Sist endret på årsmøtet 6. juni 2023

 

Kapittel I // Foretaksform, formål og oppgaver
§ 1 Foretaksform mv
§ 2 Virksomhet
§ 3 Oppgaver

Kapittel II // Kontrakter med selskaper og organisasjoner
§ 4 Samarbeidsavtaler
§ 5 Avtaler om gjensidig forvaltning

Kapittel III // Kontrakter med rettighetshavere
§ 6 Forvaltningskontrakt
§ 7 Forvaltningskontraktens innhold

Kapittel IV // Medlemmer
§ 8 Medlemmer og stemmerett
§ 9 Valgbarhet
§ 10 Opphør av stemmerett

Kapittel V // Årsmøtet
§ 11 Årsmøtets myndighet
§ 12 Stemmeberettiget medlems møterett. Fullmektig
§ 13 Stemmerett
§ 14 Inhabilitet
§ 15 Ledelsens rett og plikt til å være til stede på årsmøtet
§ 16 Ordinært årsmøte
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
§ 18 Innkalling til årsmøte
§ 19 Rett til å ta opp saker på årsmøtet
§ 20 Åpning av møtet. Møteleder
§ 21 Fortegnelse over stemmeberettigede medlemmer på møtet
§ 22 Saker utenfor dagsorden
§ 23 Ledelsens opplysningsplikt
§ 24 Valgkomité
§ 25 Protokoll
§ 26 Alminnelige flertallskrav
§ 27 Vedtektsendring

Kapittel VI // TONOs ledelse
§ 28 Styret
§ 29 Administrerende direktør
§ 30 Nærmere om årsmøtets valg av styremedlemmer
§ 31 Styremedlemmers tjenestetid, overlappende valgperioder
§ 32 Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører
§ 33 Godtgjørelse
§ 34 Krav om bosted
§ 35 Forvaltning av foretaket
§ 36 Styrets tilsynsansvar
§ 37 Daglig ledelse
§ 38 Administrerende direktørs plikter overfor styret
§ 39 Styrets saksbehandling
§ 40 Styreutvalg
§ 41 Forberedelse av saker og varsling
§ 42 Når kan styret treffe beslutning
§ 43 Flertallskrav
§ 44 Inhabilitet
§ 45 Misbruk av posisjon
§ 46 Styreprotokoll
§ 47 Representasjon utad
§ 48 Fullmakt til å tegne TONOs firma
§ 49 Administrerende direktørs representasjon utad

Kapittel VII // Revisjon mv.
§ 50 Revisor
§ 51 Revisjonsberetning
§ 52 Revisor deltar på årsmøtet
§ 53 Kontrollkomitéen

Kapittel VIII // Organer under styret
§ 54 Fordelingsutvalget
§ 55 Musikk- og tekstfaglig utvalg
§ 56 Andre organer

Kapittel IX // Fordelingsregler
§ 57 Fordeling av vederlag
§ 58 Kulturelle midler

Kapittel X / TONOs oppløsning, ikrafttredelse mv.
§ 59 Oppløsning
§ 60 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser