Vedtatt av TONOs årsmøte 8. juni 2022.

1. Generelle prinsipper for fradrag for administrasjonskostnader

TONO trekker et beløp fra det innkrevde vederlaget for å dekke sine administrasjonskostnader.  Det følger av lov om kollektiv forvaltning at fradraget ikke kan overstige TONOs begrunnede og dokumenterte kostnader i forbindelse med rettighetsforvaltningen.

Disse kostnadene inkluderer TONOs overordnede rettighetsforvaltningsaktiviteter, inkludert lisensiering, avregning, verkdokumentasjon, stabsfunksjoner og daglig drift.

Ressursbruken for det enkelte område og den tilhørende behandling skal stå i et rimelig forhold til inntekten på enkelte område eller de konkrete fremføringene.

Administrasjonskostnadene er forskjellige for de ulike inntektsområdene. For å reflektere dette kan TONO differensiere fradraget av administrative kostnader for ulike typer bruk og avregningsområder, i henhold til kostnadsnivået for de enkelte områdene.  Dette fremgår av den årlige åpenhetsrapporten.

2. Generelle prinsipper for fradrag for kulturelle midler

a. Fradrag for kulturelle midler

TONO trekker et beløp fra det innkrevde vederlaget til kulturelle midler.

TONOs vedtekter § 58 (1) sier at de kulturelle midler fremkommer som følger:

«a) For hver rettighetshaver som har forvaltningskontrakt med TONO, gjøres inntil 1/10 fradrag i avregningene før fordelingen av det totale nettobeløp.
b) I tråd med gjensidighetsavtaler med andre selskaper holder TONO tilbake inntil 1/10 av avregningene til disse selskapenes rettighetshavere.»

Fradrag for kulturelle midler trekkes ikke i inntekt fra utlandet, mekaniske rettigheter eller privatkopieringsvederlag.

b. Fordelingen av midlene

TONOs vedtekter § 58 (1) sier at de kulturelle midler skal anvendes som følger:

«a) 2/3 går til fremme av nasjonale musikkulturelle formål gjennom gruppeforeningene. For å gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk, samt til andre særlige formål, fordeles midlene etter følgende nøkkel: NOPA 45 % – Norsk Komponistforening 35 % – Norsk Musikkforleggerforening 20 %.
Foreningene skal innen utbetaling av beløpet skriftlig gjøre rede for hovedtrekkene i hva midlene skal brukes til, og vedlegge regnskap og årsberetning for siste år. Styret kan be om tilleggsopplysninger før utbetaling skjer.

Kontroll av bruken av midlene hører inn under kontrollkomiteen, jf. § 53 (5) c.

b) 1/3 går til stipendmidler, hvorav 1/8 fordeles gjennom Norsk Musikkforleggerforenings stipendordning og de resterende 7/8 gjennom TONO.