Hjem // Om TONO // Organisasjonen // Gruppeforeningene

Gruppeforeningene

I TONOs styre og øvrige komiteer og utvalg er tre gruppeforeninger representert: NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne i tillegg til uavhengige representanter. Her er en kort presentasjon av TONOs tre gruppeforeninger.

Norsk Komponistforening ble stiftet i 1917, og er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen arbeider for å legge best mulig til rette for utvikling og framføring av norsk kunstmusikk, og for å skape en stadig økende oppmerksomhet rundt denne kunstarten. Det var Norsk Komponistforening som i 1928 stod bak etableringen av TONO.

Besøk Norsk Komponistforenings nettsider her.

NOPA ble stiftet i 1937, og er en interesseorganisasjon for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Foreningen fremmer norsk skapende tonekunst, norske musikkverk og tekst i tilknytning til musikk. NOPA arbeider for å skape møteplasser, styrke faglig felleskap og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. NOPA tilbyr prosjektstøtte, arbeidsopphold i leiligheter i London, Berlin og Vence, fagseminarer og nettverk. NOPA taler låtskrivere, tekstforfattere og komponisters sak, og driver påvirkningsarbeid for å sikre best mulig vilkår for opphavere i Norge. Foreningen arbeider for at dens satsingsområder skal bli synlige i offentligheten og blant medlemmene.

Besøk NOPAs nettsider her 

NOPA_logo_Oransje_RGB

Musikkforleggerne (tidl. «Norsk Musikkforleggerforening») ble stiftet 13.oktober 1936, og har tre formål:

1. Å fremme samarbeid mellom musikkforlag, uansett størrelse, virksomhet og art, og under hensyn til at det blant musikkforlagene finnes forskjellige virksomhetsarter – både heltidsvirksomheter med kontinuerlig forlagsdrift, herunder utgivelse av verker (i trykt og/eller annen form) og deltidsvirksomheter som i mindre grad anvender tid og ressurser på egen forlagsvirksomhet.

2. Å ivareta felles faglige og økonomiske interesser på områder som hører inn under foreningens naturlige arbeidsområder.

3. Å virke til fremme av medlemmenes generelle faglige kompetanse på område.

Foreningens medlemmer skal ha forvaltningskontrakt med TONO. Foreningens virksomhet skal drives slik at den i markedet oppfattes som en heldekkende bransjeorganisasjon for musikkforlagsvirksomhet, og at best mulig balanse tilstrebes mellom interessene for musikkforlag av forskjellig størrelse, virksomhet og art (noteforlag, rettighetsforlag osv.).

Besøk musikkforleggernes nettsider her.

Musikkforleggerne