Hjem // Om TONO // Vedtekter

Vedtekter

Sist endret på årsmøtet 6. juni 2023

 

Kapittel I // Foretaksform, formål og oppgaver
§ 1 Foretaksform mv
§ 2 Virksomhet
§ 3 Oppgaver

Kapittel II // Kontrakter med selskaper og organisasjoner
§ 4 Samarbeidsavtaler
§ 5 Avtaler om gjensidig forvaltning

Kapittel III // Kontrakter med rettighetshavere
§ 6 Forvaltningskontrakt
§ 7 Forvaltningskontraktens innhold

Kapittel IV // Medlemmer
§ 8 Medlemmer og stemmerett
§ 9 Valgbarhet
§ 10 Opphør av stemmerett

Kapittel V // Årsmøtet
§ 11 Årsmøtets myndighet
§ 12 Stemmeberettiget medlems møterett. Fullmektig
§ 13 Stemmerett
§ 14 Inhabilitet
§ 15 Ledelsens rett og plikt til å være til stede på årsmøtet
§ 16 Ordinært årsmøte
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
§ 18 Innkalling til årsmøte
§ 19 Rett til å ta opp saker på årsmøtet
§ 20 Åpning av møtet. Møteleder
§ 21 Fortegnelse over stemmeberettigede medlemmer på møtet
§ 22 Saker utenfor dagsorden
§ 23 Ledelsens opplysningsplikt
§ 24 Valgkomité
§ 25 Protokoll
§ 26 Alminnelige flertallskrav
§ 27 Vedtektsendring

Kapittel VI // TONOs ledelse
§ 28 Styret
§ 29 Administrerende direktør
§ 30 Nærmere om årsmøtets valg av styremedlemmer
§ 31 Styremedlemmers tjenestetid, overlappende valgperioder
§ 32 Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører
§ 33 Godtgjørelse
§ 34 Krav om bosted
§ 35 Forvaltning av foretaket
§ 36 Styrets tilsynsansvar
§ 37 Daglig ledelse
§ 38 Administrerende direktørs plikter overfor styret
§ 39 Styrets saksbehandling
§ 40 Styreutvalg
§ 41 Forberedelse av saker og varsling
§ 42 Når kan styret treffe beslutning
§ 43 Flertallskrav
§ 44 Inhabilitet
§ 45 Misbruk av posisjon
§ 46 Styreprotokoll
§ 47 Representasjon utad
§ 48 Fullmakt til å tegne TONOs firma
§ 49 Administrerende direktørs representasjon utad

Kapittel VII // Revisjon mv.
§ 50 Revisor
§ 51 Revisjonsberetning
§ 52 Revisor deltar på årsmøtet
§ 53 Kontrollkomitéen

Kapittel VIII // Organer under styret
§ 54 Fordelingsutvalget
§ 55 Musikk- og tekstfaglig utvalg
§ 56 Andre organer

Kapittel IX // Fordelingsregler
§ 57 Fordeling av vederlag
§ 58 Kulturelle midler

Kapittel X / TONOs oppløsning, ikrafttredelse mv.
§ 59 Oppløsning
§ 60 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Kapittel I Foretaksform, formål og oppgaver

§ 1 Foretaksform mv.
(1) TONO SA er et samvirkeforetak.
(2) Medlemmene har ikke plikt til å gjøre innskudd i TONO. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for TONOs forpliktelser.
(3) Medlemmer som fyller vilkårene i § 8, blir stemmeberettiget i TONO. Det er bare stemmeberettigede medlemmer som anses som medlemmer etter samvirkeloven.
(4) TONO har sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 2 Virksomhet
(1) TONO skal forvalte og beskytte de rettigheter av opphavsrettslig art som overlates til foretaket av rettighetshavere til musikkverk (med eller uten tekst).
(2) Innkrevet vederlag for fremføring, overføring og lydfesting av de musikkverk TONO har til forvaltning, etter fradrag for begrunnede og dokumenterte kostnader, kulturelle midler mv., tilhører rettighetshaverne, og TONO vil derfor ikke gå med overskudd. TONO har ikke som formål å gi utbytte eller lignende til sine medlemmer.

§ 3 Oppgaver
(1) TONO skal handle til det beste for rettighetshaverne som TONO representerer, og herunder likebehandle medlemmer og musikkformer, jf. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett kapittel 2. TONO skal ikke pålegge rettighetshaverne plikter som ikke er nødvendige for å verne deres rettigheter eller interesser eller for effektiv forvaltning av deres rettigheter.
(2) Under TONOs virksomhet, jf. § 2, går:
a) å innkreve og fordele vederlag for fremføring, overføring og lydfesting av de musikkverk TONO til enhver tid har til forvaltning. Omfanget av TONOs råderett over det enkelte musikkverk følger av reglene i kapittel III;
b) å synliggjøre, styrke og beskytte sine rettighetshaveres juridiske, moralske og økonomiske rettigheter ved aktivt å arbeide for en kontinuerlig utvikling av de opphavsrettslige regler og bestemmelser som danner rammevilkår for opphaveres kreative virksomhet;
c) å ivareta hensynet til musikalsk mangfold i sitt regelverk og sin praksis;
d) å profilere sin virksomhet på en måte som sikrer aksept og legitimitet for TONO som kulturpolitisk aktør på musikkområdet;
e) å arbeide for nyskaping av musikkverk.

Kapittel II Kontrakter med selskaper og organisasjoner

§ 4 Samarbeidsavtaler
TONO kan slutte seg til og/eller opprette samarbeids- eller forvaltningsavtaler med andre norske selskaper eller fellesorganisasjoner som har til formål å ivareta tilsvarende rettigheter, jf. § 3.

§ 5 Avtaler om gjensidig forvaltning
TONO kan slutte avtaler med tilsvarende selskaper til gjensidig forvaltning av rettigheter som nevnt i § 3.

Kapittel III Kontrakter med rettighetshavere

§ 6 Forvaltningskontrakt
(1) TONO slutter forvaltningskontrakt med:
a) komponister og tekstforfattere;
b) bearbeidere, arrangører og oversettere;
c) musikkforlag og andre som har fått seg overdratt forlags-, fremførings-, overførings- eller lydfestingsrettigheter;
d) arvinger eller representanter for arvinger etter rettighetshavere som nevnt i a eller b.
(2) Med musikkforlag forstås i disse vedtekter enhver fysisk eller juridisk person som har forlagsavtale med en eller flere opphavere.
(3) Ved en rettighetshavers død går kontrakten over til vedkommendes rettsetterfølger. Er det flere rettsetterfølgere, må disse utpeke en felles representant.
(4) Forvaltningskontrakten, eller valgte deler av den, bortfaller:
a) Seks måneder etter at TONO har mottatt skriftlig oppsigelse fra en rettighetshaver, dog ikke før utløpet av et kalenderår. Styret kan vedta å forkorte fristen i det enkelte tilfelle;
b) når rettighetshaveren ikke lenger har komponist- eller forfatterrettigheter;
(5) Dersom et medlem gjør seg skyldig i brudd på reglene i forvaltningskontrakten, TONOs vedtekter eller TONOs fordelingsplan, kan styret ilegge vedkommende et gebyr opptil kr 10.000,-, som tillegges stipendmidlene vedkommende år, eller si opp forvaltningskontrakten.
Medlemmet kan påklage styrets vedtak etter samme regel som i § 10 (3), andre avsnitt.
TONO kan, inntil vedtaket om gebyr er endelig, tilbakeholde i medlemmets avregningsbeløp et beløp som tilsvarer gebyrets størrelse.

§ 7 Forvaltningskontraktens innhold

(1) En rettighetshaver kan gjennom en forvaltningskontrakt, fullt ut eller for deler, gi TONO fullmakt til å forvalte sine rettigheter eller kategorier av rettigheter. Rettighetshaver velger også hvilke territorielle områder fullmakten skal gjelde for.
(2) TONO kan bare nekte å påta seg slik forvaltning dersom det foreligger saklig grunn til å nekte, eller slik forvaltning ikke omfattes av TONOs virksomhetsområde.
(3) Med mindre annet er bestemt i forvaltningskontrakten overdrar rettighetshaveren til TONO forvaltningen av de rettigheter nevnt i § 2 som vedkommende ved kontraktens inngåelse rår over og senere kommer til å rå over, se dog (4).
(4) Forvaltningen omfatter fremføring, overføring og lydfesting av rettighetshaverens verk, unntatt sceniske fremføringer (store rettigheter), med mindre dette avtales særskilt.
(5) Ved inngåelse av forvaltningskontrakten, blir rettighetshaveren bundet av TONOs til enhver tid gjeldende vedtekter, regler og bestemmelser.
(6) Rettighetshaveren skal samtidig med kontraktinngåelsen gi TONO oppgave over de verk vedkommende rår over og etter hvert anmelde nye verk.
(7) Selv om det er inngått forvaltningsavtale med TONO, kan rettighetshaver selv gi tillatelse til ikke-ervervsmessig bruk av rettigheter eller kategori av rettigheter. Rettighetshaver plikter, slik det fremgår av forvaltningsavtalen, å informere TONO dersom det gis slike tillatelser. TONOs styre kan fastsette nærmere regler om hva som regnes som ikke-ervervsmessig bruk og krav til informasjon som rettighetshaver må gi til TONO.
(8) En angivelse av kategorier vedlegges forvaltningsavtalen og er tilgjengelig på TONOs nettsted.

Kapittel IV Medlemmer

§ 8 Medlemmer og stemmerett

(1) Rettighetshavere som TONO har forvaltningskontrakt med, er medlemmer av TONO.
(2) Medlem som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst to år, blir automatisk stemmeberettiget dersom vedkommendes gjennomsnittlige avregning for fremføring, overføring og lydfesting de siste tre avregningsår utgjør minst:
– For opphavere og arvinger etter opphavere 0,05 G, eller 0,3 G det siste året
– For musikkforlag 0,3 G, eller 1,8 G det siste året
(G = folketrygdens grunnbeløp)
(3) Rettighetshaver som har en slik tilknytning til en virksomhet at tilknytningen vil kunne være i vesentlig konflikt med TONOs interesser, kan ikke være stemmeberettiget medlem.
(4) Styret kan i særlige tilfeller oppta som stemmeberettiget medlem rettighetshaver som kan ha verdi for fremme av TONOs formål og virksomhet selv om vilkårene ikke er oppfylt.
(5) Kravet til kontraktstid gjelder ikke for arving etter medlem, jf. § 10 (2), andre avsnitt. Er det flere arvinger etter samme medlem, må de velge en felles representant blant arvingene. Representanten utøver da stemmeretten og valgbarheten, jf. § 9 (1), for de rettigheter avdøde hadde, på vegne av arvingene.
(6) Spørsmål om rett til å være stemmeberettiget medlem avgjøres av styret. Styret kan gi administrasjonen fullmakt til å avgjøre om vilkårene er oppfylt etter (2). Dette gjelder ikke saker under (3) og (4). Administrasjonens avgjørelser meddeles styret på det første styremøtet etter avgjørelsen. Administrasjonens nektelse av opptak som stemmeberettiget medlem kan medlemmet bringe inn for styret. Finner styret – enten i første eller annen instans – at vilkårene for å være stemmeberettiget medlem ikke er til stede, kan medlemmet forlange saken forelagt årsmøtet.
(7) Ingen rettighetshaver kan ha mer enn ett medlemskap.
(8) Det er anledning til å reservere seg mot å bli stemmeberettiget medlem. Inntil tre måneder etter at informasjon om at man er blitt stemmeberettiget er mottatt, kan et medlem når som helst meddele sin reservasjon. Meddelelsen må skje skriftlig eller ved elektronisk post til TONOs administrasjon.

§ 9 Valgbarhet
(1) Bare stemmeberettigede medlemmer kan velges til tillitsverv i TONO.
(2) Medlem som har inntekter fra både musikk og tekst, må, for å være valgbar som tekstforfatter til styret, jf. § 28 (3), oppfylle vilkårene for stemmerett (og dermed også valgbarhet), jf. § 8, jf. § 9 (1), basert på sine tekstrettigheter alene.

§10 Opphør av stemmerett
(1) For stemmeberettiget medlem som gjennomsnittlig i de siste fem år ikke har fått større avregning enn 1/5 av den beløpsgrense som er fastsatt under § 8 (2), opphører dennes stemmerett automatisk.
(2) Et medlem opphører å være stemmeberettiget i TONO når medlemmet:
a) skriftlig trekker seg som stemmeberettiget medlem;
b) ikke lenger har forvaltningskontrakt med TONO;
c) ikke lenger fyller vilkårene for å slutte forvaltningskontrakt etter § 6 (1);
Ved medlemmets død opphører medlemmets status som stemmeberettiget. Arving, evt. representant for arvinger (se § 8 (5)), etter rettighetshaver som nevnt i § 6 (1) a og b kan søke om å bli stemmeberettiget medlem dersom vilkårene for dette, jf. § 8 (2), er oppfylt ved rettighetshaverens død eller senere.
(3) Styret kan utelukke et stemmeberettiget medlem
a) som vesentlig misligholder TONOs vedtekter og bestemmelser;
b) som opptrer på en måte som er til vesentlig skade for TONOs virksomhet;
c) når tungtveiende grunner ellers tilsier utelukkelse.
Styrets vedtak om utelukkelse kan medlemmet påklage til årsmøtet. Klagen skal være skriftlig og være innkommet til TONO innen én måned etter at medlemmet har fått underretning om utelukkelsen.

Kapittel V Årsmøtet

A. Alminnelige regler

§ 11 Årsmøtets myndighet
Gjennom årsmøtet utøver stemmeberettigede medlemmer den øverste myndighet i TONO.

§ 12 Stemmeberettigede medlemmers møterett. Fullmektig
(1) Stemmeberettigede medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. De kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett stemmeberettiget medlem.
(2) Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Hvis fullmakten legges frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det være benyttet en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Fullmakten kan bare gjelde det førstkommende årsmøte etter at fullmakten er avgitt. Medlemmet kan når som helst kalle tilbake fullmakten.

§ 13 Stemmerett
Alle stemmeberettigede medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

§ 14 Inhabilitet
Et stemmeberettiget medlem kan ikke delta i en avstemning på årsmøtet om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor TONO. Det samme gjelder søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom det stemmeberettigede medlemmet har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot TONOs interesse.

§ 15 Ledelsens rett og plikt til å være til stede på årsmøtet
(1) Styrelederen og administrerende direktør skal være til stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal det møte en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på årsmøtet.
(2) Styremedlemmene og administrerende direktør har rett til å uttale seg på årsmøtet.

B. Nærmere om årsmøtet. Saker, innkalling mv.

§ 16 Ordinært årsmøte
(1) TONO skal holde ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.
(2) På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
a) godkjenning av årsregnskapet, årsberetningen og den årlige åpenhetsrapport;
b) valg av styre – herunder styreleder og nestleder (§ 30), kontrollkomité (§ 53), valgkomité (§ 24), revisor (§ 50) og eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;
c) generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshaverne, jf. § 57 (fordelingsplan)
d) den generelle investeringsstrategien for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investeringer av disse inntektene.
e) generelle prinsipper for fradrag fra inntekter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kulturelle formål, jf. § 58.
f) andre saker som etter lov eller vedtektene hører under årsmøtet.
(3) Årsregnskapet, årsberetningen, åpenhetsrapporten og revisjonsberetningen skal senest to uker før årsmøtet sendes til hvert stemmeberettigede medlem med kjent adresse.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.
(2) Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor, kontrollkomiteen eller minst en tidel av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at det ekstraordinære årsmøtet holdes innen én måned etter at kravet er fremsatt.

§ 18 Innkalling til årsmøte
(1) Årsmøtet innkalles av styret.
(2) Årsmøtet skal holdes i Oslo. Er det av særlige grunner nødvendig, kan årsmøtet holdes et annet sted.
(3) Årsmøtet innkalles ved skriftlig henvendelse til alle stemmeberettigede medlemmer med kjent adresse.
(4) Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.
(5) Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i lov og vedtektene. Det skal opplyses at stemmeberettigede medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må melde sin deltakelse senest én uke før årsmøtet holdes. Slik melding kan enten skje skriftlig eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Benyttes elektronisk kommunikasjon, skal det være benyttet en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

§ 19 Rett til å ta opp saker på årsmøtet
Et stemmeberettiget medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Dersom innkallingen allerede er sendt, må det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem til de stemmeberettigede medlemmene senest én uke før møtet skal holdes.

C. Møteregler

§ 20 Åpning av møtet. Møteleder
(1) Årsmøtet åpnes av styrets leder.
(2) Møteleder velges av årsmøtet. Møteleder kan ikke være stemmeberettiget medlem i den av gruppene nevnt i § 28 (2) som innehar styreledervervet ved åpningen av årsmøtet. Møteleder trenger ikke være medlem i TONO.

§ 21 Fortegnelse over stemmeberettigede medlemmer på møtet
(1) Styrets leder skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de stemmeberettigede medlemmer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av årsmøtet.
(2) Ved registrering av oppmøte, tildeles hvert stemmeberettigede medlem en konvolutt inneholdende møtedokumentasjon, herunder valgkort til bruk ved stemmegivning under møtet.

§ 22 Saker utenfor dagsorden
(1) Saker som ikke er meddelt de stemmeberettigede medlemmene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke behandles på møtet uten at samtlige stemmeberettigede medlemmer samtykker.
(2) At saken ikke er angitt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at
a) det ordinære årsmøtet avgjør saker som etter lov eller vedtektene skal behandles på møtet;
b) det ordinære årsmøtet avgjør forslag om granskning etter samvirkeloven § 59 første ledd;
c) det vedtas å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å avgjøre forslag fremsatt i møtet.

§ 23 Ledelsens opplysningsplikt
(1) Et stemmeberettiget medlem kan be om at styret, revisor og administrasjonen på årsmøtet gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av
a) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen;
b) saker som er forelagt de stemmeberettigede medlemmer til avgjørelse;
c) TONOs økonomiske stilling og andre saker som årsmøtet skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for TONO.
(2) Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på årsmøtet, kan årsmøtet beslutte at det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal sendes til alle stemmeberettigede medlemmer med kjent adresse eller på annen forsvarlig måte gjøres tilgjengelig for disse. Skriftlig svar skal alltid sendes det stemmeberettigede medlem som har bedt om å få opplysninger. Andre stemmeberettigede medlemmer har etter anmodning krav på å få tilsendt svaret.

§ 24 Valgkomité
(1) Det ordinære årsmøtet skal velge en valgkomité for to år til å forberede alle personvalg som skal foretas av årsmøtet, unntatt valg av valgkomité. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer, 1 fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2), hvert med 1 personlig varamedlem. Styret foreslår for årsmøtet representanter til TONOs valgkomité.
(2) Vervet som komiteens leder går på rundgang mellom gruppene for én valgperiode av gangen. Komiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
(3) Valgkomiteen bør fortrinnsvis bestå av personer som har særlig kjennskap til TONOs virksomhet. Flertallet av komiteen bør være uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Minst ett av medlemmene bør ha erfaring fra styrearbeid i TONO. Personer som hører til TONOs daglige ledelse bør ikke være medlem av komiteen.
(4) Valgkomiteen skal, ved sammensetningen av styret så vel som de komiteer og utvalg som velges av årsmøtet, søke å finne frem til egnete kandidater og påse at de fyller de vilkår som vedtektene setter for det verv kandidaten foreslås til. Ved vurderingen bør komiteen blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning. Komiteen skal bringe på det rene om de kandidater den forslår er villige til å påta seg vervene. Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling for årsmøtet og redegjøre for hvordan den har arbeidet. Innstillingen bør inneholde relevant informasjon om kandidatene. Valgkomiteens begrunnede innstilling sendes ut senest to uker før valget finner sted, jf. § 18 (4). Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen og eventuelle frister for foreningene nevnt i § 28 (2) a til c og for det enkelte stemmeberettigede medlem for å sende inn forslag til komiteen, bør i god tid legges ut på TONOs internettside, evt. publiseres i TONO-nytt. Valgkomiteen bestemmer for øvrig selv sin arbeidsform.
(5) På årsmøtet kan det foreslås andre kandidater enn dem valgkomiteen har innstilt.

§ 25 Protokoll
(1) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet.
(2) I protokollen skal årsmøtets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende etter § 21 skal inntas i eller vedlegges protokollen.
(3) Protokollen undertegnes av møtelederen og minst én annen person valgt av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for TONOs stemmeberettigede medlemmer og oppbevares på betryggende måte.

D. Flertallskrav m.m.

§ 26 Alminnelig flertallskrav
(1) En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet er bestemt i vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til. Blanke stemmer likestilles med ikke avgitte stemmer.
(2) Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 27 Vedtektsendring
Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Kapittel VI TONOs ledelse

A. Styre og administrerende direktør. Valg av styre, tjenestetid mv.

§ 28 Styret
(1) TONOs styre består av inntil 11 medlemmer.
(2) Styrets sammensetning, med unntak for ansatterepresentantene, jf. (4) nedenfor, er som følger:
a) 2 medlemmer av Norsk Komponistforening;
b) 2 medlemmer av NOPA;
c) 2 representanter for medlemmer av Norsk Musikkforleggerforening, hvorav den ene representerer et seriøst musikkforlag og den andre et populærmusikkforlag; og
d) 2 stemmeberettigede medlemmer som ikke er medlemmer av noen av foreningene nevnt i bokstav a til c.
(3) Av styremedlemmene nevnt i (2) skal minst 1 være tekstforfatter, jf. § 8 (2).
(4) De ansatte har adgang til å la seg representere i TONOs styre med inntil 3 representanter.
(5) Styremedlemmer og de som stiller til valg til styret skal til hvert ordinære årsmøte legge fram en individuell erklæring om alle interesser i TONO og om alle godtgjørelser og vederlag som er mottatt fra TONO, jf. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. §§ 14 tredje ledd og 15 tredje ledd.

§ 29 Administrerende direktør
Styret ansetter administrerende direktør og direktørens stedfortreder.

§ 30 Nærmere om årsmøtets valg av styremedlemmer
(1) For styremedlemmene fra de tre gruppene nevnt i § 28 (2) a til c velges for hver gruppe inntil 2 varamedlemmer med innbyrdes prioritet. For hvert av styremedlemmene fra gruppen nevnt i § 28 (2) d velges 1 personlig varamedlem.
(2) Som styremedlem eller varamedlem kan ikke velges person som har slik tilknytning til en virksomhet at tilknytningen vil kunne være i vesentlig konflikt med vervet i TONO.
(3) Bestemmelsen i (2) får ikke anvendelse dersom virksomheten drives av bare stemmeberettigede medlemmer av TONO og i det vesentlige gjelder verk som de selv har skapt.
(4) Som styremedlem kan ikke velges medlem eller varamedlem av årsmøtevalgte organer.
(5) Styreleder og nestleder kan ikke velges fra samme gruppe, jf. § 28 (2) a til d. Nestlederen fungerer i styrelederens fravær.

§ 31 Styremedlemmers tjenestetid, overlappende valgperioder
(1) Styremedlemmer og deres varamedlemmer tjenestegjør i to år. For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet, skal valgperiodene overlappe hverandre, slik at halvparten er på valg hvert år. Det skal herunder velges én representant fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2) hvert år, slik at den enkelte gruppes representanter overlapper hverandre. Regelen om overlappende valgperioder gjelder også for styrets varamedlemmer, men er ikke til hinder for at varamedlemmene i gruppene nevnt i § 28 (2) a til c skifter prioritet under valgperioden. Varamedlem til styremedlem fra gruppen nevnt i § 28 (2) d velges for samme valgperiode som styremedlemmet det er vara for.
(2) Tjenestetiden regnes fra valget. Den opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året tjenestetiden utløper.
(3) Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet (varamedlemmet) bli stående i vervet inntil nytt medlem (varamedlem) er valgt.
(4) Styrets leder og nestleder velges for ett år.  Annet og tredje avsnitt gjelder tilsvarende.

§ 32 Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører
(1) Et styremedlem (varamedlem) har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn foreligger. Styret og årsmøtet skal gis rimelig forhåndsvarsel.
(2) Et styremedlem (varamedlem) kan avsettes av årsmøtet. Dette gjelder ikke styremedlem som nevnt i § 28 (4).
(3) Inntrer situasjonen i (1) eller (2) for et styremedlem i tjenestetiden, rykker varamedlem opp som fast styremedlem for resten av tjenestetiden. Suppleringsvalg foretas ikke, med mindre dette er nødvendig for at styret skal være beslutningsdyktig.

§ 33 Godtgjørelse
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet.

§ 34 Krav om bosted
(1) Administrerende direktør og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge.
(2) (1) gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.

B. Ledelsens oppgaver og saksbehandling mv.

§ 35 Forvaltningen av foretaket
(1) Forvaltningen av TONO hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
(2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for TONOs virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
(3) Styret skal holde seg orientert om TONOs økonomiske stilling, og plikter å påse at TONOs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
(4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.
(5) Styret treffer beslutning om
a) risikohåndteringsstrategi
b) bruken av vederlagsbeløp som ikke kan fordeles, jf. § 57 (6)
c) godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom
d) godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter
e) godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti

§ 36 Styrets tilsynsansvar
(1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og TONOs virksomhet for øvrig.
(2) Styret kan fastsette instruks for administrerende direktør og direktørens stedfortreder.

§ 37 Daglig ledelse
(1) Administrerende direktør står for den daglige ledelse av TONOs virksomhet og skal følge de retningslinjer og instrukser styret har gitt.
(2) Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter TONOs forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
(3) Administrerende direktør kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for TONO. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.
(4) Administrerende direktør skal sørge for at TONOs regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
(5) Administrerende direktør skal til hvert ordinære årsmøte legge fram en individuell erklæring om alle interesser i TONO og om alle godtgjørelser og vederlag som er mottatt fra TONO, jf. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. § 15 tredje ledd.

§ 38 Administrerende direktørs plikter overfor styret
(1) Administrerende direktør skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om TONOs virksomhet, stilling og resultatutvikling.
(2) Styret eller styremedlem kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

§ 39 Styrets saksbehandling
(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap, årsberetning og åpenhetsrapport skal behandles i møte.
(2) Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og administrerende direktør kan kreve møtebehandling.
(3) Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.
(4) Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak

§ 40 Styreutvalg
(1) Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder og nestleder, samt 1 styremedlem fra hver av de to øvrige gruppene nevnt i § 28 (2). Det oppnevnes 4 personlige varamedlemmer etter tilsvarende fordeling.
(2) Styreutvalget kan mellom styremøtene
a) etter fullmakt fra styret avgjøre saker;
b) forberede saker for styret.

§ 41 Forberedelsen av saker og varsling
(1) Administrerende direktør forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
(2) Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

§ 42 Når kan styret treffe beslutning
(1) Styret kan treffe beslutning når flere enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.
(2) Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.
(3) Har noen forfall, skal varamedlemmet innkalles.
(4) Beslutning av styreutvalget, jf. § 40, krever at samtlige medlemmer (eller deres varamedlem) er til stede.

§ 43 Flertallskrav
(1) En styrebeslutning, eller innstilling til årsmøtet, krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Styrebeslutning om endring i regler, praksis eller bevilgning som angår midler til avregning eller kulturelle midler, krever at minst to tredeler stemmer for endringen.
(2) Bestemmelsen gjelder tilsvarende for beslutninger i styreutvalget.

§ 44 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for administrerende direktør. Ved avgjørelsen av om noen er nærstående etter denne bestemmelsen, gjelder aksjeloven § 1-5 tilsvarende.
(2) Et styremedlem eller en administrerende direktør må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.

§ 45 Misbruk av posisjon
(1) Styret og andre som etter §§ 47 til 49 representerer TONO, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse av TONOs rettighetshavere eller andre en urimelig fordel på andre rettighetshaveres eller TONOs bekostning.
(2) Styret og administrerende direktør må ikke etterkomme noen beslutning av årsmøtet eller et annet organ hvis beslutningen strider mot lov eller mot TONOs vedtekter.

§ 46 Styreprotokoll
(1) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger.
(2) Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal stemmetallet angis.
(3) Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
(4) Dersom styrebehandlingen har funnet sted i møte, underskrives protokollen av møteleder og ett styremedlem. Protokollen sendes deretter til samtlige styremedlemmer med frist for bemerkninger. Dersom styrebehandlingen ikke har funnet sted i møte, underskrives protokollen av samtlige styremedlemmer som har vært med på styrebehandlingen.
(5) Disse bestemmelsene gjelder også for behandling i styreutvalget. Protokoll over styreutvalgets møter oversendes styret så snart som mulig.

C. TONOs forhold utad

§ 47 Representasjon utad
Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma.

§ 48 Fullmakt til å tegne TONOs firma
(1) Styret kan gi styremedlemmer, administrerende direktør eller navngitte ansatte rett til å tegne TONOs firma.
(2) Retten til å tegne foretakets firma kan når som helst tilbakekalles. Administrerende direktørs fullmakt etter § 49 kan tilbakekalles av styret når årsmøtets beslutning ikke kan avventes uten skade for TONO.
(3) Bestemmelsene om inhabilitet i § 44 gjelder tilsvarende for firmategner som ikke er administrerende direktør eller medlem av styret.

§ 49 Administrerende direktørs representasjon utad
(1) Administrerende direktør har TONOs prokura.
(2) Administrerende direktør representerer TONO utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Kapittel VII Revisjon mv.

§ 50 Revisor
(1) Årsmøtet skal velge revisor. Revisor må være statsautorisert.
(2) Årsmøtet skal godkjenne godtgjørelsen til revisor.
(3) Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.
(4) Opphører revisors oppdrag før utløpet av tjenestetiden, skal styret uten opphold sørge for valg av ny revisor, som fungerer frem til første årsmøte. Det samme gjelder dersom revisor ikke lenger er statsautorisert revisor.

§ 51 Revisjonsberetning
(1) Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til årsmøtet.
(2) Revisjonsberetningen skal være styret i hende senest tre uker før det ordinære årsmøtet.

§ 52 Revisor deltar på årsmøtet
Revisor skal møte på årsmøtet når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta på årsmøtet.

§ 53 Kontrollkomiteen
(1) Kontrollkomiteen består av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer, hvorav 1 medlem og 1 varamedlem fra hver av gruppene nevnt i § 28 (2). 1 medlem og 1 varamedlem skal representere arvingene. Kontrollkomiteens leder skal komme fra en av gruppene nevnt i § 28 (2) a til d som ikke har styreleder eller nestleder i styret i samme periode, jf. § 30 (5). Komiteen velger selv sin leder.
(2) Kontrollkomiteens medlemmer eller varamedlemmer kan ikke samtidig være medlem eller varamedlem av TONOs styre, fordelingsutvalget eller musikk- og tekstfaglig utvalg.
(3) Kontrollkomiteen velges av årsmøtet for to år.
(4) Kontrollkomiteen har til enhver tid adgang til TONOs regnskaper. Kontrollkomiteen skal etter hvert styremøte oversendes styrereferat. Dersom komiteen finner at et styrevedtak er i strid med lovgivningen, TONOs vedtekter, årsmøtets vedtak eller styrets egne retningslinjer, skal komiteen straks varsle styret.
(5) Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at
a) avgjørelsene i fordelingsutvalget og musikk- og tekstfaglig utvalg er i samsvar med vedtektene og fordelingsplanen;
b) avregningene skjer i samsvar med vedtektene og fordelingsplanen;
c) gruppeforeningene forvalter de kulturelle midler i samsvar med TONOs vedtekter og årsmøtets vedtak. Den har i denne forbindelse adgang til å gjennomgå foreningenes årsregnskap.
(6) Kontrollkomiteen fører protokoll over sine forhandlinger og utarbeider skriftlig beretning til årsmøtet.
(7) Beretningen bør foreligge i så god tid at den kan sendes TONOs stemmeberettigede medlemmer før årsmøtet.

Kapittel VIII Organer under styret

§ 54 Fordelingsutvalget
(1) Fordelingsutvalget består av 6 medlemmer og 6 personlige varamedlemmer. Fordelingsutvalget, herunder dets leder og nestleder, oppnevnes av styret for styreperioden.
(2) Fordelingsutvalget skal utføre de oppgaver som til enhver tid er bestemt i TONOs fordelingsplan, eller som styret pålegger det.
(3) Referater fra fordelingsutvalgets møter oversendes styret.

§ 55 Musikk- og tekstfaglig utvalg
(1) Musikk- og tekstfaglig utvalg består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Utvalget, herunder dets leder og nestleder, oppnevnes av styret for styreperioden, og skal søkes sammensatt ut fra hensynet til en relevant faglig kompetanse.
(2) Utvalgets medlemmer og varamedlemmer kan ikke være medlemmer eller varamedlemmer i TONOs styre eller fordelingsutvalget.
(3) Musikk- og tekstfaglig utvalg skal utføre de oppgaver som til enhver tid er bestemt i TONOs fordelingsplan, eller som styret pålegger det.
(4) Referater fra utvalgets møter oversendes styret.

§ 56 Andre organer
Styret kan, når det finner det nødvendig, opprette andre organer og utvalg til å ivareta konkrete oppgaver, og som rapporterer til styret.

Kapittel IX Fordelingsregler

§ 57 Fordeling av vederlag
(1) Vederlag fra fremføringer og overføringer lisensiert av TONO fratrekkes begrunnede og dokumenterte kostnader til å utføre de oppgaver TONO har ifølge § 3 (2), samt kulturelle midler, jf. § 58.
(2) Det fremkomne nettobeløp fordeles til rettighetshaverne (avregnes) i samsvar med en fordelingsplan som vedtas av årsmøtet, og som bare kan endres etter reglene om vedtektsendring, jf. § 27. Endring i fordelingsplanen kan først gjøres gjeldende for fremføring som finner sted etter utløpet av det år endringen ble vedtatt.
(3) Vederlag som TONO mottar for fremføringer fra tilsvarende utenlandske selskaper, fordeles etter TONOs fordelingsplan uten fradrag etter § 58.
(4) Vederlag for lydfesting som TONO mottar fra selskap som forvalter lydfestingsrettigheter, fordeles mellom rettighetshaverne i verket etter fordelingsregler for lydfesting som er fastsatt i fordelingsplanen. TONO foretar ingen fradrag for omkostninger i slike vederlag.
(5) Styret gir, innenfor rammen av lov om kollektiv forvalting av opphavsrett mv., TONOs gjensidighetsavtaler og CISACs regelverk, nærmere regler om fordelingen av
a) andeler fra delbeskyttede verk;
b) andeler fra verk hvor en rettighetshaver som har andel i verket ikke er kjent eller ikke har forvaltningskontrakt med TONO eller selskap TONO har gjensidighetsavtale med.
c) annet mottatt vederlagsbeløp som ikke kan fordeles.
(6) Styret treffer beslutning om bruken av vederlagsbeløp som ikke kan fordeles.

§ 58 Kulturelle midler
(1) De kulturelle midler fremkommer som følger:
a) For hver rettighetshaver som har forvaltningskontrakt med TONO, gjøres inntil 1/10 fradrag i avregningene før fordelingen av det totale nettobeløp.
b) I tråd med gjensidighetsavtaler med andre selskaper holder TONO tilbake inntil 1/10 av avregningene til disse selskapenes rettighetshavere.
(2) De kulturelle midler skal anvendes som følger:
a) 2/3 går til fremme av nasjonale musikkulturelle formål gjennom gruppeforeningene. For å gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk, samt til andre særlige formål, fordeles midlene etter følgende nøkkel: NOPA 45 % – Norsk Komponistforening 35 % – Norsk Musikkforleggerforening 20 %.
Foreningene skal innen utbetaling av beløpet skriftlig gjøre rede for hovedtrekkene i hva midlene skal brukes til, og vedlegge regnskap og årsberetning for siste år. Styret kan be om tilleggsopplysninger før utbetaling skjer.
Kontroll av bruken av midlene hører inn under kontrollkomiteen, jf. § 53 (5) c.
b) 1/3 går til stipendmidler, hvorav 1/8 fordeles gjennom Norsk Musikkforleggerforenings stipendordning og de resterende 7/8 gjennom TONO.

Til Norsk Musikkforleggerforenings stipendstyre bestående av 4 personer, utpeker TONOs styre 1 opphaver.

TONOs stipendkomité består av
– 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra NOPA;
– 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra Norsk Komponistforening;
– 1 medlem med personlig varamedlem, som representerer medlemmer av Norsk Musikkforleggerforening;
– 2 stemmeberettigede medlemmer med personlige varamedlemmer, som ikke er medlemmer av noen av foreningene nevnt i de foregående strekpunktene.

Stipendkomiteens medlemmer og deres varamedlemmer velges av årsmøtet for to år.

For å sikre kontinuiteten, skal valgperiodene overlappe hverandre, slik at henholdsvis tre og fire plasser er på valg annethvert år. Det skal herunder velges én representant fra hver av opphavergruppene hvert år, slik at den enkelte gruppes representanter overlapper hverandre innbyrdes.  Varamedlem velges for samme valgperiode som komitemedlemmet det er vara for.

Vervet i stipendkomiteen omfatter stipendarbeidet i tilknytning til stipendtildelingen året etter at man er valgt, samt det påfølgende året.

TONOs stipendmidler skal anvendes til stipender til opphavere som har forvaltningskontrakt med TONO, uavhengig av eventuell foreningstilknytning. Styret gir nærmere kriterier for stipendtildelingen.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren. Det er ikke adgang til å klage over komiteens skjønnsutøvelse.

Kapittel X TONOs oppløsning, ikrafttredelse mv.

§ 59 TONOs oppløsning
(1) Vedtak om at TONO skal oppløses må, for å være gyldig, fattes på to etterfølgende ordinære/ekstraordinære årsmøter.
(2) De to møtene må avholdes med minst to og høyst fire måneders mellomrom.
(3) Årsmøtets vedtak om oppløsning må fattes med minst fire femdels flertall.
(4) Dersom oppløsning vedtas, skal årsmøtet oppnevne et avviklingsstyre på 3 medlemmer, bestående av 1 representant fra Norsk Komponistforening, 1 fra NOPA og 1 fra Norsk Musikkforleggerforening.
(5) Midler som måtte være igjen etter at gjeld og avviklingsomkostninger er dekket, skal overføres Komponistenes Vederlagsfond, Tekstforfatterfondet og Norsk Musikkforleggerforening

§ 60 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
(1) Disse vedtekter trer i kraft straks.

(2) Endringen av inntektskravene for å oppnå stemmerett og valgbarhet, jf. §§ 8, 9 og 10, trer i kraft fra 1.1.2023. Opphør av stemmerett etter § 10 (1) kan tidligst skje fem år etter ikrafttredelsen.