Alle som ønsker kan ta skriftlig kontakt med TONO og be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Se skjema nederst på siden.

TONO må også besvare informasjonskrav som er fremsatt anonymt.

Retten til informasjon omfatter ikke informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet etter åndsverkloven.

Vi vil besvare informasjonskrav skriftlig og innen rimelig tid, senest innen tre uker etter at det ble mottatt.

Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, kan TONO unntaksvis forlenge fristen inntil to måneder. I slike tilfeller vil TONO orientere informasjonssøkeren om at vi ikke vil kunne gi svar innen tre uker, hvorfor vi ikke overholder fristen, og når informasjonssøkeren kan forvente svar.

TONO må i utgangspunktet svare på alle spørsmål vi får, men et krav om informasjon kan avslås dersom:

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår