Ny åndsverklov vedtatt av Stortinget

Av: adm.dir i TONO, Cato Strøm

Et samlet Storting vedtok i forrige uke en ny åndsverklov. TONO er jevnt over godt fornøyd med resultatet.

Den nye loven erstatter en åndsverklov som har vært fragmentert, umoderne og vanskelig tilgjengelig.  Familie- og kulturkomiteens uttalte hovedmålsettinger med ny åndsverklov var blant annet å sikre rettighetshaverne inntekter slik at skapende og utøvende kunstnere i større grad skulle kunne leve av sin virksomhet samt at det skulle legges til rette for investeringer i kreativt innhold.

TONO er jevnt over godt fornøyd med resultatet, og håper den nye åndsverkloven vil bidra til å styrke rettighetshavernes stilling i deres hverdag, hvor de møter et massivt press på å overdra sine rettigheter.

Forståelse i komiteen
TONO synes det var positivt å høre komitemedlemmene under Stortingets behandling redegjøre for hvorfor åndsverkloven er vår viktigste kulturlov. Saksordfører i Familie- og kulturkomiteen Geir-Jørgen Bækkevold, fra KrF omtalte loven som en «grunnmur», og SVs Freddy Andre Øvstegård sa at «Lovens viktigste funksjon er å gi enerett over åndsverket til den som har skapt det. Åndsverk skal gjøres tilgjengelig for folk så man får oppleve rikt kunst- og kulturliv, men skal vi få oppleve musikken, filmen, bøkene og bildene også i framtida, så må kunstnerne få skikkelig betalt når vi bruker det de skaper.». TONO kunne ikke vært mer enig.

Retten til rimelig vederlag
Et av virkemidlene som er brukt i den nye loven for å bidra til at rettighetshaverne skal kunne leve av det de skaper er lovfesting av retten til et rimelig vederlag. Dette er en ny bestemmelse, og etter TONOs syn et viktig signal fra Stortinget om at de ønsker å gjenopprette balansen mellom partene. Det opprinnelige lovforslaget inneholdt ingen bestemmelse om tvisteløsningsordning, noe TONO i en årrekke har tatt til orde for. Vi har argumentert med at det er altfor kostbart og tidkrevende for rettighetshaverne å bringe tvister inn for de ordinære domstolene. Innføringen av en tvisteløsningsordning har vært en fanesak for TONO, og vi er glade over at TONOs innspill er hørt og at Stortinget har bedt regjeringen utrede en tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag.

Takk til Familie- og kulturkomiteen
TONO er også tilfreds med at § 71 ikke ble innført og at spesialitetsprinsippet ble lovfestet – særlig som et moment der opphaveren er den svake part i avtaleforholdet. TONO gleder seg også over at problematikken med «value gap», som innebærer at rettighetshavere ikke får vederlag for den omfattende bruken som finner sted hos internasjonale tjenestetilbydere som Youtube og Facebook, ble satt på det politiske kartet og at regjeringen ble bedt om å fortløpende vurdere om Norge kan gi regler for å tette dette «verdigapet».

Dette viser at det nytter å jobbe politisk for å få endret rettstilstanden til det bedre for rettighetshaverne. TONO skal fortsette dette viktige arbeidet framover, og vi vil blant annet følge nøye med på det utredningsarbeidet som skal gjøres om klasseromsregelen hvor regjeringen skal se på om bestemmelsen kan føre til fremtidig inntektstap for rettighetshaverne.

TONO takker Familie- og kulturkomiteen for det formidable arbeidet de har lagt ned i denne prosessen. De har vært lydhøre og har tatt rettighetshaverne på alvor. Uttalelser som Venstres Grunde Alemlands «Kunstnerne skal være kunstnere. De skal bruke tiden sin på å skape, ikke å sitte med lupe over paragrafene. Man skal ikke ha egen jurist ansatt for å forstå hvilke rettigheter man har. Kunstnerne er ytringsfrihetens ryggmarg. Uten kunst, kreativitet og skaperevne er vi et dødt samfunn», viser at komiteen har forstått hvor presset rettighetshavernes situasjon er i sitt møte med sterke motparter og samtidig hvor viktig kunstnernes bidrag er for at vi alle skal ha et rikere samfunn.

Det er TONO svært glad for.

Kort og godt om TONO – 2017

Medlemmer

0

NYE TONO-MEDLEMMER I 2017

0

TONO-MEDLEMMER TOTALT

0

NYE REGISTRERTE VERK

Onlineinntektene fortsetter å vokse

TONOs onlineinntekter har vært jevnt stigende gjennom alle år, og dette fortsatte også i 2017. Den prosentvise veksten var noe høyere i 2017 grunnet en regnskapsmessig kreditering i 2016. Likevel, sammenliknet med 2015-resultatet på 101,8 millioner ser vi en vekst på ca 30 prosent på to år. Veksten har bakgrunn i økende bruk av digitale tjenester, hvor særlig video on demand-tjenester som Netflix har påvirket TONOs onlineinntekter i positiv retning.


Utenlandsinntekter doblet på tre år

Bruken av TONOs medlemmers musikk i utlandet er i sterk vekst. De fleste er kjent med individuelle suksesser som Alan Walker, Kygo med flere, men det er verdt å merke seg at vi ser en økning på 65% i antallet TONO-medlemmer som i perioden 2014-2017 har mottatt avregning fra utlandet gjennom TONO. 7 588 medlemmer mottok utenlandsavregning i 2014, men i 2017 var dette steget til 12 526. I samme treårsperiode har utlandsinntektene økt fra 35,2 millioner kroner til 68,5 millioner kroner. I tillegg til økt bruk av TONO-repertoar i utlandet viser økningen at TONOs samarbeid med forvaltningsselskaper i andre land gir verdi, samt at TONOs innsats i å følge opp medlemmenes aktivitet i utlandet bærer frukter.

Omsetningsfordeling i 2017

TONO hadde i 2017 en omsetning på kr 661 321 235.
Fordeling etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader var kr 570 097 470. Kostnadsprosenten var på 12 prosent.

Omsetningsfordeling_TONO2017_3
Omsetningsfordeling_detalj_TONO2017

Medlemsmassen i 2017 besto av:

  • 0%
    KVINNER
  • 0%
    MENN
  • 0%
    MUSIKKFORLAG

Avregninger til og fra utlandet

Ved utgangen av 2017 hadde TONO 74 gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land. Enkelte av avtalene dekker flere land, og totalt gir de TONO representasjon i flere enn hundre land og territorier. Gjensidighetsavtalene innebærer at selskapene innkrever vederlag for offentlig fremføring av hverandres repertoarer i sine respektive land og territorier, og avregner midlene tilbake til de ulike selskapene for videre avregning til rettighetshavere i fremførte verk.

Avregninger-utland_TONO2017
EU_Skjema

TONO kjempet for opphavsretten

TONO var i 2017 engasjert i arbeidet for opphavsretten og rammebetingelsene for TONOs medlemmer både i Norge og internasjonalt. I april holdt adm. dir Cato Strøm et innlegg i høringen omkring utarbeidelse av en ny kulturmelding. I mai holdt daværende styreleder Bendik Hofseth et innlegg i Stortingets familie- og kulturkomites åpne høring omkring utarbeidelsen av ny, norsk åndsverk-lov. Det videre arbeid med loven ble utsatt til 2018. I juni oppfordret TONO medlemmene til å skrive under på en kampanje lansert av de europeiske forvaltnings-selskapenes lobbyorganisasjon i Brussel, Gesac.

Kampanjen, som var en videreføring av samme kampanje året før, pekte på urettferdigheten i at brukergenererte plattformer har store inntekter fra kunstnerisk og kreativt innhold uten at de deler inntektene med rettighetshaverne («transfer of value»). Mange TONO-medlemmer skrev under, og Gesac forteller at kampanjen ble lagt merke til hos sentrale beslutningstakere i EU, og har hatt en positiv effekt på EUs arbeid med nytt opphavsrettsdirektiv.

Avdelingsdirektør for Online Media, Inger Elise Mey, ble gjenvalgt som styreleder for CISAC sin Media Technical Committee for to nye år. CISAC er den globale paraplyorganisasjonen for forvaltningsselskaper, og denne komité er en av CISACs viktigste internasjonale forum for å utveksle erfaringer, problemstillinger, resultater og strategiske tanker på opphavsrettens område i digitale medier. TONO har også faste representanter i en juridisk komite i Gesac, samt en rekke andre internasjonale fora i regi av CISAC og Gesac.

TONOs sponsorater

TONO var i 2017 engasjert i en lang rekke viktige møtepunkter for norske opphavere og bransje for øvrig. Dette inkluderer Spellemann, Trondheim Calling, by:Larm, Vill Vill Vest i Bergen og Sørveiv i Kristiansand. TONO var også støttespiller til låtskrivercampen by:Songs og bidro med støtte til utviklings- og nettverksprogrammet KUPP, lansert i anledning Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum.

TONO_Cafe_TC_1600
Sponsorater_2017
Stipender

TONO-stipendet

Det ble i 2017 fordelt TONO-stipender for kr 10 765 000 samt kr 1 182 500 under stipendordningen Unge Talenter.

Stabilt på bakgrunnsmusikk, økning på konsert

TONOs markedsavdeling, bestående av 18 ansatte, har ansvaret for markedsområdene bakgrunnsmusikk og konsert.

Bakgrunnsmusikkområdet holder seg stabilt, men det er verdt å merke seg at konsertmarkedet er i betydelig vekst. Selv om den prosentvise inntektsøkningen har flatet noe ut fra tidligere år steg live-inntektene med over 12% fra 2016 til 2017. Av ca 35 000 konserter som avregnes av TONO hvert år er rundt halvparten lisensiert gjennom årsavtaler og det resterende som enkeltvise konserter.

Her er årets stipendmottakere

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

TONOs stipendkomite er ferdige med sitt arbeid, og i dag får alle søkere informasjon per e-post om de er tildelt stipend eller ikke. Det er i år tildelt 521 stipender, hvor 369 TONO-stipender og 152 Unge Talenter-stipender. Stipendene vil bli utbetalt til mottakerne ca. 23. mai til de kontonumre søkerne oppga i sine søknader.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på tono.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

TONO-stipendet
Det deles ut stipender på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Etter konkrete vurderinger ble det bevilget andre stipendsummer enn hovedsummene i noen tilfeller der søknadsprosjektene var helt eller delvis de samme for flere søkere.

Det deles i 2018 ut følgende antall stipender på de ulike nivåene:
7 stipender à kr 100 000
55 stipender à kr 50 000
296 stipender à kr 25 000
8 stipender à kr 12 500
3 stipender à kr 8 333
Totalt 369 stipender på til sammen kr 10 975 000

Unge talenter
Det deles i år totalt ut kr 1 174 000,- for stipendet Unge talenter, hvorav kr 600 000 er bevilget av gruppeforeningene NOPA og NKF i forholdet 60/40. Beløpet er delt ut på følgende måte:

Komiteen innvilget etter dette stipend til 152 søkere, fordelt som følger:

33 stipender à 10 000
65 stipender à 8 000
54 stipender à 6 000
Totalt 152 stipender på til sammen kr 1 174 000            

Komiteen besto av Morten Lorentzen og Tonje Unstad fra NOPA, Kari Beate Tandberg og David Bratlie fra NKF, Hedvig Mollestad Thomassen (fri plass/uavhengig) og Hanne Kolstø (fri plass/uavh.), samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.


Her er årets stipendmottakere

PDF-dokumenter til TONO-stipendet og Unge Talenter

Mottakere av TONO-stipend 2018_

Mottakere av Unge Talenter-stipend 2018

Årsmøte i TONO SA

TONOs årsmøte finner sted tirsdag 29. mai kl. 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Andelshaverne i samvirket TONO SA har nå fått tilsendt invitasjon per e-post.

Dersom du er andelshaver i TONO, men av ulike årsaker ønsker invitasjon og aktuelle dokumenter tilsendt via ordinær post, vennligst ta kontakt med Helene Rognøy på telefon 22 05 72 00 eller per e-post til helene.rognoy (a) tono.no.

Les tidligere publisert informasjon om årsmøtet 2018 ved å trykke her.

 

 

 

 

TONOs årsrapport er offentliggjort

TONOs årsregnskap for 2017 er klart, og årsrapporten kan nå leses i en pdf-utgave ved å klikke på bildet nedenfor.

TONOs årsregnskap for 2017 viser et resultat til fordeling til rettighetshavere på kr 568 millioner, en økning på 27 prosent sammenlignet med 2016. Kostnadene er redusert med kr 1 million sammenlignet med 2016, og ligger under 2014-nivå. Omsetningen økte med 22 prosent sammenliknet med 2016 – til kr 661 millioner. Med en økning fra 2016 på 67,2 prosent er det utenlandsinntektene som har den største prosentvise veksten blant TONOs forretningsområder.

Klikk på bildet for å lese en pdf-versjon av årsrapporten.

 

Les også pressemeldingen om resultatene: https://www.tono.no/gode-2017-resultater-tono/

TONO anmelder Tidal til Økokrim

Dagens Næringsliv har fremlagt sterke og tilsynelatende troverdige påstander om at Tidal skal ha manipulert strømmetallene for artistene Beyonce og Kanye West. TONO anmelder nå saken til Økokrim. – Vi må beskytte interessene til de rettighetshaverne vi jobber for, men vi mener at en anmeldelse også må være i Tidals interesse, som hevder at dataene er stjålet og manipulerte, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

 Beyonces album «Lemonade» og Kanye Wests album «The life of Pablo» skal, ifølge Dagens Næringsliv, ha blitt registrert med 320 millioner falske avspillinger.  På oppdrag fra avisen har en gruppe ved NTNUs «Center for Cyber and Information Security» (CCIS) analysert de logger DN har fått tilgang på, og som angivelig viser når Tidals kunder skal ha lyttet til musikk. CCIS sin konklusjon er at det har foregått manipulasjon av data i visse perioder. Tidal hevder derimot at CCIS-rapporten er bygget på feilaktige premisser, at DN skal ha endret dataene og snakket usant til NTNU om dataenes opprinnelse og innhold.

– Vi har hatt et langvarig og godt kundeforhold med Tidal, og er overrasket over at de ikke har benyttet anledningen til å gi oss, og offentligheten, en forklaring på det som er kommet frem i Dagens Næringsliv. TONO må beskytte interessene til både de norske og utenlandske komponistene, låtskriverne, tekstforfatterne og musikkforlagene vi representerer, og de opplysninger som fremkommer i DN er såpass alvorlige at vi har valgt å anmelde saken til Økokrim. Vi mener dette også er til fordel for Tidal, som mener at dataene er stjålet og manipulerte, sier Cato Strøm, adm.dir i TONO.

– TONO må beskytte sine rettighetshavere, og vi mener dessuten at en anmeldelse også må være i Tidals interesse ettersom de hevder at dataene er både stjålet og manipulerte, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka).

Tidal-logo er hentet fra http://news.cision.com/tidal/i/tidal-logo,c1673468

Påstander om uregelmessigheter i Tidal

Dagens Næringsliv har i dag publisert en artikkel hvor det hevdes at Tidal har manipulert streamingtallene til artistene Kanye West og Beyonce. TONO har igangsatt et arbeid for å undersøke saken nærmere.

– Det er viktig for TONO at vi har ryddige og ordnede forhold med alle våre kunder. En hver tenkelig påstand om uregelmessigheter vil derfor være noe vi ser nærmere på. Det gjør vi også med denne saken. Vi vil ta dette opp med Tidal, og vi har også igangsatt et arbeid hvor vi igjen ser på tidligere mottatte rapporter fra tjenesten for å se om vi eventuelt finner avvik i tråd med de påstander som kommer frem i DN-artikkelen, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

TONO vil informere mer på tono.no om denne saken når vi har ytterligere informasjon.

TONO og Norsk musikkråd enige om arrangørlag-avtale

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for arrangørlag. Avtalen, som kun gjelder for 2018, omfatter 250 arrangørlag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum.

 Rammeavtalen omfatter totalt 250 konkret definerte «grasrotarrangører» som er medlem av de seks organisasjonene. Arrangørlagene får gjennom avtalen tillatelse fra TONO til å fremføre beskyttet musikk til alle konserter som arrangeres. Avtalen innebærer en økning i det totale TONO-vederlaget sammenliknet med 2017. Den foregående rammeavtalen mellom TONO og NMR baserte seg på grunnlagstall som daterte seg tilbake til 2009, og omfattet både utøverlag og arrangørlag. Mye har skjedd på arrangørfeltet siden det, og gledelig arrangeres det nå langt flere konserter. I arrangøravtalen med TONO for 2018 er antall konserter derfor oppjustert.

Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder, er tilfreds med at TONO og NMR har blitt enige om en avtale for arrangørlagene for 2018. (Foto: Caroline Roka)

Avtalen har kun gyldighet for 2018, med bakgrunn i at partene ser at det tidsmessig ikke er mulig å komme frem til en ny avtale som vil omfatte også de kommende år.

– Vi har vært gjennom langvarige, men gode og konstruktive forhandlinger med Norsk musikkråd som nå har resultert i en avtale for NMRs arrangørlag for dette året. Vi er tilfredse med å ha inngått en avtale som tar høyde for et større antall konserter enn under den gamle avtalen. Vi har fortsatt en god dialog med Norsk musikkråd, og vi ser frem til videre forhandlinger om en avtale for 2019 og fremover, sier Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

Forhandlingene om en mer langvarig avtale fra 2019 vil igangsettes i løpet av kort tid, og det er ønskelig fra begge parter å komme til enighet snarlig slik at samme situasjon ikke oppstår neste år.

– Vi er tilfredse med å ha løst rettighetsspørsmålene for inneværende år til det beste for de lokale grasrotarrangørene og det lokale kulturlivet. Det er i både rettighetshavers og arrangørs interesse at en løsning kommer på plass. Vi har god dialog med TONO og har god tro på en snarlig løsning for 2019 og årene etter, sier Christin Sund, fungerende generalsekretær i Norsk musikkråd.

Avtalen innebærer at Norsk musikkråd betaler TONO-vederlaget sentralt. Den enkelte arrangører er dog forpliktet til å sende TONO rapporter over hvilke verk som er fremført på konsertene.

Om Norsk musikkråd
Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon og interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. NMR har 33 medlemsorganisasjoner, 17 fylkesmusikkråd og representerer over 140.000 medlemmer. NMR arbeider kontinuerlig for å bedre organisasjonenes rammebetingelser og det lokale musikklivets behov for egnede øvelokaler. For mer informasjon: www.musikk.no

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 31 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon: www.tono.no

For mer informasjon:
Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO, mob. 909 46 976, e-post: geir.gaarder (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen (a) tono.no
Christin Sund, fungerende generalsekretær i NMR, tlf 22 00 56 00, epost: christin.sund (a) musikk.no

Foto øverst: istock.com/batuhantoker

TONO om moderniseringen av åndsverkloven

Åndsverkloven skal moderniseres, og regjeringen har lovet å styrke kunstnernes rettigheter. Stortinget legger i disse dager siste hånd på verket. Vi er spent på om løftet blir en realitet.

Av: Cato Strøm, adm.dir i TONO

TONO eies og styres av medlemmer, og forvalter og beskytter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk. Åndsverkloven er grunnlaget for TONOs arbeid, og den er også den viktigste loven for å ivareta opphaverne og deres muligheter til å kunne ha et økonomisk virke innenfor sitt kunstneriske og kreative arbeid – til det beste for hele samfunnet.

Etterlengtet
Regjeringens arbeid med å modernisere åndsverkloven er etterlengtet. De har signalisert at den nye loven skal styrke kunstnernes rettigheter slik at det skal gå an å leve av sitt virke som kunstner. Teknologien utvikler seg raskt, og norske kunstnere kan, og må, i større grad enn før konkurrere i et internasjonalt marked. Samtidig må kunstnerne forholde seg til sterke (mot)parter, som produsenter, kringkastere og distributører. Det er nødvendig at den nye loven gjenoppretter balansen mellom partene, som nå er i opphavernes disfavør.

Opphaver- og utøversiden har det siste året intensivert sitt arbeid for å få lovgiverne til å forstå hvilke utfordringer kunstnerne møter på opphavsrettsfeltet. TONO har deltatt i høringen i Familie- og kulturkomiteen, og vi har levert inn høringssvar. Vi har dessuten gjennomført separate møter med alle partiene i Familie- og kulturkomiteen de siste par månedene. Vårt hovedbudskap er at kulturdepartementets opprinnelige høringsnotat, som ble presentert høsten 2016, må ligge til grunn for den nye loven. Dette utkastet ville til en viss grad ha gjenopprettet balansen, men dessverre var mange av de elementene som styrket opphavernes rettigheter og posisjon fjernet fra det endelige lovforslaget som ble offentliggjort i 2017. Vi har hatt en god dialog med Familie- og kulturkomiteens medlemmer, og opplever at de forstår opphavernes situasjon. Vi håper dette også vil komme til uttrykk i formuleringene i den endelige lovteksten.

Opphaverne og utøvere er den svake part
I de offentlige høringene har erverversiden uttalt at de er uenige i kunstnernes påstand om at de er den svake part i møte med erververne. Til dette vil vi påpeke at det er en kjensgjerning at i forhandlinger med rettighetserververne, som distributører, kringkastere og produsenter, er opphaver svært ofte den svake part. TONO kan tilsynelatende oppfattes som en sterk aktør, men vi blir underlegne i møte med motparter som sammen representerer 15-20 milliarder kroner. TONO mener det er nærliggende å sammenligne den enkelte opphaver med forbrukere og den posisjon forbrukere har i avtaleforhandlinger med næringsdrivende. I avtaleforhold mellom næringsdrivende og forbrukere påhviler det et særlig ansvar hos den næringsdrivende å påse at standardvilkår som tilbys forbrukere er rimelige, balanserte og klare. TONO mener tilsvarende ansvar må hvile på rettighetserververne i forhandlinger om overdragelse av opphavrett. Dagens situasjon, slik den har vært i en årrekke, er at i forhandlinger med rettighetserververe blir opphaver ofte presentert for uklare og omfattende standardavtaler så komplekse at det blir vanskelig å overskue konsekvensene av hva han faktisk inngår avtale om. Opphaver blir ofte møtt med krav fra rettighetserververe om at alle rettigheter må overdras til evig tid, såkalte «buy out»-avtaler. I disse forhandlingene har opphaver svært lite å stille opp med og opplever at han ikke har mulighet til å takke nei til det som tilbys. Da går oppdraget til noen andre. Vi har sett en rekke eksempler på dette. Det er derfor avgjørende at den nye åndsverkloven innehar verktøy som i så stor grad som mulig sikrer rettighetshavernes interesser.

Rett til rimelig vederlag har begrenset verdi uten tvisteløsningsordning
TONO har både i sitt høringssvar og i sin direkte kommunikasjon med Familie- og kulturkomiteen kommentert en rekke av bestemmelsene i lovforslaget. Jeg vil her kort knytte noen kommentarer til bestemmelsene 69 og 71 i åndsverkloven.

Paragraf 69 omtaler rett til rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett. Dette er en helt ny bestemmelse og TONO synes det er positivt at dette kommer inn i lovteksten. Det er likevel viktig å påpeke at bestemmelsen vil ha begrenset verdi uten en tvisteløsningsordning. Partene er sjelden enige om hva som er et rimelig vederlag, og de ordinære domstoler er uegnet for å løse denne type tvister. For det første vil det ta minst tre år før en dom foreligger, og en dom på erstatning vil kun gjelde bakover i tid. Kostnadene vet vi av erfaring at er enorme. Rettighetshaverne vegrer seg følgelig, med rette, for å ta saker inn for de ordinære domstoler. Konsekvensen blir at rettighetshavernes lovfestede enerett til å bestemme over sitt åndsverk uthules. TONO har derfor i sin kommunikasjon med politikerne tatt til orde for at samfunnet ikke er tjent med å ha årelange konflikter mellom rettighetshavere og erververe gående i det ordinære rettssystemet når disse tvistene kan søkes løst på en langt mer enklere, billigere og raskere måte.

Paragraf 71 må ut
Lovgivers forslag om å lovfeste bestemmelsen om overdragelse av opphavsrett i arbeidsgiverforhold har skapt stor debatt. Kunstnernes opprør mot den foreslåtte §71 kan ikke komme som en overraskelse på lovgiver. Ikke i noe nordisk land er denne bestemmelsen lovfestet. Man forsøkte i Danmark, men ga det opp. TONO mener det er naturlig å ta den foreslåtte §71 ut av lovforslaget. Da oppnår lovgiver en ønsket nordisk rettsenhet, og både rettighetshavere og erververe kan fortsatt leve med en ulovfestet rett slik man i alle år har gjort.

Les TONOs høringssvar til Famile- og kulturkomiteen her (datert 1. februar)

Eivind Buene i TONO-podkast

Nå kan du høre en ny episode i vår podkastserie «Lage Musikk». Denne gangen er det Eivind Buene som er på besøk i studio hos vår mann Torgny Amdam.

Eivind Buene er romanforfatter, essayist, arrangør for Nico og Vinz og en rekke andre popartister, førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole og aller mest interessant for TONOs del: Samtidskomponist. Han har vunnet både Spellemannprisen og TONOs EDVARD-pris.

I podkasten snakker Amdam og Buene om teknologi, symfoniorkesteret, nysgjerrighet, kristenradikalisme, forholdet mellom hode og hjerte når man skriver musikk, ulikhetene mellom å skrive romaner og musikk, samtidsmusikkens rolle i forhold til andre musikksjangre, David Foster Wallace og svetteperler, musikkritikk, det mest harry og det mest undervurderte instrumentet og mye mer.

Hør episoden på iTunes her:
https://itunes.apple.com/no/podcast/episode-8-eivind-buene/id1339098348?i=1000410542943&l=nb&mt=2

Hør den på Spotify her:
https://open.spotify.com/episode/3v7nJXsgTbICFO2mvyyk5y?si=xQEBYOHqS1yqjOK_qrvDlg