Julehilsen fra adm-direktør 2021

TONOs adm.direktør Cato Strøm oppsummerer 2021.

 / 22/12/2021 /
Foto: Caroline Roka

At vi også i 2021 skulle gå inn i julehøytiden fra hjemmekontoret hadde ikke vi i TONO trodd for et år siden. Med unntak for noen få høstmåneder har musikklivet vært hardt rammet av smittevernbegrensninger i snart to år. I desember har vi lest om kompetanseflukt i bransjen, selskaper som legger ned og juleturneer som er avlyst.

Store og små kamper
Det har vært store og små kamper på opphavsrettens og den kollektive forvaltningens område i 2021. Det har vært hektisk aktivitet i TONOs styre og i de øvrige styrende komiteer og utvalg i TONO gjennom året. Det er en stor styrke for en organisasjon som TONO å ha komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i så sentrale posisjoner.

I TONOs administrasjon står medarbeiderne daglig i frontlinjen. Det forhandles og lisensieres. Rapporter behandles og penger avregnes. Vi avregnet totalt 552,4 millioner kroner til opphavere i inn – og utland i årets fire ordinære avregninger, og vi delte også ut 16,2 millioner kroner i TONO-stipender og Unge Talenter-stipender til 782 TONO-medlemmer.

KUD-kompensasjon
Vi utbetalte kompensasjon fra kulturdepartementet i september og desember. Disse pengene fikk vi etter at TONOs administrasjon og styre og gruppeforeningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne brukte mye tid på å dokumentere tapene og å kommunisere dette overfor politikere og embetsverk. Vi jobber for tiden med tapsberegningene for 2021 og vil følge opp kulturmyndighetene med tanke på dette.

Lov om kollektiv forvaltning
I 2020 ble omsider EU-direktivet om kollektiv forvaltning implementert til norsk lov. Direktivet styrker og sikrer kvaliteten i forvaltningsselskapene på tvers av Europa. TONO har langt på vei vært tilpasset dette i mange år, men jobber for tiden med alle detaljene i hvordan dette berører oss.

Digital rapporteringsløsning
I mai inviterte vi inn menigheter som pilotbrukere av TONOs nye digitale rapporteringsløsning. Senere har enkelte konsertarrangører kommet til som brukere, og løsningen har blitt godt mottatt. Vi vil i 2022 invitere flere inn som brukere.

TONO-Moms
Både ute og hjemme etablerer flere opphavere seg med merverdiavgiftspliktige aksjeselskaper. TONO har ansett virksomheten for å være momsfri, men uklarheter i regelverket har medført en risiko for medlemmer og oss som selskap. Sammen med Gramo, Norwaco og IFPI har TONO hatt dialog med Skattedirektoratet i lang tid. I august ble vi bedt om å endre praksis. Regelverket er ikke tilpasset kollektiv forvaltning så forvaltningsorganisasjonene foreslo derfor et tilpasset  regelverk, og vi registrerte TONO i mva-registeret i likhet med de andre forvaltningsorganisasjonene.  Vi er fortsatt i dialog med Skattedirektoratet, men etter vår oppfatning er dette eneste løsning. Vi begynner etter å planen å oppkreve moms neste år. Jeg har tidligere skrevet mer om bakgrunnen for TONO-momsen i denne teksten.

OBS! Etter at denne kommentaren ble skrevet har Skatteetaten varslet at det arbeides med en lovendring på området, og oppkreving av merverdiavgift er derfor utsatt inntil videre. Les kunngjøring om dette her.

TONO flytter til nye kontorlokaler i Møllergata 4
Dere TONO-medlemmer som tidligere har besøkt TONO i Tøyenbekken 21 må nå lære dere en ny adresse. Fra januar er TONOs kontoradresse Møllergata 4. Der får vi nye, moderne lokaler som skal bidra til at TONO går enda bedre rustet inn i fremtiden, med åpne løsninger som styrker samhandlingen mellom ansatte og vil øke kvaliteten på vårt arbeid ytterligere.

Jeg ønsker helt til slutt å takke TONOs medlemmer for tilliten. Vi forvalter deres musikk med stort alvor. Det skal vi også gjøre i 2022.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul – og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
Cato Strøm
Adm.direktør i TONO