Vedtatt av TONOs årsmøte 8. juni 2022 (opprinnelig vedtatt av TONOs styre 6. februar 2019). Sist oppdatert på TONOs årsmøte 6. juni 2023. 

Kapitalforvaltningen i TONO skal utføres på en trygg måte. Bankinnskudd og fondsportefølje skal settes ut fra hensyn til sikkerhet, avkastning og likviditet. Det mest tungtveiende forvaltningskriteriet til TONO er lav risiko, men gitt denne forutsetningen skal en søke å oppnå best mulig avkastning på midlene. Strategien for kapitalforvaltning, slik den fremkommer av dette dokumentet, skal gjelde inntil årsmøtet har vedtatt en ny og endret strategi. Investeringsstrategien skal behandles av TONOs årsmøte hvert år.

Grunnleggende forutsetning  

Hovedmålet med TONOs investeringsstrategi er å forvalte midlene på best mulig måte i påvente av at de blir avregnet og utbetalt til rettighetshaverne.  Til tross for hyppige avregninger og stadig flere à konto-utbetalinger, har TONO en stor og langsiktig kapitalbase. Avkastningen på denne kapitalen må komme gjennom investeringer med lav risiko og volatilitet.

Å velge en langsiktig investeringsstrategi ville ha medført større verdisvingninger, med det resultat at finansmarkedet ville blitt en for vesentlig faktor for størrelsen på avregningsbeløpet hvert enkelt fremføringsår. TONO har derfor valgt en kortsiktig investeringsstrategi med lav risiko, til tross for at forventet avkastning vil være lavere enn ved langsiktige investeringer og ved å ta økt risiko.

De grunnleggende forutsetningene om langsiktige investeringer utelukker ikke at TONO kan plassere deler av kapitalbasen ved å kjøpe fast eiendom som samtidig skal dekke behovet for de næringslokalene som virksomheten trenger.

TONO bruker ikke aktive forvaltere. Dette skyldes at TONO for en stor del plasserer kapitalen i indeksfond som har lave forvaltningskostnader og liten risiko.  Med en slik portefølje, vil forventningen til meravkastning ved bruk av aktiv forvaltning ikke overstige den ekstra kostnaden aktiv forvaltning innebærer.

Styringsparametere og målsetninger 

Følgende skal være førende for utøvelsen av kapitalforvaltningen i TONO:

 • Mål for risikoprofilen skal være svært lavt.
 • Mål for forventet avkastning er å beholde den inflasjonsjusterte verdien av kapitalmidlene, og å oppnå en høyest mulig avkastning gitt en lav risiko.
 • TONO har en kortsiktig plasseringsstrategi for å sikre en god og rettferdig fordeling av resultatet hvert år.
 • Ved valg av plasseringer skal tilnærmingen være basert på en konservativ grunnholdning.
 • I plasseringsporteføljen skal det kun være tradisjonelle aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner, pengemarkedet, eiendom, samt termininnskudd eller ordinære bankinnskudd.
 • Aksjer skal kun benyttes i perioder med ekstra lave historiske verdier, og skal fremlegges for TONOs styre før det gjøres investeringer.
 • Ved investering i næringsbygg må hensikten være at deler av eiendommen skal benyttes av egen virksomhet.
 • Krav til lav risiko skal telle mer en kravet til avkastning.
 • Den del av porteføljen som utgjør rentepapirer skal fordeles på minst to forvaltere, for å redusere forvaltningsrisiko
 • Den del av porteføljen som er nevnt ovenfor skal fordeles på minst fem produkter, med vekt på de fond som har lavest risiko innenfor hver klasse
 • Inntil 25 prosent av porteføljen kan plasseres i fond med litt høyere risiko for å øke avkastning, men aldri i fond som har mer en middels risiko innenfor sin klasse.
 • Inntil 25 prosent av porteføljen kan investeres i rentepapirer med lengre løpetid enn seks måneder (durasjon).
 • Gjennomsnittlig løpetid for hele porteføljen skal ikke overstige seks måneder.
 • Alle aspekter med risiko skal vurderes. Dette gjelder kreditt-, rente-, forvaltning-, likviditet- og valutarisiko.
 • Det skal ikke investeres i enkeltaksjer.
 • Dersom fond har utenlandske papirer i porteføljen, skal de alltid være valutasikret.
 • Innenfor hver klasse skal andelen av utenlandske papirer aldri overstige Utenlandske fond skal ikke utgjøre mer enn 25 prosent.

 

Porteføljen kan settes sammen med de ytre begrensningene som er beskrevet i tabellen nedenfor:

 

Aktivaklasse

Ramme

(angitt i % av hele porteføljen)

Bankinnskudd 20-70 %
Pengemarkedsfond 0-60 %
Obligasjonsfond 0-30 %
Aksjefond (kun ved historisk lave priser)  0-10 %

Forvaltnings- og renterisiko

Basert på den porteføljen som TONO setter sammen vil de to fremste risikofaktorene være forvaltnings- og renterisiko. Vi tar derfor for oss de viktigste kriteriene knyttet til denne risikovurderingen.

 1. Valg av forvaltere

Kapitalforvalterne skal kunne dokumentere at avkastning i fondene de forvalter har gitt gode resultater over tid. Forvalterne skal være konkurransedyktige, og skal velges på bakgrunn av kvalitative og kvantitative kriterier.  Herunder skal også etikk og bærekraftig utvikling legges til grunn ved vurdering av forvaltning og valg av produkt. Utover dette skal transaksjons- og forvaltningshonorar vektlegges i vurderingen.

 1. Renterisiko

Både pengemarkeds- og obligasjonsporteføljene er utsatt for renterisiko. Svingninger i renten medfører at kursene på rentepapirer stiger eller synker. Jo lengre løpetid i de underliggende papirene, jo større verdiendringer. For å begrense denne risikoen, vil en øverste grense for gjennomsnittlig durasjon medføre en begrensende effekt av renteendringer.

Etiske retningslinjer og bærekraftig utvikling

TONO skal etterstrebe å følge strenge etiske retningslinjer der vi har mulighet til det. Det betyr at vi kun velger plasseringer som er transparente, slik at vi til en viss grad har mulighet til å etterprøve våre krav.

I samfunnet legges det stor vekt på at all virksomhet skal være bærekraftig. Feltet bærekraftig forvaltning er også under stadig utvikling. TONO vil vektlegge dette i valg av investeringsobjekter, og vi vil også be om kvalitetssikrede data relatert til bærekrafthensyn.

Forvaltning, overvåkning og kontroll

Økonomidirektør skal alltid fremlegge forslag om å endre porteføljesammensetning

for adm. direktør dersom:

 • en velger å bruke forvaltere som en tidligere ikke har benyttet.
 • en velger å investere i produkter som en ikke tidligere ikke har plassert midler i.

Ved fremleggelse av de kvartalsrapporter som omfatter kommentarer, skal det fremkomme en enkel fremstilling av status for plasseringene og en bekreftelse på at gjeldende rammebetingelser og retningslinjer er fulgt.

TONOs styre skal hvert år vurdere forvaltningen opp mot strategien.