsavregningen får hvert fremført verk beregnet et visst antall poeng etter fremført spilletid, om fremføringen er levende, mekanisk eller vignett, og hvilken fremføringsfaktor som gjelder for den enkelte kanal. For levende fremføringer gjelder også en tidsfaktor som tildeler poeng  i henhold til verkets fremførte spilletid. Poengverdi er fordelingssum (som tildeles hver enkelt kanal) dividert med totalt antall poeng for et bestemt område.

Musikkfest Oslo

Alle som spiller på Musikkfesten på lørdag får tilbud om et måltid mellom kl 14 og 18 (eller så lenge de har mat). Kontakten ved den enkelte scene er ansvarlig for å dele ut akkrediteringsbånd som du må vise for å få mat.

het tidligere Musikkens Dag og har sitt opphav i det franske arrangementet Fête de la Musique. Verdens største internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992, det er med andre ord duket for den 20. dagen i 2011.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Fellesnevnere er at musikken stort sett er utendørs, artistene opptrer vederlagsfritt og alt er gratis for publikum. For å formelt være en del av av Fete de la Musique forutsettes det at arrangementet er den 21. juni. Dette har vist seg vanskelig i Norge, bl.a på grunn av vår ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. De siste årene har vi valgt å legge oss fast på den første lørdagen i juni. Selv om er inspirert av Fete de la Musique er vi med andre ord allikevel formelt ikke en del av denne bevegelsen.

Musikkfest/Musikkens Dag har blitt arrangert flere steder i landet med varierende suksess. De siste årene har bl.a. Trondheim og Stavanger kommet sterkt på banen.

I Oslo har Musikkfesten en solid posisjon. Størrelsen på arrangementet har vokst kraftig de siste årene, fra 10 scener på slutten av nittitallet, til ca 30 i år.