Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter.

Opphavsrettigheten kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter.

De økonomiske rettighetene sikrer deg som opphaver et rettmessig vederlag når dine musikkverk blir brukt i en offentlig sammenheng. TONOs forvaltning omfatter kun den økonomiske siden, som er hjemlet i Åndsverkloven § 3, opphaverens enerett til tilgjengeliggjøring og eksemplarframstilling av sitt verk.

De ideelle rettighetene slår blant annet fast komponist/sangtekstforfatter/musikkforlags rett til å bli navngitt når ens verk blir brukt (detfølger av åndsverksloven § 5). De ideelle rettighetene beskytter også deg som opphaver mot at dine musikkverk blir brukt i for eksempel religiøse, pornografiske, politiske eller andre kontekster som kan oppfattes som krenkende. Dine verk kan heller ikke knyttes til en logo, et varemerke eller lignende uten ettertrykkelig tillatelse. I slike tilfeller skal det søkes om tillatelse fra musikkforlaget til opphaverne.

Les mer om opphavsrett på https://www.tono.no/om-tono/opphavsrett/