Er du aktiv i kor, korps, storband eller orkester? 

Og kanskje har du lest eller hørt at 4500 av disse står uten kollektiv avtale fra nyttår? Her kan du lese hvorfor – og hva dere må gjøre i 2024. 

 / 10/11/2023 /

I september kunngjorde Norsk Musikkråd og TONO at vi ikke klarte å bli enige om en ny kollektiv rammeavtale for de 4500 kor og korps som er organisert under dem. Vi skulle gjerne hatt en kollektiv rammeavtale også fra nyttår. Det er det beste og enkleste for både kor, korps, storband og orkestre, for forbundene som organiserer dem – og for TONO.

Årsaken til at vi ikke kunne videreføre den tidligere avtalen var at den ikke ga det rimelige vederlaget komponistene og sangtekstforfatterne skal ha for bruken av deres musikkverk. Samtidig må vi etter loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett sikre likebehandling av konsertarrangører, som også var en medvirkende årsak.

 TONO gir nødvendig tillatelse til å fremføre all verdens musikk  

Etter åndsverkloven § 3 må alle konsertarrangører ha komponistene og sangtekstforfatternes tillatelse. TONO gir denne på vegne av 40 000 norske komponister og sangtekstforfattere og flere millioner fra andre land. TONO er et samvirke som er eid og styrt av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.  Tidligere var tillatelsen gitt kollektivt til alle kor, korps etc under NMR gjennom vår avtale med dem. I fravær av en slik avtale, må alle forholde seg individuelt og direkte til TONO som ordinære konsertarrangører. 

Søke om TONO-tillatelse, rapportere og betale ordinært vederlag

Endringen medfører at dere som representerer kor, korps, storband etc må søke TONO om komponistenes og sangtekstforfatternes tillatelse til å gjennomføre konserter før hvert eneste konsertarrangement. Som tidligere må dere også rapportere hvilke verk som er fremført på konsertene innen 10 dager etter arrangementet.  

På bakgrunn av de rapporter dere må sende TONO etter konsertene, vil TONO fakturere dere vederlag direkte. Betalingen blir til viktige TONO-inntekter for de komponistene og sangtekstforfatterne som har skrevet musikkverkene dere har fremført. 

TONO-vederlaget for de minste konsertene er i 2023 på kr 755, men vil indeksreguleres fra 1. januar, og forventes å havne på ca. 800 kroner. For de større konsertene beregnes vederlaget ut fra en prosentandel av brutto billettomsetning eller antall publikummere. Gratiskonserter krever også  tillatelse og betaling av vederlag. Les mer om TONOs priser og vilkår her: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/ (Tariffene vil, som nevnt over, bli indeksregulert fra 1. januar)   

Ny digital portal fra januar

TONO vil lansere en ny digital nettportal som skal benyttes til å søke om nødvendig TONO-tillatelse og til å rapportere fremførte verk, billettinntekter, antall publikum m.m. TONO vil utarbeide brukerveiledninger som blir tilgjengeliggjort på tono.no.  

Vi tar sikte på å informere mer detaljert om dette senest i begynnelsen av januar 2024.

Spørsmål kan rettes til TONO på e-post til marked@tono.no eller via telefon 22 05 72 00.