Hvordan fordeles prosenter mellom opphaverne i et verk?

Opphavere kan fritt avtale en fordeling som anmeldes til TONO. Angir man en avtalt fordeling i verkanmeldelsen, vil den fordelingen gjelde uavhengig av hvilken rolle rettighetshaveren har i verket.
Merk at verksanmeldelsen skal gjenspeile hvem som har skrevet musikk og tekst til et verk, ikke hvem som er utøvere når verket fremføres eller utgis. Selv om dette gjerne kan være de samme personene, f.eks. i et band, er det viktig å holde rollene som opphaver og utøver atskilt.

Hvis det ikke er avtalt en spesiell fordeling, blir FORDELINGSPLANENS § 15 lagt til grunn. Avgjørende for fordelingen blir da hver opphavers rolle i verket.
Ifølge fordelingsplanen vil 100 % gå til verkets komponist(er) hvis det gjelder et nytt instrumentalt originalverk. Prosentene fordeles likt mellom komponistene som er oppgitt i anmeldelsen.
Hvis et originalverk inneholder tekst, vil 50 % gå til komponist(ene) og 50 % til tekstforfatter(ne), ifølge fordelingsplanen.

Hvis verket anmeldes med arrangør, vil arrangøren(e) få 1/3 av komponistandelen.
Hvis verket anmeldes med oversetter, vil oversetter(ne) få 1/3 av tekstforfatterandelen.

Musikkverk anmeldes med både fremføringsandeler og lydfestingsandeler. Fremføringsandelene styrer TONOs avregninger for f.eks. konserter og radio/tv, mens lydfestingsandelene styrer NCBs avregninger for f.eks. cd-utgivelser og synkroniseringsvederlag.
Det er stort sett vanlig å anmelde verk med lik fordeling for fremføringsandeler og lydfestingsandeler.

Merk at for delvis frie verk kan avtalt fordeling mellom vernede rettighetshavere kun gjøres for de beskyttede andelene. Se tabell II a og b samt III a og b i TONOS FORDELINGSPLAN.

Inntekter fra strømmetjenestene (Spotify, Tidal o.l.) avregnes med en 70/30-vekting mellom verkets fremføringsandel (70 %) og lydfestingsandel (30 %). Dette fordi man både fremfører og lydfester verket når man strømmer en låt.
De aller fleste musikkverk vil være registrert med like fremførings- og lydfestingsandeler, men hvis en rettighetshaver er registrert med 100 % i fremføringsandel og 50 % i lydfestingandel vil vedkommende bli avregnet med totalt 85 % andel for verket:

(100 % * 70 %) + (50 % * 30 %) = 85 %

Inntekter fra nedlastingstjenestene (iTunes o.l.) avregnes med en 30/70-vekting mellom verkets fremføringsandel (30 %) og lydfestingsandel (70 %).

(Rollekoder brukt i en verkanmeldelse: C = Komponist, A = Tekstforfatter, CA = Komponist og tekstforfatter, AR = Arrangør, SA = Oversetter).