Søknadsperioden for TONO-stipendet og Unge Talenter er i 2024 fra onsdag 6. mars kl. 10.00 til tirsdag 16. april kl. 15:00. Nedenfor finner du ytterligere informasjon og søknadskriteriene gjeldende for 2024.

 

Hvor søker man?
Søknadsperioden for 2024 er fra onsdag 6. mars kl. 10.00 til tirsdag 16. april kl. 15:00, og du søker ved å benytte et søknadsskjema som vil bli tilgjengeliggjort på Mitt TONO 6. mars.

Hvem kan søke?
Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig TONO-avregning de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

Hva kan det søkes om stipend til?
TONO har blant annet som formål å ivareta hensynet til musikalsk mangfold og å arbeide for nyskaping av musikkverk. TONO-stipendet skal stimulere til skaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere. Formål det normalt søkes til er arbeid, studier, prosjekter og andre kostnader knyttet direkte til den skapende virksomheten, og det må fremgå av søknaden at formålet bidrar til skaping av nye musikkverk. Studier/kurs kan støttes hvis det fremgår av søknaden at dette er viktig for å gjennomføre eller ferdigstille et konkret arbeid.

Siden stipendordningen er tiltenkt skapende virksomhet, vil det ikke bli tildelt stipend hvis søknaden i første rekke handler om et utøvende prosjekt.

Det gis ikke støtte til søknader som primært omfatter turné, reise, promotering, markedsføring og utstyr (instrumenter, laptop osv.). Dersom kostnader til innspilling inngår i søknaden er det viktig at det begrunnes godt hvorfor innspillingen er en avgjørende del av prosessen med å skape verk. Man kan altså ikke søke om stipend til å dekke studioinnspilling av allerede komponerte verk.

Begrensninger
Du kan kun søke om ett stipend. Det kan ikke tildeles stipend til samme søker i mer enn tre år på rad. Dersom du mottar stipend på 120 000 kroner, kan du ikke tildeles stipend det etterfølgende året.

Ikke vedlegg
Det skal ikke sendes inn vedlegg (noter, lydopptak etc.).

Bekreftelse på mottatt søknad
Du får en bekreftelse på skjermen idet søknaden sendes, samt en e-post til din e-postadresse. Det er viktig at du sjekker at du har mottatt bekreftelsen.

Du kan når som helst under hele søkeperioden gå inn på ‘Stipend’ i menyen og se/endre på sendte opplysninger. Obs! Adresse- og kontoopplysninger gitt i dette skjemaet blir ikke lagret i din medlemsprofil. Ønsker du å endre dine adresse- eller kontoopplysninger permanent, kan du gjøre dette under menypunktet «Profil» på Mitt TONO.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 16. april kl. 15.00. Fristen er absolutt, da det elektroniske skjemaet ikke lenger vil være mulig å benytte etter dette tidspunktet. NB: Vær nøyaktig når du fyller ut søknaden. Søknaden kan ikke sendes inn natt til lørdager mellom kl. 02.00 og 06.00.

Søknadstekst
Beskriv i korte trekk prosjektet/formålet det søkes om stipend til. Det er ikke nødvendig å inkludere budsjett i beskrivelsen. Beskrivelsen skal være på maksimalt 1 500 tegn, som tilsvarer cirka 1/2 A4-side. Det skal ikke sendes inn vedlegg (noter, lydopptak etc.).

Oversikt over skapende virksomhet
Gi en kortfattet oversikt over pågående og tidligere fremføringer/verk/utgivelser/produksjoner de siste tre år som du mener er relevante for søknaden. Redegjørelsen skal være på maksimalt 1 500 tegn. Det skal ikke sendes inn vedlegg (noter, lydopptak etc.).

Flere søkere?
Dersom dere er flere som søker i fellesskap til samme kreative prosjekt, skal navn/opplysninger på medsøkerne oppgis.

Stipendkomiteen har anledning til å ta flere søknader under felles behandling dersom det søkes til sammenfallende prosjekter, også om det ikke er søkt i fellesskap.

Hva vektlegges ved vurderingen? 
TONOs stipendkomité foretar en helhetsvurdering av søknaden basert på følgende momenter:

  • Søknadens utforming
    Selve søknaden – prosjektet/formålet det søkes til – er utgangspunktet for vurderingen. Det er derfor viktig at søkeren har et klart formulert prosjekt, og at søknaden ellers er tydelig og oversiktlig. Det kreves ikke fremlagt budsjett, selv om vi ser at en del søkere tar med dette under prosjektbeskrivelsen.
  • Søkerens skapende aktivitet – produksjon og utgivelser
    Søkerens nåværende og tidligere skapende aktivitet er blant annet et uttrykk for vedkommendes gjennomføringsevne. Det bygger tillit dersom du kan vise til tidligere gode, kreative prosjekter. I søknadsskjemaet blir du derfor bedt om å lage en oversikt over pågående og tidligere verk/utgivelser/produksjoner/fremføringer de siste tre år som er relevante for søknaden. Denne oversikten synliggjør også skapende aktiviteter som ikke nødvendigvis har generert kommersiell suksess.
  • Inntjening i TONO
    Opphavsrettsvederlag mottatt gjennom TONO kan sies å være et uttrykk for den delen av søkerens skapende aktivitet som har gitt kommersiell uttelling. Komiteen har søkernes inntekt de tre siste år tilgjengelig ved vurderingen. Disse opplysningene blir hentet fra TONOs medlemsregister, og skal ikke oppgis av søkeren.

Hvor mye kan man få i stipend? 
Det innvilges i utgangspunktet stipender på tre hovednivåer:
– 120 000 kroner
– 60 000 kroner
– 30 000 kroner

Stipendkomiteen står likevel fritt til å bevilge andre stipendsummer enn hovedsummene, eksempelvis i tilfeller der søknadsprosjektene er helt eller delvis de samme for flere søkere.

Komiteen beslutter stipendnivå på bakgrunn av søknadens utforming sett opp mot kriteriene som nevnt ovenfor. Du trenger derfor ikke oppgi hvor mye du helt konkret ønsker i stipend.

Antallet stipender på hvert av hovednivåene varierer fra år til år.

Stipendkomité
 
Søknadene blir behandlet av én, felles stipendkomité, uavhengig av musikalsk sjanger. Komiteen består av syv medlemmer valgt av TONOs årsmøte. Vær nøye med utfyllingen, husk at stipendkomiteen skal gjennomgå en stor mengde søknader. For å begrense søknadenes omfang, er det lagt inn begrensning av antall tegn i de forskjellige feltene i internettskjemaet. Det er derfor viktig at du prioriterer å ta med de opplysningene du mener er viktigst ved behandlingen av din søknad.

Klageadgang 
Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Problemer i forbindelse med utfylling av skjemaet 
Dersom du trenger hjelp i forbindelse med utfyllingen, for eksempel fordi du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte TONOs medlemsservice på tlf. 22 05 72 80 eller på e-postadressen medlem@tono.no.


 

Unge Talenter

Unge Talenter-stipendet stiller ikke krav til medlemsavregning eller medlemstid. Eneste krav er at søker er TONO-medlem, og i alderen 17-23 år. For 2024 betyr det at du må være født mellom 1. januar 2001 og 31. desember 2007 for å kunne søke. Stipendbeløpene her vil være lavere enn i det ordinære TONO-stipendet.
Det er ikke anledning til å søke på begge stipendordningene.

Hvem kan søke?
Alle TONO-medlemmer født mellom 01.01.2001 og 31.12.2007. Du kan maksimalt få Unge Talenter-stipend tre ganger.

Hva kan det søkes om stipend til?
Det er ingen spesielle krav til hva man kan søke stipend til, så lenge det man søker støtte til har å gjøre med musikalsk virksomhet. Typiske formål er innkjøp av datamaskin, programvare, instrumenter, arbeid, studier, reiser, promotering av egne verk etc. OBS! Det kan kun søkes om ett stipend.

Ikke vedlegg
Det skal ikke sendes inn vedlegg (noter, lydopptak etc.).

Bekreftelse på mottatt søknad
Du får en bekreftelse på skjermen idet søknaden sendes, samt en e-post til din e-postadresse. Du kan når som helst under hele søkeperioden gå inn på ‘Stipend’ i menyen og se/endre på sendte opplysninger. Obs! Adresse- og kontoopplysninger gitt i dette skjemaet blir ikke lagret i din medlemsprofil. Ønsker du å endre dine adresse- eller kontoopplysninger permanent, kan du gjøre dette under menypunktet «Profil» på Mitt TONO.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for Unge Talenter-stipendet i 2024 er 16. april kl. 15.00.
NB: Vær nøyaktig når du fyller ut søknaden! Søknaden kan ikke sendes inn natt til lørdag mellom kl. 02.00 og 06.00.

Søknadstekst
Beskriv i korte trekk prosjektet det søkes om stipend til. Det er ikke nødvendig å inkludere budsjett i beskrivelsen. Beskrivelsen skal være på maksimalt 1 500 tegn, som tilsvarer ca. 1/2 A4-side. Det skal ikke sendes inn vedlegg (noter, lydopptak etc.).

Problemer i forbindelse med utfylling av skjemaet 
Dersom du trenger hjelp i forbindelse med utfyllingen, for eksempel fordi du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte TONOs medlemsservice på tlf. 22 05 72 80 eller på e-postadressen medlem@tono.no.


 

Spørsmål og svar om TONOs stipender

Må jeg være TONO-medlem for å søke stipend?
Ja, det er kun TONO-medlemmer som kan søke på TONO-stipend og Unge Talenter-stipend.

Hva kan jeg søke stipend til?
For TONO-stipendet kan man søke om stipend til formål som bidrar direkte til skaping av nye musikkverk.

For Unge Talenter-stipendet er det ingen spesielle krav til hva man kan søke stipend til, så lenge det man søker om har å gjøre med musikalsk virksomhet. Typiske formål er innkjøp av datamaskin, programvare, instrumenter, arbeid, studier, reiser, promotering av egne verk etc.

Hva kan jeg ikke søke stipend til?
Det gis ikke støtte til søknader som primært omfatter utøvende virksomhet, eksempelvis turneer, promotering, reiser, markedsføring og utstyr (musikkutstyr, datamaskin, software etc.).

Hva kan jeg gjøre hvis jeg trenger stipend til innkjøp av utstyr?
Det finnes andre stipendordninger hvor du kan søke om dette. På www.musikkfondene.no vil du finne informasjon om fire andre stipendordninger/fond som kan være av interesse for mange. «Komponistenes vederlagsfond» dekker for eksempel støtte til innkjøp av utstyr.

Hva søker de fleste støtte til?

De fleste søker om stipend til arbeid, drift og prosjekter. Studier og kurs kan støttes, men bare om det fremgår av søknaden at dette er viktig for søkerens faglige utvikling og skapende virksomhet.

Er det noen typiske trekk ved de søknader som normalt innvilges stipend?
Helt grunnleggende så møter de kriteriene som er satt, samtidig som søknaden er utformet på en måte som gjør det enkelt å se at et stipend vil bidra direkte til skaping av nye musikkverk.

Hvilke formelle kriterier må jeg fylle?
Du må være TONO-medlem for å søke på det ordinære TONO-stipendet, og du skal normalt ha hatt TONO-inntekter på minimum kr 5 000 kroner i snitt de siste tre årene.

Søker du på «Unge Talenter» må du være TONO-medlem, og være mellom 17 og 23 år, helt konkret må du være født mellom 1. januar 2001 og 31. desember 2007 for å kunne søke.

Hvordan søker jeg?
Du må logge inn på vår medlemstjeneste «Mitt TONO», og søke der. Du kan ikke benytte skjemaet natt til lørdag fra 02.00 til 06.00 på grunn av backup-kjøring av våre datasystemer. Vi beklager de ulemper dette eventuelt måtte medføre.

Hvem sitter i stipendkomiteen?
Komiteen består av to medlemmer fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, en fra Musikkforleggerne og to uavhengige medlemmer.

Hvor mye har TONO delt ut i stipender de siste årene?
I 2023: kr 14,1 mill fordelt på 430  TONO-stipender og 390 Unge Talenter-stipender
I 2022: kr 17,1 mill fordelt på 604 TONO-stipender og 351 Unge Talenter-stipender
I 2021: kr 16,2 mill fordelt på 590 TONO-stipender og 192 Unge Talenter-stipender

Hvorfor deler TONO ut stipender?
TONO har som et av sine formål å arbeide for nyskaping av musikkverk. TONO-stipendet skal stimulere til skaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere. Gjennom stipendordningen kan særskilte gode prosjekter som helt konkret vil bidra til skaping av ny musikk få den støtte de trenger for å bli satt ut i livet.